Emne: Ballet

Avisnotits

Hoftheatret. Løverdagen den 12te Februar agte Brødrene Price at give en Forestilling paa Hoftheatret med Assistance af Dhrr. Noach, Rauch, Petersen, Faaborg og Dahl, hvorpaa vi foreløbig henlede Opmærksomheden.

Avisnotits

Inserat. I Anledning af en i et af Kjøbenhavns Blade optagen Klage fra ”en Familiefader” over den overhaandtagende Forlystelse for Børn, der baade er bekostelig for Forældrene og tidsspildende og skadelig for Børnene, kunne vi med Føie nævne en Adspredelse, der vil kunne ydes Børn uden at medføre hine Ulemper. Vi sigte herved til Hr. …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Hr. Adolf Price vil i Ugen mellem Jul og Nytaar paa Hoftheatret give en af sine bekjendte morsomme Aftenunderholdninger, der navnlig ere beregnede paa Ungdommen, som han altsaa iaar vil berede en behagelig Juleforlystelse.

Avisnotits

Hoftheatret. Vi henlede gjentagende Opmærksomheden paa Familien Prices Aftenunderholdning imorgen Aften.

Avisnotits

Forestilling paa Hoftheatret. Vi henlede, hvis det ellers er nødvendigt, Opmærksomheden paa, at Hr. A. Price iaften giver paa Hoftheatret en af sine morsomme Forestillinger med Dandse og Pantomimer, deriblandt den evig unge ”Harlekin mekanisk Statue”.

Bekendtgørelse

Hoftheatret. Med allerhøieste Tilladelse og efter Opfordring gjentages Løverdagen den 25de April Kl. 7½: den iløverdags d. 18de April givne Studenter-Comedie til Bedste for trængende Studenter. Billetter a 4 mk. og 3 mk. erholdes fra i dag hos Billetcasserer E. Weel, st. Strandstræde 21, 1ste Sal, hvor det fuldstændige Program samt Texten til Elleqviden ogsaa …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Studenterkomedie. Lørdagen den 18de ds. gives der paa Hoftheatret en Studenterkomedie til Fordel for trængende Studenter. Forestillingen vil bestaa af: ”De to Fættere”, original Farce i 1 Akt, ”Fra Kalkeballen”, Tragedie i 3 Akter med et Forspil og ”Ellekviden”, Ballet i 3 Akter.

Avisreportage

Heldigere end paa dette Punkt har Kommissionens Flertal været ved Behandlingen af det Spørgsmaal, om det vilde være rigtigt at lade Personalet spille samtidig paa to forskjellige Steder (paa det kgl. Theater og paa Hoftheatret); men Afgjørelsen heraf er rigtignok ogsaa ulige lettere. Flertallet anfører en Række praktiske og økonomiske Grunde, der tale stærkt imod …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Hoftheatret. Vi henlede gjentagende Opmærksomheden paa den Forestilling, som Hr. Ad. Price giver paa Mandag i Hoftheatret. Der vil blandt Andet blive opført den yndede Pantomime ”Kæmpehanen”.

Avisreportage

Afskedsforestillingen paa Hofteatret. En stilfuld Teateraften. Den planlagte, tidligere omtalte Forestilling til Afsked med den gamle Scene, Hofteatret, er nu sikret, idet Hs. Maj. Kongen, som meddelt igaar, har givet Tilladelse til Teatrets Benyttelse. Vi har tidligere omtalt Programmet, men skal supplere vore Oplysninger med en Række nye Detailler, som Komitéen, der nu arbejder paa …

Avisreportage Læs mere »