Emne: Spil

Avisnotits

Mandagen den 7de Marts førstkommende, Kl. 10 Formiddag, foretages det 89de kongelige kjøbenhavnske Klasselotteries 1ste Trækning paa Christiansborg Slot i Hoftheatrets Forsal. Nye Lodsedler bekommes hos samtlige autoriserede Collecteurer for 2 Rbd. Stykket. Det kongelige kjøbenhanvske Klasselotteries Inspektorat, den 27de Februar, 1836. P. Friis.

Bekendtgørelse

Bortlodningen af indenlandske Kunstflidsarbeider. Torsdagen den 7de April, Formiddag Kl. 10, foretages i Forsalen til Hoftheatret Bortlodningens 1ste Trækning under Control af Notarius publicus, hvilket herved i Overeensstemmelse med Planen bekjendtgjöres. Bestyrelsen for nævnte Bortlodning, Kjøbenhavn, den 4de April 1864.

Avisnotits

Mandagen den 19de denne Maaned, Formiddag Kl. 10, foretages 2den Dags Trækning af det 91de kongelige kiøbenhavnske Classelottteries 5te Classe på Christiansborg Slot i Hoftheatrets Forsal. Nye Lodsedler erholdes hos alle autoriserede Collecteurer for 25 Rbd. Stykket. Den kongelige Kiøbenhavnske Classelotteries Inspectorat, den 10de November, 1838. Riise.

Bekendtgørelse

Bortlodningen af indenlandske Konst- og Konstflids-Arbeider. Torsdagen den 17de November, Formiddag Kl. 10, foretages i Forsalen til Hoftheatret Bortlodningens 5te Trækning under Control af Notarius publicus, hvilket herved i Overeensstemmelse med Planen bekjendtgjøres. Bestyrelsen for nævnte Bortlodning. Kjøbenhavn, den 15de November 1864. J. A. Gold.

Avisnotits

Trækningen tiI mit kongelig allernaadigst sanctionerede Vare Lotteri, som skulde have fundet Sted idag (Onsdag, den 28de November) udsættes til Fredagen den 30te Novbr. d. A., om Eftermiddagen Kl. 5½, og foretages i Hoftheatrets Forsal. H. W. Satterup.

Bekendtgørelse

Bortlodningen af indenlandske Konst- og Konstflidsarbeider. Torsdagen den 23de Februar, Formiddag Kl. 9, foretages i Forsalen til Hoftheatret Bortlodningens 7de Trækning under Control af Notarius publicus; hvilket herved i Overeensstemmelse med Planen bekjendtgjøres. Bestyrelsen for nævnte Bortlodning. Kjøbenhavn, den 21de Febr. 1865.

Avisnotits

Mandagen den 30te denne Maaned, Kl. 10 Formiddag, foretages det 91de kongelige kjøbenhavnske Klasselotteries 2den Classes Trækning paa Christiansborg Slot i Hoftheatrets Forsal. Nye Lodsedler kunne erholdes hos samtlige autoriserede Collecteurer a 7 Rbd. Stykket.

Bekendtgørelse

Mandagen den 3die Marts førstkommende Kl. 10 Formiddag, foretages Det 87de kongelige kjøbenhavnske Classelotteries 1ste Classes Trækning paa Christiansborg Slot i Hoftheatrets Forsal. Nye Lodsedler bekommes hos samtlige autoriserede Collecteurer for 2 Rbd. Stykket. Det kongelige kjøbenhavnske Classelotteries Inspectorat, den 22dde Februar, 1834. C. v. Heinen.