Emne: Velgørenhed

Avisnotits

Hoftheatret. Den i Løverdags Aftes af Studenter givne Forestilling til Fordeel for Børnehjemmet paa Vodroffsvei havde samlet udsolgt Huus, og Forestillingen gjorde megen Lykke. Den gjentages derfor Søndagen den 14de Decbr.

Bekendtgørelse

Hoftheatret. Med allerhøieste Tilladelse og efter Opfordring gjentages Løverdagen den 25de April Kl. 7½: den iløverdags d. 18de April givne Studenter-Comedie til Bedste for trængende Studenter. Billetter a 4 mk. og 3 mk. erholdes fra i dag hos Billetcasserer E. Weel, st. Strandstræde 21, 1ste Sal, hvor det fuldstændige Program samt Texten til Elleqviden ogsaa …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Studenterkomedie. Lørdagen den 18de ds. gives der paa Hoftheatret en Studenterkomedie til Fordel for trængende Studenter. Forestillingen vil bestaa af: ”De to Fættere”, original Farce i 1 Akt, ”Fra Kalkeballen”, Tragedie i 3 Akter med et Forspil og ”Ellekviden”, Ballet i 3 Akter.

Avisreportage

Hoftheatret. Den Aftenunderholdning, som i Lørdags til Fordeel for en ung lovende Kunstnerinde fandt Sted i Hoftheatret, var meget godt besøgt. Mange forskjellige gode Kræfter virkede sammen for at gjøre den tiltrækkende, og det lykkedes, uden at den udspandt sig til nogen trættende Længde. Hr. Hofballetmester Bournonville havde endog, til Musik af Hr. Prof. Paulli, …

Avisreportage Læs mere »

Bekendtgørelse

Aftenunderholdning. Paa Søndag giver Selskabet ”H. C. Andersens Minde” med velvillig Assistance af kgl. Skuespiller Døcker paa Hoftheatret en Aftenunderholdning til Fordel for Kristianshavns Bespisningsforening. Der vil blive opført Kanariefuglen og Den svage Side, og desuden vil Aftenunderholdningen bestaa af Akklamation og Orkestermusik under Anførsel af Hr. E. Kofoed.

Bekendtgørelse

Polytechnisk Forening. Med allernaadigst Tilladelse gives der Løverdag den 17de Marts en dramatisk Forestilling paa Hoftheatret til Indtægt for ”Polytechnisk Understøttelsesforening”. Tegning af Billetter ved Polyteknikere sker paa en hos Portneren ved Læreanstalten fremlagt Liste. Nærmere ved Opslag paa Lære anstalten.

Avisnotits

Basar i Hoftheatret holdes iaften, imorgen og paa Søndag af “Underofficiersforeningen af 1870”. Lokalet – særlig Forsalen og Tilskuerpladsen – er særdeles smagfuldt og livlig dekoreret, og under Balletmester Bournonvilles Auspicier er der indøvet Forskjelligt til Adspredelse for Gjæsterne, som forøvrigt kunne have Nok at gjøre med Boutikerne, Tombolaen osv., ikke at tale om den …

Avisnotits Læs mere »

Bekendtgørelse

Grovsmedeforeningen af 1873 Basar paa Hoftheatret til Fordel for Fondet til et paatænkt Alderdomshjem for Foreningens gamle og trængende Medlemmer aabnes den 5te Oktober d. A. Kl. 4 Efterm. De Ærede, som have tegnet sig for Bidrag eller Gaver dertil, bedes velvilligt tilsende disse til Hoftheatret eller ogsaa sammesteds angive, naar de kunne afhentes. Paa …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Basar paa Hoftheatret. ”Grovsmedeforeningen af 1873” afholder i disse Dage paa Hoftheatret en Basar til Fordel for et paatænkt Alderdomshjem for Foreningens gamle og trængende Medlemmer. Basaren er særdeles smagfuldt arrangeret, og den rolige og besindige Holdning, som Foreningen har udvist i Arbeiderspørgsmaalet giver en tilstrækkelig Grund for Publikum til ved et talrigt Besøg at …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Basaren paa Hoftheatret. Grovsmedeforeningens Basar har i det Hele taget været ret godt besøgt, især den sidste Dag, igaar, hvilket væsentlig skyldtes den fortrinlige Oplæsning af Hr. Mantzius. Skuespiller Fred. Madsen assisterede de første Dage ved at deklamere Smaating af Erik Bøgh, Holger Drachmann og H. C. Andersen.