Katalogisering: Aviser

Avisreportage

Italiensk Opera. Uagtet Operaen ”Ernani” har været opført saa ofte de foregaaende Saisons vedbliver den dog atter i Aar at hævde sin Plads i Publikums Yndest. Før den første Opførelse i Søndags nærede vi imidlertid nogen Tvivl derom. Som bekjendt har Don Silva været en af Nap. Torres meest glimrende Partier, hvori han baade fra …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Concerten i Aftes paa Hoftheatret gaves for fuldt Huus. Concertgiveren udførte med megen Færdighed Mendelsohns smukke Concert i G. mol, hvorimod det forekom os, at han ikke var saa heldig i Udførelsen af de øvrige Nr., navnlig List’s vanskelige Vals Chromatik. Baade Jfr. Bergnehr og Hr. Hansen henrev Publikum ved deres ypperlige Udførelse af de …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

– Ved Pianisten Schows (Frivillig i Arméen) Aftenunderholdning paa Hoftheatret udføres to Tableauer, arrangerede af Brødrene Price, ved kgl. Historiemaler Simonsens Medvirkning: 1) Episode af Træfningen ved Dybbel; 2) En Bivouac efter Slaget ved Slesvig.

Avisreportage

Violinistinden Jfr. Hansens Concert paa Hoftheatret i Onsdags Aftes var meget tarveligt besøgt, saa at hun muligen har et directe Tab. Men hvor kunde man ogsaa vente, at en ung Kunstnerinde, der kun fører det simple Navn Jfr. Hansen, der ikke har været reist udenlands, der tilfældigviis er Dansk af Fødsel, ikke er galliceret eller …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Italiensk Opera. Blandt de Operaer, som Besøgerne af den italienske Opera paa Hoftheatret til alle Tider gjerne have seet og hver Saison med Fornøielse have ventet, befinder sig upaatvivlelig Operaen ”Ernani”, der ikke alene tiltaler ved sine høist smukke Melodier, men som ogsa giver Sangerne riig Leilighed til at glimre. Denne Tilbøielighed hos Publikum aabenbarede …

Avisreportage Læs mere »

Bekendtgørelse

Forestilling paa Hoftheatret. Løverdagen den 26de August Kl. 7 opføres. ”En Spurv i Tranedands”, Folkecomedie i 4 Acter af Hr. C. Hostrup. Billetterne til hele Loger og enkelte Pladser faaes fra Kl. 11 til 5 hos Billetkasserer Westermann, Laxegade Nr. 192 og Forestillingsdagen ved Indgangen, som aabnes Kl. 6. Forestillingen er forbi omtrent Kl. 10. …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

– Italiensk Opera vil atter iaar blive givet paa Hoftheatret under Hr. Riccis Direktion. Selskabet vil bestaae af et næsten nyt Personale, og Forestillingerne ville begynde en 20. Novbr. (Flp.)

Avisnotits

Den franske Skuespildirecteur Trouillet vil ankomme med sit Selskab fra Stockholm i næste Maaned, og begynde sine Forestillinger paa Hoftheatret anden Paaskedag.

Avisnotits

– En tydsk Pianist, Hr. Ferdinand Friederich, giver, understøttet af flere af den italienske Operas bedste Kræfter, imorgen Aften en Concert paa Hoftheatret. Hr. F. er en Elev af Chopins Skole og medbringer saavel fra sin Hjemstavn, Sachsen, som fra andre Steder i Tydskland, hvor han har ladet sig høre, fordelagtige Vidnesbyrd.

Avisnotits

Frøken Bertha Johannsen gav sin Afskedskoncert paa Hoftheatret. I denne høistbegavede Sangerinde tabte Musikforeningen et fortrinligt Medlem som assisterende ved dette Selskabs Concerter.