Emne: Velgørenhed

Avisnotits

Hoftheatret. Opmærksomheden henledes gjentagende paa, at den forrige Løverdag til Fordeel for ”Børnehjemmet paa Vodroffsvei” givne Studenterforestilling gjentages imorgen.

Avisnotits

– Den herværende Haandværkerforening forbereder i denne Tid en storartet Bazar, der, forbunden med en Udstilling, skal finde Sted sidst i indeværende Maaned. Foreningen har havt Valget mellem flere Lokaler, nemlig Hoftheatret, Exerceerhuset i Gothersgade, Kuursalen sammesteds og Ridehuset ved Christiansborg. Foreningen har valgt det sidstnævnte Lokale, som man derfor allerede om faa Dage vil …

Avisnotits Læs mere »

Bekendtgørelse

Hofteatret. 1ste Juledag gives 2 store Forestillinger. den 1ste fra Kl. 4½-6 og den 2den fra Kl. 7-9, af Pragtgalleri, med dertil Analog-Musik, som omhandler Jesus-Rarnets Liv i colosale Billeder i 2 Afdelinger (see nedenstaaende store Program.) 2den Juledag og 3die Juledag ligeledes 2 store Forestillinger af samme Indhold m. m.; den 1ste fra Kl. …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Dilettantkomedie. Til Fordel for Kristianshavns Understøttelsesforening ville nogle unge Kunstnere den 8de Januar give en Forestilling paa Hofteatret, hvor der foruden den bekendte morsomme Tragedie ”Kong Rosmer” vil blive opført ”To Svigermødre og een Svigersøn” samt en ny, original Farce, der bærer den lovende Titel: ”Laan mig en Mark!” Det smukke Øjemed gør rimeligvis enhver …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Hofteatret. En Del unge Mennesker ville paa Lørdag give en dramatisk Forestilling paa Hofteatret til Indtægt for de brandlidte i Adelgade. Man kan tegne sig for Billetter hos Kittendorff & Aagaard og hos Horneman & Erslev.

Avisnotits

Forestilling paa Hoftheatret. Vi henlede gjentagende Opmærksomheden paa, at den i Lørdags for udsolgt Hus paa Hoftheatret givne vellykkede Forestilling til Fordel for Friboliger for Lærerinder gjentages iaften Kl. 7. Forestillingen bestaaer af to muntre Vaudeviller og Sangnumere, og de Dilettanter, som give den, assisteres af kgl. Kammersanger Chr. Hansen. Billetter faaes hos Boghandler V. …

Avisnotits Læs mere »

Bekendtgørelse

Forestilling paa Hoftheatret for Børn 2den Paaskedag. Med kongelig allernaadigst Tilladelse vil Mandagen den 9de April Kl. 7 blive givet paa Hoftheatret en Aftenunderholdning i 3 Afdelinger, hvis Indtægt er bestemt at skulle tilfalde Pleiestuen for smaa Børn. 1ste Afd.: Columbine som Due. 2den Afd.: 1) Violin-Solo, udført af en 8aarig Violinist; 2) ”Det forunnerliste …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Hofteatret. Med allernaadigst Tilladelse gives til Fordel for Bibliotheket i Foreningen af 5te Juni 1864 for Handelsbetjente en Forestilling Torsdagen den 6te April 1876, Kl. 7½. Billetter erholdes hos dHrr. Boghandlere Risom, store Kjøbmagergade, og Torst, Silkegade, og i Foreningens Locale Onsdagaften Kl. 10. Billetpriserne ere: 1ste Parquet 1½ Kr., 2det Parquet og 1ste Etage …

Avisnotits Læs mere »

Læserbrev

(Indsendt.) Udstillingen og Tombolaen til Indtægt for den militaire Enkekasse i Hoftheatrets lille Dandsesal. Indsenderen, der med sin Familie besøgte den i det Øiemed at bidrage sin Skjærv til den nævnte Enkekasse, der ved Krigstiden har faaet en Deel, dens pecuniaire Kræfter overstigende, Enkepensioner at udrede, og neppe vil kunne bestaae uden den offentlige Deeltagelse …

Læserbrev Læs mere »

Avisreportage

– De Faldnes Grave. De tidligere her i Bladet omtalte Miniatureafbildninger af Gravmonumenterne paa Flensborg Kirkegaard ere nu udstillede paa Hoftheatret, i Dandseskolens Locale. Med Udstillingen er forbunden en Tombola, hvor blandt Andet bortspilles en smuk Sølvpocal af 42 Rbdlr. Værdi. Indtægten af det Hele tilfalder den militaire Enkekasse. Udstillingen vil kun vare til denne …

Avisreportage Læs mere »