Periode: 1840-1849

Avisreportage

Forestillingen til Fordeel for den qvindelige Pleieforening, som i Torsdags Aftes fandt Sted paa Hoftheatret, har givet et særdeles godt Udbytte, idet alle Billetter vare udsolgte. Det nye Stykke af Scribe og Duport, ”Den unge Formynderske”, som gaves i denne Anledning, vil upaatvivlelig gaae over paa det kgl. Theaters Repertoire, og indtil dette skeer skulle …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

– De Medlemmer af det kongelige Theaterpersonale og Orchester, som skulle udføre Sørgemusikken i Roeskilde Domkirke, forsamlede sig i Mandags Middags Klokken 2 i Hoftheatret, og kjørte derfra i 22 lukkede Vogne til Roeskilde. (Dagen.)

Avisreportage

– Den tidligere af os anmeldte Concert af Hr. og Madame Mortier vil finde Sted paa Onsdag paa Hof-Theatret. Publicum vil ved denne Leilighed faae tvende nye Ouverturer at høre, som begge i Paris have vakt megen Opmærksomhed, nemlig en af Hector Berlioz til Wawerley og en af en af en Dame, Mad. Louise Tarrenc, …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Directeuren for det fortiden i Kbhavn værende italienske Operaselskab, Hr. Savio, har nu faaet kongl. Tilladelse til at afbenytte det kongel. Hoftheater 3 Gange ugentlig. Saavidt vides, skal Hr. Carstensen ikke have nogen Deel i denne Entreprise.

Avisnotits

Torsdagaften, den 11te, er tabt et Kammerdugs Lommetørklæde med brede Kniplinger og hele Navnet broderet paa Siden med en Krands over. For Tilveiebringelsen loves en god Douceur. Store Kongensgade 236, 1ste Sal. På Veien fra Logen Nr. 9 paa Hoftheatret til Gammelstrand Nr. 14 er tabt en Ring, hvor indfattet en Opal. For Tilveiebringelsen loves …

Avisnotits Læs mere »

Bekendtgørelse

Musikforeningen. Fredagen d. 19de Novbr., Efterm. Kl. 7, afholder Musikforeningen en Concert paa Hoftheatret. Indgangen aabnes Kl. 6.

Avisnotits

– Imorgen (Tirsdag) Aften giver Hr. Döbler sin tredie Forestilling paa Hoftheatret.

Avisnotits

Med kongelig allernaadigst Tilladelse har et musikalsk Selskab, for Størstedelen af Garden tilfods og Kronens Regiments Musikcorpser med flere Musici, den Ære at give paa det kongelige Hoftheater, Onsdagen den 6te Januar 1841, om Aftenen Kl. 7 en Concert a la Strauss, tillige indeholdende Harmonimusik samt Solo-Numere. Indholdet skal nærmere blive bekjendtgjort.

Avisnotits

Den Concert, som Udgiveren af Portefeuillen i sin Tid gav sine Abonnenter, forskaffede ham en Forøgelse af 200 i disses Antal, og nu skal ”Figaro’s” Vauxhall igjen have indbragt 300 Abonnenter til. Næste Qvartal skal ”Figaro” have isinde at give en Maskerade paa Hoftheatret. (Ah. Av.)

Avisnotits

Concert. Imorgen Aften gives paa Hoftheatret en Concert af Hr. P. Schram, hvilken i Sandhed frembyder en sjelden Nydelse for alle Yndere af smuk Vocalmusik. Foruden endeel andre velvalgte Numere gives nemlig som tredie Afdeling Ouverturen, Introductionen og en stor Deel af 1ste Act af ”Don Juan”. Denne Mozarts henrivende Musik udføres af Jfr. Lichtenstein …

Avisnotits Læs mere »