Emne: Publikum

Avisnotits

Hof-Theatret- Fine Pladser til 2. og 3. Opførelse, Bureauet St. Pederstræde 20, 3. Telf. Byen 325 x.

Avisreportage

– Italiensk Opera paa Hoftheatret. Publikums Begeistring er en meget variabel Størrelse. Den gaaer op og ned som Gjøglerens Balanceerstang. Det er vanskeligt for den at komme i Ligevægt. En Ubetydelighed kan bringe den i Fyr og Flamme; en Ubetydelighed sætte den reent aflave. Hvo husker ikke Folks uhyre Begeistring de første Aar, da Italienerne …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

– Hoftheatret vil begynde sine Forestillinger med et større Lystspil af A. Dumas, oversat af afd. Chievitz. Tidligere var der kun een eneste ubeqvem Opgang til Theatret; der er nu blevet bygget en anden og beqvemmere. (Fhv. Av.)

Avisnotits

– Rygtet gaaer, at Italienerne snart ville forlade os. Kjøbenhavnerne vise dem rigtignok mindre Paaskjønnelse, end de fortjene. I dette Tilfælde taler man om, at der skal oprettes en Slags dansk Skueplads paa Hofteatret, hvor alene Stykker af danske Forfattere skulle gives. Gid det var saa vel! – Men Planen er desværre endnu meget usikker.

Avisreportage

– Hoftheatret. Hr. Edvard Hansen, der isøndags blev modtagen med Acclamation i det lille nette Stykke Cousine Lotte, optraadte anden Gang efter sin Hjemkomst fra Badene ionsdagssaftes i det fra Casino bekjendte Stykke, ”Halvdelen Hver”. Hr. Edv. Hansen og alle de Spillende gjorde deres Bedste; kun Skade at dette Syngestykke, skjøndt det bærer Scribes Navn, …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

I Aften Hofteatret. Altsaa i Aften er det, at Livet skal vaagne igen i det gamle Hofteater. Komitéen har fornuftigvis fulgt vor Henstilling: den har udsat preimiéren, til Skoven er sprungen ud, erkendende, at før vilde det overhovedet ikke være muligt for civiliserede Mennesker at opholde sig ved Aftentid i den fugtige Kulde, som de …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Hof-Teater. 3 Billetter, 2den Forestilling tilsalg. Telefon Amager 820x

Avisnotits

Hoftheaterbilletter til iaften Billigst i Skindergade 31, Passage-Vinstuen. Langt under original Billetpris. Alt sælges inden Kl. 3, hvorfor ethvert antageligt Bud modtages.

Avisreportage

Hofteater-Forestillingerne. 15 Kroner Pladsen. Brandsikring i 3 Dage 1400 Kr. Vor Hovedstadskorrespondent skriver: For at det lille Hofteaters 3 Forestillinger skal kunne betales af de ca. 1600 Mennesker, som kan faa Plads i tre Hold, maa Billetpriserne selvfølgelig være høje. Den er da ogsaa sat il 15 Kr. Det bliver altsaa ikke noget for almindelige …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Det glæder os at erfare, at Hr. Marasini har faaet Tilladelse til at lade opføre italienske Operaer paa Hoftheatret i flere Vintre, da vi saaledes billigviis kunne vente af ham, der nu bør kjende det kjøbenhavnske Publikums Smag, at han vil gjøre sit Bedste for at opfylde de Fordringer, man med Rette kan gjøre til …

Avisreportage Læs mere »