Periode: 1840-1849

Bekendtgørelse

Musikforeningen. Söndagen den 1ste November, Aften Kl. 7, afholdes en Concert paa Hoftheatret. Indgangen aabnes Kl. 6. Billetter udleveres til Medlemmerne Fredag- og Løverdag-Formiddag fra Kl. 9 til 10 og Eftermiddag fra 5 til 8, samt Söndag-Formiddag fra Kl. 9 til 10 i Kunstforeningens Locale, Östergade Nr. 13, 2den Sal. Contingentet for indeværende Halvaar erlægges …

Bekendtgørelse Læs mere »

Bekendtgørelse

Concert. Med kongelig allernaadigst Tilladelse have d’Hrr. Brødrene Heinrich og Hermann Wolff den Ære, Løverdagen den 29de Februar, Kl. 7, understøttede af det kongelige Capels Medlemmer, (under Anførsel af Hr. Concertmester Frölich) at give paa det kongelige Hoftheater En Concert, hvis Indhold nærmere vil blive bekjendtgjort. Billetter erholdes i Lose & Olsens Musikhandel, Gothersgaden Nr. …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisreportage

– Det er allerede af de offenlige Blade bekjendt, at de 2de udmærkede Konstnere, som for Tiden gjæste Kjøbenhavn, Brødrene Heinrich og Hermann Wolff, have erholdt Tilladelse til at give endnu en Concert paa Hoftheatret, og at de dertil have valgt Løverdagen den 29de Februar. Førstnævnte vil ved denne Leilighed, ifølge Opfordring, foredrage den Beriotske …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Hoftheatret. (Meddeelt). Endelig kom Rossinis herlige Opera ”Tancredi” til Opførelse, og det var vel med Rette, at vi ventede os en sand musicalsk Nydelse af denne Opera, hvormed den store Mester begrundede sin europæiske Berømthed. Desværre var dette ingenlunde Tilfældet, thi ved dens første Opførelse sidstafvigte Onsdag blev med de betydelige Kræfter, som iaar staae …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Hoftheatret. Imorgen gives Concert af Hr. og Mad. Mortier de Fontaine.

Avisnotits

Hr. Lefebvre. Denne dygtige Kunstner og Lærer forlader om kort Tid Kjøbenhavn og opgiver sin Post som Lærer ved Dandseskolen. Som man formoder vil denne Skole nu blive overdragen til Hr. Hoppe og den for de yngre Elever til Hr. Brodersen. Forinden Hr. Lefebvres Afreise vil der, som det hedder, til Fordeel for ham, blive …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

– Den paa Hoftheatret givne Koncert til Fordeel for betrængte Slesvigere afgav en Nettoindtægt af 400 Rbd., hvortil Hs. Maj. Kongen har føiet en Gave af 100 Rbd. Beløbet er tilstillet Komitteen til Understøttelse for betrængte Slesvigere.

Avisreportage

Concert. I Aftes gav ”Hygæa” paa Hoftheatret sin i det hele smukt arrangerede Concert for meget godt Huus. Hvert enkelt Numer blev modtaget med Bifald; men især Ouverturen til ”Jægerbruden”, der efter Forlangende gjentoges; den bekjendte Duet af ”Norma”, der blev sjungen af Mad. Simonsen og Mad. Stage samt Romancen af ”La Straniere”, som Hr. …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Hoftheatret. – Længe og med spændt Forventning har det musikalske Publikum imødeseet den verdensberømte Violinist Ernst’s Ankomst hertil; den overordenlige Enthusiasme, hans Spil efter fremmede Blades Beretninger overalt har vakt, den Æresbeviisning, der paa flere Steder er vederfaret ham, at Orchestret ved Hans Fremtrædelse har modtaget ham med Fanfare, en Ære, der, saavidt vi vide, …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Hr. Flautenist Petersens dramatisk-musikalske Aftenunderholdning vil finde Sted Tirsdagen den 20de dennes paa Hoftheatret. Af Mendelsohns ”Sommernatsdrøm” gives tvende Nre, som ikke forhen ere hørte her, nemlig ”Alfemarsch” og ”burlesk Dands.” Den nye Dands af Bournonville fører Titel af ”Søndags-Echo”, en Amagerdants, og Forestillingen sluttes med det nydelige Syngespil ”Fruentimmerhaderen”, udført af kgl. Skuespillere.