Katalogisering: Aviser

Avisnotits

– Den næste Opera, der førstkommende Søndag vil blive givet paa Hoftheatret af det italienske Operaselskab, bliver ”Attila”, hvori Titelrollen udføres af Hr. Della Santa. Tillige optræder i samme Stykke for første Gang i denne Saison Madamme Ricci, som ifjor i denne Rolle vandt saa meget Bifald.

Avisreportage

– Italiensk Opera. I Aftes gik ”Attila” for første Gang i denne Saison, over Scenen. Denne Opera som ifjor var Publikums Yndlingsstykke, blev denne Gang modtaget med temmelig Lunkenhed, og vil neppe iaar blive noget Kassestykke. Grunden maa sikkert søges i Rollebesætningen, som lader meget tilbage at ønske. Mad. Ricci var ikke ret disponeret og …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

– Italiensk Opera. ”Attilas” anden Opførelse igaaraftes var i det Hele taget heldigere end den første, men lader dog endnu meget tilbage at ønske, hvad Ensemblet i de combinerede Nummere angaaer. Mad. Ricci følte sig atter hjemme i sit Parti, der var atter Klarhed og Tydelighed i Opfattelsen, og den Vaklen og Ubestemthed i Rollens …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Italiensk Opera. Med Operaen ”Cenerentola” af Rossini, som i Onsdags Aftes kom til Opførelse for første Gang i denne Saison, var omtrent det samme Tilfældet som med ”Don Pasquale.” Også ”Cenerentola” var ved dens Opførelse for to Aar siden temmelig uheldig besat med Mazzotti, Vinz. Torre og Mlle Bendini, den gjorde derfor næsten Fiasco og …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Italiensk Opera. Den anden Udførelse af Bellinis ”La Sonnambula” i Søndags kan i Modsætning til denne Operaes første, ansees som høist fortræffelig, og vi tvivle ikke om, at den saaledes vil finde en varig og fortjent Plads paa den italienske Operas Repertoire. Skjøndt ”La Sonnambula” upaatvivlelig hører til Bellinis svageste Arbeider og navnlig staaer tilbage …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Italiensk Opera. ”Lucretia Borgia”, som første Gang i Aar opførtes i Søndags, blev i det Hele taget godt udført. Mad. Ricci sang sit Parti meget smukt og bedre end de fleste af sine Forgængerindere. Hr. Ciaffei lod ikke synderligt savne Rossi; især tog hans smukke Stemme sig fortræffeligt ud i den herlige Terzet, der paa …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Den qvindelige Pleieforening. Iblandt de mange veldædige Indretninger og Stiftelser, som Kjøbenhavn tæller, maae vi især fremhæve denne velgjørende Forening, som især gaaer ud paa at understøtte den Fattige, ikke med Penge men med Levnetsmidler, Beklædning, Vadsk, kort paa alskens lignende Maader. Hvad vi især maa udhæve, er, at ethvert Medlem har forpligtet sig til …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Hoftheatret. Til den til iaften bestemte Forestilling paa Hoftheatret til Fordeel for den qvindelige Pleieforening er Alting udsolgt paa endeel Parterrebilletter nær.

Avisreportage

Jfr. Fjeldsteds Aftenunderholdning paa Hoftheatret, hvori Violoncellisten Kellermann for første Gang optraadte efter sin Tilbagekomst fra Udlandet, blev givet for aldeles fuldt Huus. Hr. Kellermanns Fortrin som Virtuos, et følelsesfuldt Foredrag og en forbausende Færdighed, ere saa bekjendte, at det er overflødigt at henlede Opmærksomheden derpaa. Skade kun, at han ikke i Valget af sine …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Et Spadseretegn til Volden og Langelinie, lydende paa Navn, er tabt imandagsaftes paa Hoftheatret i 1ste Etage udenfor Logen Nr. 14; da det er anmældt og Finderen til ingen Nytte, bedes det afleveret hos Portneren i Amaliegaden 138, imod en Douceur.