Katalogisering: Aviser

Avisreportage

– I Lucias Parti, som Mad. Secci-Corsi for første Gang, paa Grund af Mad. Forconis Upasselighed, sang paa Hoftheatret igaar Aftes, erhvervede hun sig meget Bifald. Man havde derved ret Leilighed til at vurdere de store Skjønheder, som Sopranpartiet i Lucia di Lammermoor indeholder, navnlig Cavatinen i tredie Akt, og det havde sikkert været i …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Onsdagen den 24de Marts er, ved at gaae fra Amagertorv over Høibroplads, igjeunem Løngangen til Hoftheatret, tabt et Armbaand i Form af en Slange med 2 blaae Stene, for hvis Tilveiebringelse loves en god Douceur paa Gammelamagertorv Nr. 48, 2den Sal.

Avisnotits

– Md. Bishop og Hr. Bochsa have erholdt Tilladelse at give en dramatisk Concert paa Hoftheatret Torsdagen den 24de ds., i hvilken Md. Bishop agter at udføre i Costume flere Scener af italienske og franske Operaer. – Den tredie Soiree, som Md. B. og Hr. B. endnu skylde at give deres Abonnenter, vil finde Sted …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

I Onsdags Eftermiddags opkom der Skorsteens-Ild i en af Slottets Sidebygninger, hvori Hoftheatret er. Men den blev lykkeligviis hurtig slukket.

Avisnotits

Bazaren for Krigerfonden. Alle Regninger vedkommende den paa Hoftheatret til Indtægt for Krigerfonden afholdte Bazar bedes indleverede paa Overretssagfører Schyttes Comptoir, Høibroplads 4, 2den Sal, inden den 15de dennes. København, den 4de Februar 1879. Comiteen.

Avisnotits

Onsdag den 14 Januarii Kl. 9½, er paa Hof-Theatret Bal pare en domino for alle Classer. Billetterne uddeeles om Formidagen af Kasserer Lenkiewitz i Forsalen for Theatret.

Avisnotits

Fredagen den 24de Dennes er fra Hoftheatret eller paa Veien fra samme gjennem Buegangene til Brolæggerstrædet tabt en stor, oval Guld-Brystnaal, med store, hvide Rosenstene i. Den retsindige Finder bedes aflevere samme, mod Douceur, i Brolæggerstrædet 84, 1ste Sal tilhøire.

Avisnotits

Direktør Aug. Rasmussen begyndte sine Prøver i Onsdags paa Hofteatret. Om Middagen samledes han med Personalet og oplæste selv for dette ikke mindre end 4 ny Stykker, nemlig ”Graad og Latter”, ”Cirkusmennesker”, ”Kærestefolk” og ”Niobe”, hvilket turde være et utvetydigt Tegn paa, at Direktør Rasmussens Helbred nu atter er godt, hvad der øjensynlig gjorde et …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Forskjellige Nyheder fra Hoffet. Kongen har i Anledning af Forestillingen paa Hofteatret til Indtægt for Hr. Stigaard tilsendt denne 100 Kr.

Avisreportage

– I Eftermiddag er der paa Hofteatret aabnet en Basar til Fordel for Krigerfonden, som skal staa aaben i hele 7 Dage. Da der er gjort meget for Udstyrelsen og der er skænket mange og tildels værdifulde Gaver til den, er det sandsynligt, at den vil give et godt Udbytte, skjønt det ikke just nu …

Avisreportage Læs mere »