Periode: 1840-1849

Bekendtgørelse

Italiensk Opera På Hoftheatret. Tirsdagen den 5te Marts Beneficeforestilling Af Madame Secci-Corsi. Første Act af Norma. Romance af Operaen Othello af af Rossini, foredrages af Mad. Secci-Corsi. Terzetto af Guglielmo Tell, foredrages af Herrerne Rossi, Paltrinieri og Torre. Aria af La donna del Lago af Rossini, foredrages af Mad. Secci-Corsi i Mandsklædning. Til Slutning: Duetto …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Italiensk Opera giver iaften den samme Forestilling som iaftes, der vandt saa stærkt Bifald for det talrige Publicum.

Avisreportage

– Kjøbenhavnernes Enthusiasme for den italienske Opera, som de foregaaende Aar paa saa forskjellige Maader gav sig tilkjende, synes i denne Saison at vare aftagen betydeligt. Hoftheatret viser i Almindelighed, naar Selskabet spiller, tomme Bænke, og det er næsten ubegribeligt, hvorledes det kan subsistere, naar man veed, hvor høit Sangerne ere gagerede. Skylden for dette …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Hoftheatret. – Iaftes opførte det italienske Operaselskab for anden Gang: ”Columella”, Opera Buffa af Fioravanti jun. Det lader til, at denne Opera har fundet Publicums Behag, hvilket vel ligesaalidt maa tilskrives Musikens, som Textens Fortræffelighed, men snarere den i det Hele taget heldige Udførelse, der bliver den til Deel, og navnlig Glæden over at have …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Italiensk Opera. Hr. Vincenzo Torres Beneficeforestilling finder Sted paa Tirsdag den 2den Marts. Dens Indhold i Forbindelse med Beneficiantens Personlighed vil sikkert skaffe et godt Besøg. Han giver Operaen ”Norma”, desuden den bekjendte Terzet af ”Il Matrimonio secreto”, som udføres af Damerne Ricci, Bosio og Torre, og til Slutning Terzetten af ”Barberen”.

Avisnotits

En halv Plads i 2den Etage i italiensk Opera er til Abonnement til om Onsdagen. Man behage at henvende sig til Størrestrædet 251, 1ste Sal.

Avisnotits

Italiensk Opera. Paa Onsdag opføres for første Gang Rossinis ”Barberen af Sevilla”. Den udføres af Mlle Ricci (Rosine), Hr. Ciaffei (Grev Almaviva), Hr. Vinz. Torre (Figaro), Hr. Nap. Torre (Don Basile), Hr. Perez (Don Bartholo).

Avisnotits

Italiensk Opera. Operaen ”Norma” vil ikke for det Første komme til Opførelse paa Grund af Mad. Tavola-Torres Upasselighed, som skulde give Adalgisas Parti. Derimod vil Operaen ”Lucia di Lammermore” komme til Opførelse, om muligt paa Fredag.

Avisnotits

En halv Plads i anden Etage i italiensk Opera önskes, enten Onsdag eller Fredag. Billet desangaaende bedes aflagt på Adressecomptoiret, mrk. E. 14.

Avisreportage

Italiensk Opera. Det italienske Operaselskabs Forestillinger aabnedes i Mandags Aftes med Operaen ”I due Fossari” af Verdi. Af de Operaer, vi her have havt Leilighed til at høre af denne Componist, synes ”I due Foscari” ar være den svageste. Instrumentationen er ikke sjeldent overlæsset, Melodierne ere ikke destincte nok, og desuden er Operaen riig paa …

Avisreportage Læs mere »