Emne: Koncert

Bekendtgørelse

Musikforeningen. Söndagen den 17de Februar, Kl. 7 afholdes Musikforeningens Concert paa Hoftheatret. Indgangen aabnes Kl. 6. Billetter udleveres Torsdag, Fredag og Löverdag d. 14de, 15de og 16de, Formiddag fra 11 til 1, og til ingen anden Tid, hos Kassereren, Hr. Klædehandler Salomonsen, Vimmelskaftet Nr. 20 (ligeoverfor Badstuestrædet) i Stuen, hvor tillige Contingentet for det nu …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Musikforeningen. Onsdagformiddag, den 22de Dennes, afholdes Generalprøve paa Hoftheatret, hvilken for Instrumental-Musikken begynder Kl. 11 og for Vocal-Musikken Kl. 12.

Bekendtgørelse

Musikforeningen. Söndagen den 1ste November, Aften Kl. 7, afholdes en Concert paa Hoftheatret. Indgangen aabnes Kl. 6. Billetter udleveres til Medlemmerne Fredag- og Løverdag-Formiddag fra Kl. 9 til 10 og Eftermiddag fra 5 til 8, samt Söndag-Formiddag fra Kl. 9 til 10 i Kunstforeningens Locale, Östergade Nr. 13, 2den Sal. Contingentet for indeværende Halvaar erlægges …

Bekendtgørelse Læs mere »

Bekendtgørelse

Concert. Med kongelig allernaadigst Tilladelse have d’Hrr. Brødrene Heinrich og Hermann Wolff den Ære, Løverdagen den 29de Februar, Kl. 7, understøttede af det kongelige Capels Medlemmer, (under Anførsel af Hr. Concertmester Frölich) at give paa det kongelige Hoftheater En Concert, hvis Indhold nærmere vil blive bekjendtgjort. Billetter erholdes i Lose & Olsens Musikhandel, Gothersgaden Nr. …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisreportage

– Det er allerede af de offenlige Blade bekjendt, at de 2de udmærkede Konstnere, som for Tiden gjæste Kjøbenhavn, Brødrene Heinrich og Hermann Wolff, have erholdt Tilladelse til at give endnu en Concert paa Hoftheatret, og at de dertil have valgt Løverdagen den 29de Februar. Førstnævnte vil ved denne Leilighed, ifølge Opfordring, foredrage den Beriotske …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Alexander Dreyschocks Concert paa Hoftheatret i Løverdags blev, uagtet de forhøiede Priser, givet for en meget talrig Tilhørerkreds, hvilken Kunstneren med hvert nyt Nr. henrev til større Beundring. Af alle de Claveervirtuoser, man hidtil har hørt hos os, er der kun to, man kan sammenligne Dreyschock med, Liszt og Thalberg. Uden at ligne Nogen af …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Basar. Vi henlede foreløbig Opmærksomheden paa den Basar, der vil blive afholdt fra den 21de til den 27. Januar til Fordel for ”Krigerfondet”. Efter Komiteens Bestemmelse skulle denne Fonds Midler anvendes saaledes, at der hvert Aar paa Hs. Maj. Kongens Fødselsdag uddeles Understøttelse til Trængende, der have deltaget i et af vore Felttog, og eventuelt …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Concert. Vi henlede vore Læseres Opmærksomhed paa Hr. Kellermanns Concert som bliver givet næste Torsdag paa Hoftheatret, og om hvis meget interessante Indhold vi maa henholde os til Morgen-Avisen, og maa kun tilføie at den udmærkede Sangerinde Madam Henriette Nissen- Saloman ligeledes vil udføre et Sangnumer.

Avisnotits

Det kgl. Hoftheater. Paa Løverdag giver Violinisten Hr. Maurice Leenders, med Assistance af Kapelmusikus Noach og en Mandskvartet, en Concert paa Hoftheatret, hvorpaa vi foreløbig tillade os at henlede Publikums Opmærksomhed.

Avisreportage

Hr. Maurice Leenders Concert gives, som tidligere omtalt, iaften paa Hoftheatret. Concertgiveren udfører selv en af ham componeret Phantasi over nordiske Melodier, samt en ligeledes af ham componeret Elegi ”les Adieux”, og Vieuxtemps ”Tarantella”. Dernæst udfører han et Musikstykke af Gounod sammen med Kammermusicus Kellermann og en Etude af Beriot sammen med Hr. Casorti. Han …

Avisreportage Læs mere »