Katalogisering: Aviser

Avisnotits

Fru Løhrs Forevisninger. Idag, Lørdag, og imorgen er Programmet for Fru Løhrs Forevisninger paa Hoftheatret ualmindelig righoldigt. Efter en Række Prospekter fra italienske Byer følger nemlig en Tur gjennem Paris og London, paa hvilken den Besøgende vil passere de vigtigste monumentale Bygninger i disse to Verdensstæder, og Forevisningen slutter med ”Pragtgalleriet”.

Avisnotits

– Imorgen Aften giver Hr. Adolph Price en Forestilling paa Hoftheatret, af hvis Indhold vi fremhæve de flere nye Dandse, Hr. Bournonville har componeret for Familien Price, og den morsomme Casortiske Pantomime: ”Harlekin Skelet eller Pjerrots Forskrækkelse”.

Avisnotits

Paa Hofteatret bliver Tirsdagen den 9 May, ved Hs. Kongelige Majestæts høye Ankomst, opført: Fruentimmer-Haderen, Comedie i en Act af Lessing: samt Skovbyggeren, en lyrisk Comedie i en Act af Marmontel, hvortil Musiken er af Gretry. Imellem Stykkerne dandses Balletten: Den fixerede Fader, komponeret af Balletmesteren Hr. Bark. Sedlerne faaes hos Kasserer Hr. Søeborg paa …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Teater-Udstillingen paa Hoftheatret er i sin nuværende Skikkelse kun tilgængelig til den 30. August, da flere af de malede Portrætter skal afleveres. Den 1. September finder 2den Ophængning Sted.

Avisreportage

Teaterudstillingen i det gl. Hofteater har selv i denne lidt ”døde” Ferietid vakt Publikums Interesse. Den er ogsaa i høj Grad værd at besøge. Hvad man maaske savner noget, er Genstande, der har Relation til Provinsens Komediespil. Og Hofteatret har dog ”spillet Rolle” i Provinsteatrenes Historie, eftersom f. Eks. nylig afdøde August Rasmussen i en …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Paa Hoftheatret, hvis Rester endnu forefindes, havde de italienske Operaselskaber i 40erne deres gyldne Tid, men sin egenlige Glansperiode naaede dette under Hofmarschallatet sorterende Theater i 50erne i den berømte Hoftheatersæson, da Lange – paa Vandring fra Kasino til Folketheatret – spillede her, assisteret af de med det Heibergske Regime misfornøiede Skuespillere fra det kgl. …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Forestilling paa Hoftbeatret. Søndagen den 6te Mai Kl. 7 gives paa Hoftheatret til Fordeel for ”det forenede Velgjørenheds-Selskab” en Aftenunderholdning, bestaaende af dramatiske Fremstillinger og Dands. Billetter og Programmet erholdes hos L. Chr. Møller & Comp., St. Kjøbmagergade Nr. 4 ved Siden af Porcellainsfabriken.

Avisreportage

– Til begge Studenterforestillingerne paa Hoftheatret har der været aldeles udsolgt. Først gaves ”Feriegjæsterne, Sangspil i een lang Act”, og derefter ”Familietvist eller det mærkværdige Aar, borgerlig Tragedie i een glædelig Act”, hvori en stor Deel Individer af den bekjendte, udbredte Familie ”Sørensen” træffe sammen ”i et Theevandshuus paa Frederiksberg i Begyndelsen af Efteraaret 1848”. …

Avisreportage Læs mere »

Bekendtgørelse

Hoftheatret. Med kongelig allernaadigst Tilladelse vil Professor Hermann give sin næstsidste overordenlige Forestilling i den høiere naturlige Magi Mandagen den 28de Mai, Aften Kl. 7, paa Hoftheatret. Det Nærmere vil blive bekjendtgjort. Billetter til sædvanlige Priser faaes hos kongelig Theatercasserer Westermann. Laxegaden 192.

Avisnotits

Concert paa Hoftheatret. Den talentfulde Pianist Hr. F. Schow giver Tirsdagen den 31te ds om Aftenen Kl. 8 paa Hoftheatret en Concert, paa hvilken vi henlede Publikums Opmærksomhed. Concertgiveren udfører blandt Andet Thalbergs Fantasi over Hugonotterne og Schulhoffs Galop di Bravura, der blev hørt med saa meget Bifald paa Jfr. Bergnehrs sidste Concert; af Programmets …

Avisnotits Læs mere »