Emne: Velgørenhed

Avisnotits

Hoftheatret. Den tidligere omtalte Forestilling af Studerende til Fordeel for Frederiksborg Slots Opførelse gives iaften Kl. 7½.

Bekendtgørelse

Forestilling paa Hoftheatret. Næste Tirsdag, den 24te April, agte endeel unge Mennesker, at give en musicalsk-dramatisk Underholdning, til Fordeel for de ved Eckernförde Faldnes Efterladte, bestaaende af: 1ste Afdeling. 1. Ouverture til Oberon af C. M. Weber. 2. Chor af Halevy. 3. Ave Maria af Schubert, for Violoncel, udføres af Hr. Capelmusicus Sahlgreen. 4. Vocal-Nummer, …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Dilettantforestilling paa Hoftheatret. I Løbet af næste Maaned vil der paa Hoftheatret blive givet en Dilettantforestilling til Indtægt for Understøttelsesselskabet for ældre trængende Huusjomfruer.

Avisnotits

Hoftheatret. Den nylig til Fordeel for Christianshavns Understøttelsesforening paa Hoftheatret givne dramatisk-deklamatoriske Aftenunderholdning vil blive gjentagen førstkommende Lørdag. Billetter faaes – foruden hos Billetkasserer Weel – i Horneman og Erslevs Musikhandel.

Avisnotits

Hygæa. Den ved Forhindringer udsatte Aftenunderholdning gives Torsdagen den 14de April, om Aftenen Kl. 7, paa det kongelige Hoftheater, ifölge allernaadigst Tilladelse, Indgangen aabnes Kl. 6.

Avisnotits

Forestilling paa Hoftheatret. Til Fordeel for de russiske Saarede gives der Løverdag den 15de ds. Kl. 7 en Dillettantforestilling, bestaaende af ”De Nygifte” af Bjørnstjerne Bjørnson, ”Pas de trois” og ”Ægteskabspolitik”. Musikdirecteur Dahls Orchester assisterer.

Avisreportage

Basaren i Hoftheatret. Igaar Kl. 4 aabnedes Foreningen ”Fremtiden”s Marked og Basar og var udmærket besøgt. Entreen er billig. De Besøgende generes ikke ved at blive ”praiede” formeget, og en overordentlig stor Mængde Sager ere til Salgs, deriblandt flere, der dels ved deres særegne Karakter, dels ved deres kunstneriske Værd ere af udpræget Betydning. De …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Overskou-Forestilling. Lørdag den 2den Februar gives paa Hoftheatret en Forestilling i velædigt Øjemed, under Medvirkning af herværende bekjendte Skuespillerinder og Skuespillere samt Dilettanter. Der opføres to Stykker af afdøde Prof. Th. Overskou, nemlig ”En Valgdag”, der i Forgaars for 25 Aar siden opførtes første Gang paa Nationaltheatret, og ”Kunstnerliv” eller ”Den ene Arbejdet, den anden …

Avisnotits Læs mere »

Avisreportage

Krigerfondets Basar paa Hoftheatret, der aabnedes i Tirsdag og vedvarer indtil den 27de ds. hver Aften fra Kl. 5 til 10, har, navnlig i de to sidste Dage, været stærkt besøgt, hvilket Formaalet og Arrangementet ogsaa fortjener. Theatrets Forsal er dekoreret med Vaaben, Buster og en koloreret Afbildning af Bissens Landsoldat. Tilskuersalen er ligeledes smykket …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Concert. Til Fordeel for Blindeinstituttet gives der paa Onsdag paa Hoftheatret en Concert, hvori Hr. Prume og Flere af det italienske Operaselskabs Medlemmer ville deeltage. Vi ere overbeviste om, at man vil benytte Leiligheden til at betænke denne høist velgjørende Stiftelse.