Emne: Ballet

Bekendtgørelse

Hoftheatret. Med allerhøieste Tilladelse og efter Opfordring gjentages Løverdagen den 25de April Kl. 7½: den iløverdags d. 18de April givne Studenter-Comedie til Bedste for trængende Studenter. Billetter a 4 mk. og 3 mk. erholdes fra i dag hos Billetcasserer E. Weel, st. Strandstræde 21, 1ste Sal, hvor det fuldstændige Program samt Texten til Elleqviden ogsaa …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Studenterkomedie. Lørdagen den 18de ds. gives der paa Hoftheatret en Studenterkomedie til Fordel for trængende Studenter. Forestillingen vil bestaa af: ”De to Fættere”, original Farce i 1 Akt, ”Fra Kalkeballen”, Tragedie i 3 Akter med et Forspil og ”Ellekviden”, Ballet i 3 Akter.

Avisreportage

Heldigere end paa dette Punkt har Kommissionens Flertal været ved Behandlingen af det Spørgsmaal, om det vilde være rigtigt at lade Personalet spille samtidig paa to forskjellige Steder (paa det kgl. Theater og paa Hoftheatret); men Afgjørelsen heraf er rigtignok ogsaa ulige lettere. Flertallet anfører en Række praktiske og økonomiske Grunde, der tale stærkt imod …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Hoftheatret. Vi henlede gjentagende Opmærksomheden paa den Forestilling, som Hr. Ad. Price giver paa Mandag i Hoftheatret. Der vil blandt Andet blive opført den yndede Pantomime ”Kæmpehanen”.

Avisreportage

Afskedsforestillingen paa Hofteatret. En stilfuld Teateraften. Den planlagte, tidligere omtalte Forestilling til Afsked med den gamle Scene, Hofteatret, er nu sikret, idet Hs. Maj. Kongen, som meddelt igaar, har givet Tilladelse til Teatrets Benyttelse. Vi har tidligere omtalt Programmet, men skal supplere vore Oplysninger med en Række nye Detailler, som Komitéen, der nu arbejder paa …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Hoftheatret vil, efter hvad vi have erfaret, i Sommer blive benyttet til Danseundervisning for de yngre Elever af den danske Skueplads’s Balletpersonale. (Dtl.)

Avisnotits

Hoftheater-Forestillingerne. I Morgen Kl. 10 præcis aabnes Billetsalget til Hoftheatret i Nordisk Musikhandel i Vimmelskaftet. For at forhindre, at Billetopkøbere skal benytte Billetterne til Hoftheatret i Spekulationsøjemed, vil der til en enkelt Køber ikke blive udleveret Billetter i højere Antal end 10.

H.C. Andersens levnedsbog

Jeg gik imidlertid op til Dandsedirecteuren Bournonville, men han var med sin unge Søn reist til Paris, Dahlén havde hans Opsyn med Dandse-Skolen. Guldberg havde givet mig noget Tøi, som jeg pyntede mig med, mine Haar hang mig i lange Lokker om Kinderne, jeg saae vist ganske forunderlig ud, dog tog Hr. Dahlén venlig imod …

H.C. Andersens levnedsbog Læs mere »

H.C. Andersens levnedsbog

Jeg kom op paa Hoftheatret paa Dandseskolen, gik hver Formiddag der og gjorte Basdement ved Væggen. Mad: Kretsmer var da et lille Barn, og vi prøvede tidt paa hvem der kunde giøre de fleste før man blev træt; jeg kunde mange Digte udenad, som jeg tidt declamerede deroppe, og jeg hørte tidt mange af de …

H.C. Andersens levnedsbog Læs mere »