Emne: Publikum

Avisnotits

En halv Plads i 2den Etage i italiensk Opera er til Abonnement til om Onsdagen. Man behage at henvende sig til Størrestrædet 251, 1ste Sal.

Avisnotits

En halv Plads i anden Etage i italiensk Opera önskes, enten Onsdag eller Fredag. Billet desangaaende bedes aflagt på Adressecomptoiret, mrk. E. 14.

Victor Hansens erindringer

Da jeg har nævnet Moder, kommer jeg til at tænke paa, hvorledes hun første Gang blev forestillet for Kongen. Det var ved en Forestilling paa Hoftheatret, som Kongen overværede. Det var engang Lange gav Forestillinger der. Fader og Moder sad i Parkettet, og der kom Bud fra Kongen, at Fader skulde komme op til ham …

Victor Hansens erindringer Læs mere »

Avisreportage

Høiesteretsdomme. Fredagen den 28de Mai. Nr. 153. Advocat Brock imod Student Peter Gustav Müller for at have under den af det Kgl. Theater den 22de October 1857 paa Hoftheatret givne Forestilling pebet ved Skuespiller Høedts fremtræden i Stykket ”Michel Perrin” og derved forstyrret Roligheden, samt for at have forsøgt at formaae en anden tilstedeværende Person …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Herr. Le Fevre behage at mælde sig hos den kongelige Sveitser Johansen paa Hoftheatret.

Avisreportage

Igaar holdtes i Forsalen til Hoftheatret Auction over Comoediebilletter til Loger. Næsten den hele store Sal var opfyldt med Mennesker. Billetterne bleve i det Hele taget betalt tre Gange høiere end deres bestemte Priis. For en Parterreloge, som f. Ex. ellers kun kostede 15 Mk., betaltes 7 Rd. 3 Mk. Enkelte Loger betaltes 5. G, …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

– Paa Hoftheatret seer man ikke sjeldent i første Parquet en Mand komme ind med en stor Bjørneskinds Hue paa Hovedet. Da dette Syn skal virke ubehageligt ind paa flere nerveuse Damer, hvis Nerver allerede tilstrækkeligen afficeres ved Rossis ”hjertegribende Tone”, var det ønskeligt, om Bjørnehuen kunde blive udenfor, da Manden i det nuværende milde …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Den nye Studenterforening giver paa Løverdag paa Hoftheatret en Forestilling for sine Medlemmer og deres Damer.

Avisreportage

Violinistinden Jfr. Hansens Concert paa Hoftheatret i Onsdags Aftes var meget tarveligt besøgt, saa at hun muligen har et directe Tab. Men hvor kunde man ogsaa vente, at en ung Kunstnerinde, der kun fører det simple Navn Jfr. Hansen, der ikke har været reist udenlands, der tilfældigviis er Dansk af Fødsel, ikke er galliceret eller …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Kværulans i Renkultur. Sag om en Teaterbillet. Vor Hovedstadskorrespondent skriver: En Juveler C. Schmidt havde anlagt Sag mod Nordisk Musikforlag til Tilbagebetaling af 210 Kr. for 14 Billetter, som han havde købt til Forestillingen paa Hofteatret. Han begrundede sit Krav med, at der var sket væsentlige Forandringer i Arrangementet – bl.a. var 2det Akt af …

Avisreportage Læs mere »