Emne: Velgørenhed

Avisnotits

Hoftheatret. Vi henlede Opmærksomheden paa, at Forestillingen i Aften gives til Benefice for Hr. Seemann. Repertoiret vil indeholde mange Nyheder.

Avisnotits

Foreningen ”Fremtiden” giver Nytårsdags Aften paa Hoftheatret en dramatisk musikalsk Aftenunderholdning, udført af dens Medlemmer og til Fordel for Foreningens Kasse.

Avisnotits

Forestilling paa Hoftheatret. Foreningen ”Fremtiden” havde arrangeret en Forestilling paa Hoftheatret til anden Juledag, men i sidste Øieblik have to Sygdomsforfald hindret Realisationen af denne Plan; man haaber imidlertid, at Omstændighederne skulle gjøre det muligt at bringe denne Forestilling frem Nytaarsdag.

Avisnotits

Hygæa. Foreningen for fri Medicinalhjælp til trængende og værdige Syge giver sin aarlige Aftenunderholdning paa Hoftheatret Løverdagen den 24de April, Kl. 7. Den vil bestaae af et Udvalg af Concert-Nummere, Declamation og det nye Divertissement “Montana”. – Da der kun kan disponeres et ringe Antal siddende Pladser (foruden de faste Medlemmers reglementerede Billetter) bedes de …

Avisnotits Læs mere »

Bekendtgørelse

Jydsk Forening. Mandagen den 25de ds., Aften Kl. 7½, dramatisk Aftenunderholdning i Hoftheatret til Fordeel for Foreningens Velgjørenhed. Billetter a 1 Kr. faaes gjennem Bestyrelsens Medlemmer samt i d’Hrr. Brødrene Voetmanns Cigarudsalg, St. Kongensgade 7, Klixbull & Cos Viin- og Cigarforretning, Hotel Kongen af Danmark, og Kjøbmand Agerholm, Kjøbenhavn. Bestyrelsen.

Avisnotits

– Paa Søndag og Mandag vil der paa Hoftheatret til Fordeel for Vestebroes Asyl af Studenter blive givet en Forestilling, der vil bestaae af Forspillet ”Copistens Drøm”, ”En Børnecomedie”, ”Kjærlighed paa Taget”, ”Marens Kjæreste”, samt Sang og Qvartet for Stryge-Instrumenter. (Dg. Nyh.)

Avisnotits

Hoftheatret. Den i Løverdags Aftes af Studenter givne Forestilling til Fordeel for Børnehjemmet paa Vodroffsvei havde samlet udsolgt Huus, og Forestillingen gjorde megen Lykke. Den gjentages derfor Søndagen den 14de Decbr.

Bekendtgørelse

Hoftheatret. Med allerhøieste Tilladelse og efter Opfordring gjentages Løverdagen den 25de April Kl. 7½: den iløverdags d. 18de April givne Studenter-Comedie til Bedste for trængende Studenter. Billetter a 4 mk. og 3 mk. erholdes fra i dag hos Billetcasserer E. Weel, st. Strandstræde 21, 1ste Sal, hvor det fuldstændige Program samt Texten til Elleqviden ogsaa …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Studenterkomedie. Lørdagen den 18de ds. gives der paa Hoftheatret en Studenterkomedie til Fordel for trængende Studenter. Forestillingen vil bestaa af: ”De to Fættere”, original Farce i 1 Akt, ”Fra Kalkeballen”, Tragedie i 3 Akter med et Forspil og ”Ellekviden”, Ballet i 3 Akter.

Avisreportage

Hoftheatret. Den Aftenunderholdning, som i Lørdags til Fordeel for en ung lovende Kunstnerinde fandt Sted i Hoftheatret, var meget godt besøgt. Mange forskjellige gode Kræfter virkede sammen for at gjøre den tiltrækkende, og det lykkedes, uden at den udspandt sig til nogen trættende Længde. Hr. Hofballetmester Bournonville havde endog, til Musik af Hr. Prof. Paulli, …

Avisreportage Læs mere »