Periode: 1840-1849

Bekendtgørelse

Musikforeningen. Orchesterpröve pa Hoftheatret paa Onsdag og generalpröve Fredagformiddag Kl. 10 for instrumental- og Kl. 12 for Vocal-Musiken.

Avisreportage

– Det italienske Operaselskab har bestemt at aabne sine Forestillinger paa Hoftheatret Mandagen den 2den Nov. med Bellinis ”La Sonnambula”. Selskabets Forestillinger i den tilstundende Saison ville bestaae af 12 Operaer, nemlig, foruden 5 af de tidligere (”Elisir d’amore”, ”Lucrezia Borgia”, ”Lucia di Lammermoor”, ”il Barbiere” og ”Othello), 7 nye: ”La Sonnambula” og ”Beatrice di …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Paa Onsdag skal den første Forestilling af den italienske Opera: ”Il nozze di Figarro”, gives af danske Sangere paa Hoftheatret.

Avisnotits

I Hoftheatret er itorsdags bortkommet en dobbelt Kikkert med Peremors-Indfatning i bruunt Fouteral med blaat Indtræk. Hvo, som maatte have fundet den, bedes imod Douceur, at aflevere den i Boutiken paa Store Kjøbmagergade Nr. 21.

Avisnotits

Hoftheatret paa Christiansborg Slot opbygges i denne Tid og skal være færdigt inden November. Første Etages Loger ville komme til at hvile paa tynde Jernpiller, imellem første og anden Etage anbringes ingen Piller, og anden Etages Loger komme til at hænge i Loftet ved Hielp af et Hængeværk Jernstænger. (D.T.A.)

Avisnotits

Hygæa. Foreningen for fri Medicinalhjælp til trængende og værdige Syge giver sin aarlige Aftenunderholdning paa Hoftheatret Løverdagen den 24de April, Kl. 7. Den vil bestaae af et Udvalg af Concert-Nummere, Declamation og det nye Divertissement “Montana”. – Da der kun kan disponeres et ringe Antal siddende Pladser (foruden de faste Medlemmers reglementerede Billetter) bedes de …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

En Polyvinanstok med hvid Elfenbeens-Knap og Sølvring er d. 11te Dennes forglemt i Gangen over Staldbygningen ved Hoftheatret. For sammes Aflevering paa Østergade Nr. 19, i Stuen, betales en Douceur.

Jørgen Heinrich Lorcks erindringer

Udgiverne havde imidlertid affundet sig med denne privilegerede Dame; og at det kun var et Paaskud, fremgik desuden deraf, at Chefen i sin Egenskab af Overhofmarschal ogsaa forbød Bladets Salg i Hoftheatret ved den italienske Operas Forestillinger, der dog neppe vedkom ham.

Jørgen Heinrich Lorcks erindringer

De opførte Stykkers Tilblivelsesmaade var temmelig ofte baseret paa et meget udvidet Medarbejdersystem. Naar der skulde gives en Forestilling, henvendte Senioratet sig til en Forfatter, som oftest enten Fabricius, C. Borgaard eller Arnesen, og en af disse skrev da enten Stykket helt og holdent, eller gav blot Hovedideen og et Skelet af Stykkets Gang, medens …

Jørgen Heinrich Lorcks erindringer Læs mere »

Jørgen Heinrich Lorcks erindringer

Ogsaa med Kapelmesteren kom Theaterbladet snart til at staa paa en spændt Fod, da det – med al Anerkjendelse af hans mange gode Egenskaber som Dirigent, – snart maatte komme til Overbevisning om, at han ikke besad en saa luttret musikalsk Smag, som ønskeligt var hos en Mand, paa hvem hele vor musikalske Udvikling beroede, …

Jørgen Heinrich Lorcks erindringer Læs mere »