Emne: Teaterdrift

Avisnotits

Hr. Aug. Rasmussen begynder sine Prøver paa Hoftheatret førstkommende Lørdag. For Sverigs Vedkommende vil der væsentlig blive indstuderet Vaudeviller, Farcer og Operetter. Den 1. September begynde Forestillingerne i Stockholm med Hr. Erik Bøghs Sangspil ”Dronning Krinoline”, hvori den ene kvindelige Hovedrolle er tildelt Frk. Mathilde Berg.

Avisnotits

Fru Betty Nansen og Hofteatret. Nu spøger det igen om det gamle Hofteater. Allerede længe har man sat Fru Betty Nansens Navn i Forbindelse med en Teaterbevilling. Et i Teaterkredse udbredt Rygte vil vide, at Fru Nansen tænker paa Hofteatret.

Avisnotits

Hofteatrets Ombygning. Fabrikejer, Direktør G. A. Hagemann og Etatsraad Heide har ladet Arkitekt Carl Thanning udføre Planer og Udkast til den i sin Tid ogsaa her i Bladet omtalte Ombygning af Hofteatret til en Talescene for det kgl. Teater. Planerne er nu færdige og vil blive fremsendt til Regeringsmyndighederne med Anmodning om, at disse, dersom …

Avisnotits Læs mere »

Avisreportage

Under Hoftheatrets Scene bor en kongelig Livirist, der føret Opsyn med Theatret, og i den lange Gang, der løber langs dette, findes foruden Hofmarskallatets Kontorer, Boliger for Gehejmekonferensraad Castenskjold, som i mange Aar var Dronning Louises Hofchef, for Expeditionssekretæren i Hofmarskallatet, Justitsraad Holm, og for de to Hoffourerer. Under Hoftheatret findes de kongelige Stalde og …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Det kongelige Teater. Folkethingets Udvalg angaaende Lovforslaget om det Kgl. Teaters Stilling og økonomiske Forhold agter i Morgen Lørdag Formiddag at aflægge et Besøg i Hoftheatret paa Kristiansborg for at tage de derværende Lokaliteter i Øjesyn.

Avisnotits

En Theaterrygte vil vide, fortæller ”V. L.”, at Fru Betty Nansen har gjort Forsøg paa at faa Hoftheatret overladt, men at Forsøget ikke er lykkedes.