Emne: Ballet

Avisnotits

Hofteatrets sidste Forestilling. Forestillingen paa Hofteatret iaften bliver absolut den sidste. Der har været Bestræbelser oppe for en Gentagelse af Programmet, men de er definitivt strandede paa Afslag baade fra Hoffet, Indenrigsministeriet og Brandvæsnet. Efter Forestillingen iaften samles da Komitéen med samtlige Assisterende til en Afskedssouper.

Avisnotits

Hoftheatret. Med Kongelig allernaadigst Tilladelse have Undertegnede den Ære Torsdagen den 30te Juni, paa det Kongelige Hoftheater, at given en Forestilling af blandet Indhold, hvilket herved forelöbig bekjendtgjöres. Ærbødigst Familien Price.

Bekendtgørelse

Hoftheatret. Med Kongelig allernaadigst Tilladelse, og velvillig Assistence af Kgl. Capelmusicus Hr. Sahlgreen og Jfr. Mathilde Bernt, have Undertegnede den Ære, Torsdagen d. 31te Marts Kl. 7, paa det Kongelige Hoftheater at give en Forestilling af følgende Indhold: Prolog, af Hr. Prof. H. C. Andersen, fremsiges af Carl Price. 5 Tableauer, arrangerede af Adolph Price, …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Afskedsforestillingerne paa Hofteatret. Billetterne til Forestillingerne paa Hofteatret vil komme til at koste 15 Kr. Stykket over hele Salen til de to første Opførelser. Billetsalget vil først blive aabnet i den kommende Uge, men man har allerede Forudbestillinger paa for flere Tusinde Kroner.

Avisreportage

Tre unge Elever af Balletskolen, de sidste, som den udmærkede Dandser Brodersen, der nu efter 30 Aars Virksomhed agter at forlade Theatrets Tjeneste, har uddannet i denne Skole, optraadte i Lørdags ved en privat Forestilling paa Hoftheatret i en af Hr. Brodersen arrangeret Dands, og navnlig den ene af dem syntes at love noget betydeligt …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

– Imorgen Aften giver Hr. Adolph Price en Forestilling paa Hoftheatret, af hvis Indhold vi fremhæve de flere nye Dandse, Hr. Bournonville har componeret for Familien Price, og den morsomme Casortiske Pantomime: ”Harlekin Skelet eller Pjerrots Forskrækkelse”.

Avisnotits

Paa Hofteatret bliver Tirsdagen den 9 May, ved Hs. Kongelige Majestæts høye Ankomst, opført: Fruentimmer-Haderen, Comedie i en Act af Lessing: samt Skovbyggeren, en lyrisk Comedie i en Act af Marmontel, hvortil Musiken er af Gretry. Imellem Stykkerne dandses Balletten: Den fixerede Fader, komponeret af Balletmesteren Hr. Bark. Sedlerne faaes hos Kasserer Hr. Søeborg paa …

Avisnotits Læs mere »

Avisreportage

Forestilling paa Hoftheatret. Det er os kjært at kunne meddele Publikum, at vore tre unge gratieuse Dandserinder, Juliette, Amalie og Sophie Price, der saa væsentlig have bidraget til Balletternes fortrinlige Udførelse i afvigte Vinter, have erholdt Tilladelse til at assistere deres Forældre ved den Forestilling, Familien Price agter at give Onsdagen den 4de Juni paa …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Det kgl. Hoftheater. Familien Price giver i morgen, Torsdag, Kl. 8 en Aftenunderholdning paa Hoftheatret, der ved sit afvexlende Indhold har Krav paa Publikums Opmærksomhed. Foruden Tableauer vil der blive givet Scener af en komisk Pantomime, Sangeren Hansen vil synge nogle Romancer, Jfrne Juliette, Amalie og Sophie Price ville udføre forskjellige Dandse, hvoriblandt ”Norsk Springdands” …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Hr. Flautenist Petersens dramatisk-musikalske Aftenunderholdning vil finde Sted Tirsdagen den 20de dennes paa Hoftheatret. Af Mendelsohns ”Sommernatsdrøm” gives tvende Nre, som ikke forhen ere hørte her, nemlig ”Alfemarsch” og ”burlesk Dands.” Den nye Dands af Bournonville fører Titel af ”Søndags-Echo”, en Amagerdants, og Forestillingen sluttes med det nydelige Syngespil ”Fruentimmerhaderen”, udført af kgl. Skuespillere.