Emne: Koncert

Bekendtgørelse

Musikforeningen. Orchesterpröve pa Hoftheatret paa Onsdag og generalpröve Fredagformiddag Kl. 10 for instrumental- og Kl. 12 for Vocal-Musiken.

Avisreportage

Fru Louise Michaëlis Afskedsconcert paa Hoftheatret itirsdags Aftes gaves for godt besat Huus. Af de Numere, Concertgivertnden selv udførte, fremkaldte især Agathes Arie af Jægerbruden et enthusiastisk Bifald. Desto større Triumph var det for Hr. Vilhelm Wiehe, der umiddelbart efter fremsagde Runebergs herlige Digt ”Døbeln ved Jutas”, at han henrev sine Tilhørere til den varmeste …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Det Kongelige Theater. Iforgaars Aftes optraadte ved Forestillingen paa Hoftheatret en ung svensk Sangerinde, Frøken Hebbe, som befinder sig paa Tilbagereisen til sit Fædreland efter i det parisiske Konservatorium at have gjennemgaaet den Ildprøve, uden hvilken hverken Svenskerne eller vi ret ville erkjende vore indfødte Sangeres og Sangerinders Metal som strømmende fra den ægte Aare. …

Avisreportage Læs mere »

Bekendtgørelse

Koncert. Det er os en stor Fornøjelse at kunne meddele, at Sangerinden Frøken Charlotte Bournonville, hvis Optræden i Paris vi tidligere efter forskiellige franske Blade have omtalt, forinden sin nærforestaaende Afreise herfra vil give en Koncert paa Hoftheatret, Lørdagen den 12te September. Frøken Bournonville vil udføre følgende Nummere: Kavatine af ”Semiramide” (Rossini), Betlersang og Forbandelsen …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisreportage

Onsdagen den 15 Januar gav Hr. Hof-Violon Frederik Wexschall en Instrumental- og Vokal-Koncert paa Hoftheatret, der beæredes med Hs. Høihed Prinds Christians Overværelse og i det Hele var talrigt besøgt. Udførelsen fandt almindeligt Bifald, og tilkendegaves Hr. Wexschall ved et tree Gange gjentaget levende Bravo. Denne unge talentfulde Komponist og berømte Violinspiller er en Brandenburger …

Avisreportage Læs mere »

Bekendtgørelse

Selskabet for Musikkens Udbredelse. Søndagen den 26 Novbr förstk., om Aftenen Kl. 7, bliver, paa det kongelige Hoftheater, Concert i ovennævnte Selskab, hvortil Indgangen aabnes KI 6. Indgangsbilletterne ville de Herrer Medlemmer behage at lade afhente Löverdagen den 25 Novbr., om Eftermiddagen fra Kl. 3 til 6, i lille Kirkestræde Nr. 43, 1ste Sal.

Bekendtgørelse

Sangforeningen ”Arion”. Med kgl. allernaadigst Tilladelse give Sangforeningerne ”Arion” og ”Enigheden” med velvillig Assistance en Koncert i det kgl. Hoftheater Søndagen den 29de Marts, Kl. 7½. Billetter faaes hver Mødeaften samt hver Dag hos Guldsmed Hansea, Møntergade 11, Manufakturhandler Sophus Reenberg, Borgergade 45, og i Chr. Kehlets Udsalg, Østergade 61. De tiloversblevne Billetter sælges Søndag …

Bekendtgørelse Læs mere »

Bekendtgørelse

Concert. Med høie Vedkommendes Tilladelse har Undertegnede, forinden hendes Afreise, den Ære, Onsdagen den 5te November, Kl. 7, paa det kongelige Hoftheater, under Anførsel af Hr. Repetiteur P. Funck, at give: En stor Vocal- og Instrumental-Concert, hvis Indhold nærmere skal vorde bekjendtgjort. Billetter til hele Loger (for de sædvanlige Priser) og til Gulvet a 1 …

Bekendtgørelse Læs mere »