Emne: Velgørenhed

Bekendtgørelse

Hoftheatret. Med allerhøieste Tilladelse gives Tirsdagen den 27de Februar, Kl. 7, en Komedie spillet af Studenter med musikalsk Mellemakt og Oplæsning til Bedste for betrængte Slesvigere. Billetter a 4 mk. til siddende og 3 mk. til staaende Pladser faaes idag, Mandag og Tirsdag til Kl. 4 Eftermiddag, hos dHrr. Hornemann & Erslev (E. Erslev), Amagertorv …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisreportage

Forestillingen til Fordeel for den qvindelige Pleieforening, som i Torsdags Aftes fandt Sted paa Hoftheatret, har givet et særdeles godt Udbytte, idet alle Billetter vare udsolgte. Det nye Stykke af Scribe og Duport, ”Den unge Formynderske”, som gaves i denne Anledning, vil upaatvivlelig gaae over paa det kgl. Theaters Repertoire, og indtil dette skeer skulle …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Med kongl. allernaadigst Tilladelse at afbenytte Hoftheatret Söndagen den 6 Marts d. A. ville Dilettanterne i Selskabet for Musikens Udbredelse opföre en Concert til Fordeel for gamle og trængende Coffardi-Söfolk, som ved Bombebössen understöttes, og hvilken Concerts Indhold nærmere skal vorde kundgjort.

Avisnotits

Forestilling i veldædigt Øiemed. Vi henlede gjentagende Opmærksomheden paa den Forestilling, bestaaende af en Prolog, ”Hr. Volmer i Sorø”, Kvartetsange og ”Soldaterløier”, som iaften gives paa Hoftheatret til Fordel for Børnehjemmet på Vodrofsvei.

Avisnotits

Bazaren for Krigerfonden. Alle Regninger vedkommende den paa Hoftheatret til Indtægt for Krigerfonden afholdte Bazar bedes indleverede paa Overretssagfører Schyttes Comptoir, Høibroplads 4, 2den Sal, inden den 15de dennes. København, den 4de Februar 1879. Comiteen.

Avisnotits

Forskjellige Nyheder fra Hoffet. Kongen har i Anledning af Forestillingen paa Hofteatret til Indtægt for Hr. Stigaard tilsendt denne 100 Kr.

Avisreportage

– I Eftermiddag er der paa Hofteatret aabnet en Basar til Fordel for Krigerfonden, som skal staa aaben i hele 7 Dage. Da der er gjort meget for Udstyrelsen og der er skænket mange og tildels værdifulde Gaver til den, er det sandsynligt, at den vil give et godt Udbytte, skjønt det ikke just nu …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Basar. Vi henlede Opmærksomheden paa omstaaende Bekjendtgjørelse om en Basar, som Underofficersforeningen af 1870 agter at holde den 2den til 4de Marts paa Hoftheatret. Da Overskudet skal tilfalde Foreningens Understøttelsesfond, henvender Bestyrelsen sig til Medborgere og Medborgerinden om at støtte den ved Bidrag, for at det tilsigtede Formaal kan naa’s i saa stort Omfang som …

Avisnotits Læs mere »

Bekendtgørelse

Det kgl. Hoftheater. Med Hs. Maj. Kongens allernaadigste Tilladelse afholder Underofficersforeningen af 1870 Fredagen den 2den, Lørdagen den 3die og Søndagen den 4de Marts Kl. 7-11 Aften en stor Basar med Aftenunderholdning, bestaaende af: Vaabenøvelser, Skjolddands og en Episode fra Middelalderen, Korsfarerne, samt Koncert under Anførsel af Hr. Musikdirekteur Dahl. Lokalet er pragtfuldt dekoreret. Billetter …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Underofficersforeningens Basar. Vi henlede Opmærksomheden paa omstaaende Bekjendtgørelse angaaende den tidligere omtalte Basar, som Underofficersforeningen af 1870 den 2den, 3die og 4de Marts agter at afholde paa Hoftheatret til Fordel for Foreningens Understøttelsesfond.