Periode: 1840-1849

Bekendtgørelse

Forestilling paa Hoftheatret. Næste Tirsdag, den 24te April, agte endeel unge Mennesker, at give en musicalsk-dramatisk Underholdning, til Fordeel for de ved Eckernförde Faldnes Efterladte, bestaaende af: 1ste Afdeling. 1. Ouverture til Oberon af C. M. Weber. 2. Chor af Halevy. 3. Ave Maria af Schubert, for Violoncel, udføres af Hr. Capelmusicus Sahlgreen. 4. Vocal-Nummer, …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisreportage

Hoftheatret. – Til Benefice for Hr. Hébert opførte det franske Skuespillerselskab i Aftes Donizettis Opera ”la fille du régiment”, der i Henseende til Udførelsen maa ansees for den bedst lykkede af de Operaforestillingers, Selskabet hidtil har givet. Mad. Héberts fortrinlige Udførelse af Hovedrollen foranledigede hyppige og levende Bifaldsyttringer, og efter Stykkets Slutning blev hun tilligemed …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Mad. Montenegros Optræden i Operaen ”Norma” vil finde Sted paa Torsdag i Hoftheatret.

Avisnotits

Hoftheatret. Operaen ”Regimentets Datter” gaves igaar Aftes med langt mere Afrunding, end ved de tvende første Forestillinger, og erhvervede sig i det hele taget meget Bifald, hvilket især maa tilskrives Mlle Bendinis Udførelse af Titelrollen, der var langt bedre end navnlig den første Gang Operaen gik over Scenen.

Avisreportage

Hoftheatret. Den i Fredags Aftes første Gang opførte Verdiske Opera ”I Lombardi” gjorde ikke den Lykke som samme Componists ”Ernani” og ”Attila”. Deels er Musiken vel støiende, og deels savnes deri den Rigdom paa Melodier, som udmærker hine Operaer, hvilket imidlertid ikke gjælder om tredie Act, der heelt igjennem er meget smuk og hvis Slutningsterzet …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Tirsdagen den 21de August førstk., og følgende Dag, Formiddag Kl. 9, bliver efter Foranstaltning af den kongelige Hof-Etat, ved offentlig Auction, som afholdes i Forsalen til Hoftheatret på Christiansbog Slot, bortsolgt endeel tildeels gamle og udsatte Inventariisager, bestaaende af flere Hundrede Over- og under-Dyner, Puder, Matraser og Tæpper, henved to hundrede tildeels meget store Damaskes- …

Avisnotits Læs mere »

Avisreportage

– Som man kunde vente, havde den anden Forestilling af Donizettis ”Marino Faliero”, iaftes paa Hoftheatret samlet et langt talrigere Publicum end den første. Desværre kunde Hr. V. Torre ikke udføre Dagens Parti med samme Kraft og Effect som sidst, idet at en kjendelig Indisposition (som det heed, paadraget ved en endogsaa med Fare forbunden …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Ved Concerten i Hoftheatret den 3die Januar er tabt et glat Sølvarmbaand, paa hvis indvendige Side var graveret Bogstaverne A. F. C. Den retsindige Finder af samme bedes at aflevere det imod en Douceur i Dr. Tvergade 279, 3die Sal.

Bekendtgørelse

Concert. Hr. Charles Mayer fra Petersborg, der i Udlandet har vundet sig et Navn som dygtig Pianist, agter paa Løverdag at give en Concert paa Hoftheatret af følgende Indhold: 1ste Afdeling: 1. Ouverture. 2. Stor Concert for Pianoforte med Orchester, componeret og udført af Concertgiveren. 3. Duet af ”Jessonda” af Spohr, synges af Mad. Simonsen …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Paa Veien fra Strandstræde til Hoftheatret er isøndags tabt en Brystnaal, med indflettede Haar. Finderen bedes at levere den i store Strandstræde 79, i Stuen, imod en Douceur.