Katalogisering: Aviser

Læserbrev

Pladserne i Hoftheatret. Hr Redaktør! Til en privat Aftenunderholdning, som et Par af det kgl. Theaters Kunstnere den 3die ds. ”med kgl. allernaadigst Tilladelse” gav paa Hoftheatret, indfandt Indsenderen sig med tvende Damer, hvoraf den ene, der er ubemidlet, kun sjeldent kommer paa Komedie og derfor til denne Fest havde iført sig sin bedste Pynt. …

Læserbrev Læs mere »

Bekendtgørelse

Auction over Rekvisiter fra det fhv. Kongl. Hoftheater. Da Hoftheatret ifølge Kgl. Resolution er nedlagt, ville samtlige til bemeldte Theater hørende Rekvisiter, saasom Tæpper, Coulisser m. m., blive bortsolgte ved offentlig Auction, der afholdes i Theaterlocalet i Christiansborg Slots Sidebygning i Løbet af indeværende Maaned, forsaavidt ikke et antageligt Bud forinden Auctionen underhaanden kan opnaaes, …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Christiansborg Slots Staldbygninger og Hoftheatret ud mod Frederiksholms Kanal og Tøjhusgade underkastes i denne Tid en udvendig Reparation, idet den gamle Kalkpuds fjernes, hvorefter de store Flader ville blive forsynede med Puds paany. Samtidig ville de to Sandstenspavilloner, der danne Midtpartiet ved Marmorbroen blive rensede med Saltsyre og afvadskede. Herefter vil nævnte Parti sikkert fremtræde …

Avisnotits Læs mere »

Avisreportage

Man har tænkt paa Hoftheatret, hvor Folkethinget kunde faa Plads, og hvor man vistnok ved at bemægtige sig alle de Værelser, der nu bruges til Embedsboliger og Kontorer, kunde faa en nødtørftig Udenomsleilighed, og Landsthinget lod sig da installere i det ledige Palais paa Amalienborg, hvor sidst Enkedronning Caroline Amalie havde sit Hjem. Men Hoftheatret …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Herman Bang-Turnéen. Prøverne paa ”En Forlovelse” ere i disse Dage begyndt paa Hoftheatret med følgende Rollebesætning: Rønning, Hr. Cetti, Fru Rønning, Frk. Camilla Lerche, Signe Rønning, Fru Julie Secher, Konrad Reesen, Hr. Herman Bang.

Avisnotits

(T) – Et italiensk Operaselskab agter efter Sigende i Løbet af Efteraaret at gjæste Kjøbenhavn: men noget definitivt Arrangement skal dog endnu ikke være truffet. Foreløbig skal det være Tanken at afbenytte Hoftheatret ved Forestillingerne; men sandsynligviis vil denne Plan faae adskillige Vanskeligheder at bekæmpe hos vor bekjendte energiske Brandinspecteur.

Avisnotits

Hr. Aug. Rasmussen begynder sine Prøver paa Hoftheatret førstkommende Lørdag. For Sverigs Vedkommende vil der væsentlig blive indstuderet Vaudeviller, Farcer og Operetter. Den 1. September begynde Forestillingerne i Stockholm med Hr. Erik Bøghs Sangspil ”Dronning Krinoline”, hvori den ene kvindelige Hovedrolle er tildelt Frk. Mathilde Berg.

Avisnotits

Fru Betty Nansen og Hofteatret. Nu spøger det igen om det gamle Hofteater. Allerede længe har man sat Fru Betty Nansens Navn i Forbindelse med en Teaterbevilling. Et i Teaterkredse udbredt Rygte vil vide, at Fru Nansen tænker paa Hofteatret.

Avisnotits

Hofteatrets Ombygning. Fabrikejer, Direktør G. A. Hagemann og Etatsraad Heide har ladet Arkitekt Carl Thanning udføre Planer og Udkast til den i sin Tid ogsaa her i Bladet omtalte Ombygning af Hofteatret til en Talescene for det kgl. Teater. Planerne er nu færdige og vil blive fremsendt til Regeringsmyndighederne med Anmodning om, at disse, dersom …

Avisnotits Læs mere »

Avisreportage

Under Hoftheatrets Scene bor en kongelig Livirist, der føret Opsyn med Theatret, og i den lange Gang, der løber langs dette, findes foruden Hofmarskallatets Kontorer, Boliger for Gehejmekonferensraad Castenskjold, som i mange Aar var Dronning Louises Hofchef, for Expeditionssekretæren i Hofmarskallatet, Justitsraad Holm, og for de to Hoffourerer. Under Hoftheatret findes de kongelige Stalde og …

Avisreportage Læs mere »