Katalogisering: Aviser

Avisnotits

Hoftheatrets første Maskerade i Tirsdags havde mærkværdig nok samlet et ikke ubetydeligt Antal Besøgende, og det lod saaledes til, at Publicum ikke vil skulle den Tillid, der vises til dets Fornøielseslyst. Hvad selve Maskeraden angaaer, da stod den hverken med Hensyn til Elegance eller Lystighed tilbage for de bedre ifjor. (Dbl.)

Avisnotits

Mandagen den 7de Marts førstkommende, Kl. 10 Formiddag, foretages det 89de kongelige kjøbenhavnske Klasselotteries 1ste Trækning paa Christiansborg Slot i Hoftheatrets Forsal. Nye Lodsedler bekommes hos samtlige autoriserede Collecteurer for 2 Rbd. Stykket. Det kongelige kjøbenhanvske Klasselotteries Inspektorat, den 27de Februar, 1836. P. Friis.

Bekendtgørelse

Hoftheatret. Med allerhøieste Tilladelse gives Tirsdagen den 27de Februar, Kl. 7, en Komedie spillet af Studenter med musikalsk Mellemakt og Oplæsning til Bedste for betrængte Slesvigere. Billetter a 4 mk. til siddende og 3 mk. til staaende Pladser faaes idag, Mandag og Tirsdag til Kl. 4 Eftermiddag, hos dHrr. Hornemann & Erslev (E. Erslev), Amagertorv …

Bekendtgørelse Læs mere »

Bekendtgørelse

Det Kongelige Theater. I Overeensstemmelse med den Kongelige Resolution af 11te Juni 1810, afholdes Mandagen den 13de August og paafølgende Dage, om Formiddagen Kl. 10, i Salen ved Hoftheatret, offentlig Auction, hvorved det Kongelige Theaters Loger bortabonneres til de Høistbydende for Saisonnen fra 1ste September 1832 til 31te Mai 1833. Auctions-Conditionerne, tilligemed Fortegnelsen over Logerne, …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisreportage

Hr. Bredals Aftenunderholdning. Ved sin Aftenunderholdning paa Hoftheatret næstkommende Søndag, agter Hr. Kapelmusikus Bredal selv at udføre et af ham componeret Potpourri over Themaer af Preciosa og, i Forening med Hr. Kapelmusikus Kock, nogle ligeledes af ham componerede Variationer for Violin og Alto over et Thema af Elverhøi; Hr. Kapelmusikus Drewes blæser en Concertino for …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Hofteateret. Efter hvad ”Kbhvn” erfarer, er der Planer oppe om til næste Sæson at spille Komedie paa det gamle Hofteater. Det er Fru Emma Gad, der har faaet Ideen, og det skal efter Forlydende være Thorkild Roose, der skal have den kunstneriske Ledelse.

Bekendtgørelse

Hoftheatret. Med kgl. Allernaadigst Tilladelse gives Lørdagen den 22de August Kl. 8 En extraordinær Aftenunderholdning, hvorom det Nærmere gjennem Aviser og Plakater. Billetterne erholdes hos Dhrr. Billetkasserer E. Weel, St. Strandstræde 21, 1ste Sal, og Emil Erslev, Amagertorv 6.

Avisnotits

Paa Veien fra Hoftheatret til Holmens Canal er ifredags tabt en sort Brystnaal, med smaae Stjerner og ægte Perler omkring. Finderen bedes om at aflevere samme i Størrestrædet (Holmens Canal) 253, 2den Sal, imod en Douceur.

Avisnotits

Et lille, bruunt Shawl, med 2 brede og 2 smalle Bordter og en Palme i det ene Hiørne, er tabt Onsdagen d. 13de dennes, ved Concerten paa Hoftheatret, eller i Løngangen. Finderen bedes at aflevere det paa Kongens Nytorv 206, 3die Sal tilhøire, imod en passende Douceur.

Avisnotits

Musikforeningen. Onsdagen den 21de Marts, Kl. 10½ præcice, vil Generalpröven til Concerten finde Sted paa Hoftheatret.