Katalogisering: Aviser

Avisnotits

Hoftheatret. Løverdagen den 12te Februar agte Brødrene Price at give en Forestilling paa Hoftheatret med Assistance af Dhrr. Noach, Rauch, Petersen, Faaborg og Dahl, hvorpaa vi foreløbig henlede Opmærksomheden.

Avisnotits

En Polyvinanstok med hvid Elfenbeens-Knap og Sølvring er d. 11te Dennes forglemt i Gangen over Staldbygningen ved Hoftheatret. For sammes Aflevering paa Østergade Nr. 19, i Stuen, betales en Douceur.

Bekendtgørelse

Ligesom Administrationen allerede har bekiendtgiort at det til Onsdagen den 3die d. M. i det Kongelige Hoftheater bestemte Bal en masqve, formedelst indtrufne Fonhindringer, ei gives, saaledes bekiendtgiøres end videre herved, at et saadant Bal en masque bliver for sidste Gang i denne Vinter, givet anden Paaskedag, eller Mandagen den 15de April førstkommende paa ovennævnte …

Bekendtgørelse Læs mere »

Bekendtgørelse

Søndagen den 10de Marts, KI. 6, bliver, paa det kongelige Hoftheater opført: Drengene fra Auvergne, Skuespil i 1 Act af Kotzebue; og: Den forstilte Taabelige, eller: Landsbypoeten, Comoedie i 3 Acter af Destouches. Billetterne faaes, i Forsalen til Skuespilhuset paa Kongens Nytorv, fra 11 til 1, samt ved Indgangen til Hoftheatret, som aabnes Kl. 5.

Bekendtgørelse

Søndagen den 11te Febr., Kl. 6, bliver paa det Kongel. Hoftheater opført; Landsbypræsten, Skuespil i 5 Acter, efter Goldsmiths Roman: The vicar of Wakefield, af Jester, oversat ved Hr. N. T. Bruun. Billetterne faaes, i Forsalen til Skuespilhuset paa Kongens Nytorv, fra Kl. 11 til 1, samt ved Indgangen til Hoftheatret, som aabnes Kl. 5.

Bekendtgørelse

Koncert. Det er os en stor Fornøjelse at kunne meddele, at Sangerinden Frøken Charlotte Bournonville, hvis Optræden i Paris vi tidligere efter forskiellige franske Blade have omtalt, forinden sin nærforestaaende Afreise herfra vil give en Koncert paa Hoftheatret, Lørdagen den 12te September. Frøken Bournonville vil udføre følgende Nummere: Kavatine af ”Semiramide” (Rossini), Betlersang og Forbandelsen …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisreportage

Hoftheatret. Igaar Aftes havde Haabet om en sjelden Nydelse i Forbindelse med Lysten til at yde en Skjærv paa Erkjendtlighedens Altar, fyldt Hoftheatrets Bænke ved Forestillingen til Fordeel for Wexschalls Enke og Børn. Det smukke Hverv, som Hr. Bournonville uopfordret havde paataget sig, havde han opfyldt med sin sædvanlige Smag og Omhu, og hele Arrangementet …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Onsdagen den 15 Januar gav Hr. Hof-Violon Frederik Wexschall en Instrumental- og Vokal-Koncert paa Hoftheatret, der beæredes med Hs. Høihed Prinds Christians Overværelse og i det Hele var talrigt besøgt. Udførelsen fandt almindeligt Bifald, og tilkendegaves Hr. Wexschall ved et tree Gange gjentaget levende Bravo. Denne unge talentfulde Komponist og berømte Violinspiller er en Brandenburger …

Avisreportage Læs mere »

Bekendtgørelse

Selskabet for Musikkens Udbredelse. Søndagen den 26 Novbr förstk., om Aftenen Kl. 7, bliver, paa det kongelige Hoftheater, Concert i ovennævnte Selskab, hvortil Indgangen aabnes KI 6. Indgangsbilletterne ville de Herrer Medlemmer behage at lade afhente Löverdagen den 25 Novbr., om Eftermiddagen fra Kl. 3 til 6, i lille Kirkestræde Nr. 43, 1ste Sal.

Avisnotits

En Guldbroche er tabt Onsdagen den 1ste Februar paa Maskeraden i Hoftheatret. Den bedes mod en god Douceur afleveret ved Nybørs 14, 2den Sal.