Periode: 1840-1849

Avisnotits

Det kongelige Hoftheater. Det franske Skuespillerselskab Giver imorgen, Torsdag den 3die Juli Kl. 7, ved H. K. Höihed Storhertugen af Mecklenburg-Schwerin’s höie Nærværelse en Forestilling, hvis Indhold imorgen skal blive bekjendtgjort. Faugère & Armand, Directeurer.

Avisnotits

– Concert. Martin de Fontaine og Kone agte næstkommende Onsdag den 8de d. M. at give en Concert paa det kongelige Hoftheater, ved hvilke Concertgiverne ville blive assisterede af Hr. Capelmusicus Petersen og Dhrr. Faaborg og Courlænder.

Avisnotits

Concert. Den til Løverdagen den 29de Februar averterede Concert paa det kongelige Hoftheater, kan formedelst indtrufne Forhindringer ikke gives. De, som have taget Billetter, kunne erholde Pengene tilbage hos Hr. Kasserer Gall.

Avisnotits

Musikforeningen. Fredagen den 21de Dennes, Kl. 7, afholdes Musikforeningens förste Concert for iaar paa det kongelige Hoftheater. Billetterne udleveres i i Kunstforeningens Locale, Östergade Nr. 13, Onsdag- og Torsdag-Formiddag fra Kl. 11-1, Eftermiddag fra 4-6 og Fredagformiddag fra Kl. 11-1.

Avisreportage

– Imorgen (Torsd. Den 29de Oct. Kl. 5 Efterm.) foretages i Hoftheatrets Forsal Bortlodningen af de indenlandske Industriproducter, der i det nævnte Øiemed ere kjøbte af Industriforeningen. Paa de 3,600 Lodder, der ere tagne til 2 Rbd. Stykket, falde ialt 360 Gevinster til en samlet Værdi af 7,200 Rbd. Af Gevinsterne fremhæve vi følgende: flere …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Hoftheatret. Den næste og vel ogsaa den sidste nye Opera i denne Saison, som det italienske Operaselskab vil give er Nicolaiis ”Il templario”, der formodentlig vil komme til Opførelse paa Løverdag. Sujettet hertil er taget af Walter Scotts bekjendte Roman ”Ivanhoe”. Rollebesætningen heri er: Sachseren Cedric, Hr. Vincenzo Torre, Wilfrid, hans Søn, Hr. Rossi, Lady …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

– Vi maae berigtige en Feiltagelse i Gaarsnummeret af vort Blad. Jfr. Zrzas Beneficeforestilling paa Hoftheatret gives Løverdagen den 8de Febr. førstkommende. Beneficitantinden synger, istedetfor en Afskedsepilog, en stor Arie ved Slutningen af Forestillingen.

Bekendtgørelse

Det kongelige Theater. I Overeenstemmelse med den kongelige Resolution af 11te Juni 1810 afholdes Mandagen den 14de og Tirsdagen den 15de August, om Formiddagen Kl. 10, i Salen paa Hoftheatret, offentlig Auction, hvorved det kongelige Theaters Loger bortabonneres for Saisonen fra 1ste September 1848 til 31te Mai 1849, navnligen saaledes, at Logerne til Mandag, Tirsdag …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisreportage

Forestillingen til Fordeel for den qvindelige Pleieforening, som i Torsdags Aftes fandt Sted paa Hoftheatret, har givet et særdeles godt Udbytte, idet alle Billetter vare udsolgte. Det nye Stykke af Scribe og Duport, ”Den unge Formynderske”, som gaves i denne Anledning, vil upaatvivlelig gaae over paa det kgl. Theaters Repertoire, og indtil dette skeer skulle …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

– De Medlemmer af det kongelige Theaterpersonale og Orchester, som skulle udføre Sørgemusikken i Roeskilde Domkirke, forsamlede sig i Mandags Middags Klokken 2 i Hoftheatret, og kjørte derfra i 22 lukkede Vogne til Roeskilde. (Dagen.)