Katalogisering: Aviser

Avisnotits

Det kgl. Hofteater. I Dag Kl. 7½: Forestilling af Kristusbarnets første Leveaar i Pragt-Malerier; Himmellegemer samt en Rejse fra Jerusalem til Sinaibjerget.

Avisnotits

Afskedsforestillingen paa Hofteatret. Den fuldstændige Rollebesætning i Marivaux’ Stykke ”Kærlighed og Lykketræf” bliver følgende: Orgon: Hr. Jerndorff; Mario, hans Søn: Hr. Melsing; Silvia, hans Datter, Fru Bloch; Dorante, Silvias Bejler: Hr. Roose; Pasqvino, hans Tjener: Hr. Reumert; Lisette, Kammerpige: Fru Karen Lund. Generalprøven finder Sted imorgen Aften Kl. 8½ pr. Da saa mange Skuespillere har …

Avisnotits Læs mere »

Avisreportage

De tre Aftener i Hoftheatret. Generalprøve i Aften. Fru Emma Gad om Arrangementet. Paa Hoftheatret er der daglig Prøver, og Nationaltheatrets Kræfter tilbringer deres meste Tid paa den gamle Scene. Da Professor William Bloch, der paa Grund af en Norgesrejse ikke har kunnet lede den sidste Del af Instruktionsarbejdet, i Gaar efter sin Hjemkomst kom …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Hoftheatret. Opmærksomheden henledes gjentagende paa, at den forrige Løverdag til Fordeel for ”Børnehjemmet paa Vodroffsvei” givne Studenterforestilling gjentages imorgen.

Avisreportage

TEATERMUSEET. Fra Hofteatret paa Kristiansborg har Teatermuseet erhvervet to store Kobberpauker og en Tromme. Endvidere en malet Trætavle, der – væsentlig til Efterretning for Kuskene – udhængtes for at meddele, naar Forestillingen afsluttedes. Sammen med de tidligere erhvervede Genstande fra Hofteatret: Møbler, Lamper etc. er det lille Museum efterhaanden kommet i Besiddelse af en Samling …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Theaternyt fra Hovedstaden. Den lille nye og originale een Acts Vaudeville ”Paa Bjerget”, der blev given første Gang til Jfr. Lumbyes Benefice i Hoftheatret, synes i det Hele at have tiltalt og at turde forvente et længere Liv.

Avisnotits

Aftenunderholdning. Imorgen Aften giver Hr. Prof. Nielsen paa Hoftheatret en Aftenunderholdning i fire Afdelinger, hvori Hr. Professoren vil fremsige en Sang af Peder Paars og ”General Døbeln ved Jutas”, Billede af den finske Krig af Runeberg, oversat af Hr. Prof. H. P. Holst. Fru Nielsen fremsiger Chr. Winthers Digt ”Elskovsseglet” og Hr. Wiehe giver ligeledes …

Avisnotits Læs mere »

Avisreportage

N. W. Gade agter at give en Concert paa Hoftheatret paa Løverdag den 24de, i hvilken han efter Forlydende af sine egne Compositioner vil opføre en Concert-Ouverture og den 3die Symphonie, som ikke har været givet her tidligere, samt en Sangcomposition-Agnete og Havfruerne til Text af H. C. Andersen, og af andre Componister nogle Nummere …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Hoftheatret. Den heri Bladet tidligere omtalte Concert, til Indtægt for en fremmed Kunstner finder uigjenkaldeligen Sted førstkommende Onsdag Kl. 7½.

Avisnotits

Det kongelige Hoftheater. Det franske Skuespillerselskab Giver imorgen, Torsdag den 3die Juli Kl. 7, ved H. K. Höihed Storhertugen af Mecklenburg-Schwerin’s höie Nærværelse en Forestilling, hvis Indhold imorgen skal blive bekjendtgjort. Faugère & Armand, Directeurer.