Emne: Koncert

Avisnotits

Hoftheatret. Den heri Bladet tidligere omtalte Concert, til Indtægt for en fremmed Kunstner finder uigjenkaldeligen Sted førstkommende Onsdag Kl. 7½.

Avisreportage

– Om en Afskedskoncert, som Jfr. Rantzau har givet paa Hoftheatret, hedder det i ”Berl. Tid.”: De af Kunstnerinden udførte Sangnummere bleve modtagne med meget og fortjent Bifald; hun blev ved Indtrædelsen og ved Fremsigelsen af den af Hr. Bruun forfattede Afskeds-Epilog, modtaget af Publikum med længe vedholdende Bifaldsyttringer. Vi kunne ikke Andet end beklage, …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Jfr Rantzaus Afskeds-Concert finder iaften Sted paa Hoftheatret. Indholdet er meget interessant. Blandt Andet foredrager Jfr. Rantzau Cavatinen af Lucia di Lammermoor og desuden Scene og Arie af Operaen ”Lotterisedlen”, og desuden assisteres Concertgiverinden af Hr. C. Hansen, der udfører to nye Romancer, med Declamation af Dhrr. C. Schmidt og Eduard Hansen, med Dands af …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Hoftheatret. Med velvillig Assistance af Sangerinden Jomfru Rantzau, Pianisten Hr. Haberbier, Sangeren Hr. Ferslev, Hr. Hofpianist Dahl o. Fl. vil Fredagen den 14de Dennes blive givet en Concert paa det kongelige Hoftheater til Indtægt for En fremmed Kunstner, Hvis Indhold vil blive bekjendtgjort imorgen. Billetter til de sædvanlige Theaterpriser faaes hos Hr. Capozzi.

Avisnotits

– Hertil er ankommen en fremmed Konstner, der har et meget godt Navn paa sig, nemlig Pianisten Ernst Haberbier, der efter et 16aarigt Ophold i Petersborg, hvor han er fast ansat, i afvigte Sommer har tiltraadt en europæisk Reise, og nu er kommen hertil fra Christiania, hvor han har gjort overordentlig Lykke. Han agter i …

Avisnotits Læs mere »

Avisreportage

Haberbiers Concert. Den fordeelagtige Omtale, som Herr Haberbier saavel offentlig som privat havde fundet her, havde just ikke bevirket, at Videbegjærligheden efter at høre ham var meget stor; thi ikkun et ringe Antal Tilhørere havde indfundet sig ved hans Concert iløverdags Aftes paa Hoftheatret. Om end Kunstneren ikke kan sættes i Klasse med de Virtuoser …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Cæcilia-Foreningen. Onsdagen den 13de April, Kl. 7½, gives for Medlemmerne en Concert paa Hoftheatret (Opgangen nærmest Löngangsporten). Hos Hr. Boghandler Lind, st. Kjöbmagergade 44, kunne nye Medlemmer indtegnes.

Avisnotits

– Concert. Martin de Fontaine og Kone agte næstkommende Onsdag den 8de d. M. at give en Concert paa det kongelige Hoftheater, ved hvilke Concertgiverne ville blive assisterede af Hr. Capelmusicus Petersen og Dhrr. Faaborg og Courlænder.

Avisnotits

Concert. Den til Løverdagen den 29de Februar averterede Concert paa det kongelige Hoftheater, kan formedelst indtrufne Forhindringer ikke gives. De, som have taget Billetter, kunne erholde Pengene tilbage hos Hr. Kasserer Gall.

Avisnotits

Musikforeningen. Fredagen den 21de Dennes, Kl. 7, afholdes Musikforeningens förste Concert for iaar paa det kongelige Hoftheater. Billetterne udleveres i i Kunstforeningens Locale, Östergade Nr. 13, Onsdag- og Torsdag-Formiddag fra Kl. 11-1, Eftermiddag fra 4-6 og Fredagformiddag fra Kl. 11-1.