Periode: 1870-1879

Avisnotits

Paa Hofteatret i Kjøbenhavn gaves i Løverdags en Dilettantforestilling, i hvilken Damer af Hovedstadens højere Borgerstand optraadte, til Fordel for det nye kgl. Teaters Udsmykning.

Avisnotits

Fru Løhr har paa Hofteatret i disse Dage paabegyndt Forevisningen af en Række Prospekter af Athens Ruiner, om hvilke en stor Del af vort Kunstukademies Medlemmer have udtalt sig i meget rosende Udtryk.

Avisnotits

– Harpenisten Adolf Sjødén agter i næste Uge at give en eller to offentlige Koncerter i Hoftheatret, der er blevet ham overladt.

Avisnotits

Antik Komedie. Til den paa Lørdag Aften i Hoftheatret stedfindende Opførelse af den latinske Komedie, Plautus’s ”Menæchmi”, ere saa godt som alle Pladser solgte.

Avisnotits

”Fremtiden”s Bazar paa Hoftheatret til Fordeel for de Vandlidte var atter i Mandags særdeles godt besøgt, og Trængselen var til sine Tider meget stor i Lokalerne, hvor Temperaturen havde en formelig tropisk Charakteer. Paa de to første Dage gav Bazaren et Udbytte af c. 6000 Rd. (Dbl.)

Avisnotits

Forestillingen paa Hoftheatret til Fordel for de russiske Saarede, som var bestemt til Afholdelse imorgen, er udsat til Begyndelsen af næste Maaned.

Avisnotits

Underofficersforeningen af 1870 har ved Basaren paa Hoftheatret haft en Indtægt af henved 5000 Kr.

Læserbrev

Pladserne i Hoftheatret. Hr Redaktør! Til en privat Aftenunderholdning, som et Par af det kgl. Theaters Kunstnere den 3die ds. ”med kgl. allernaadigst Tilladelse” gav paa Hoftheatret, indfandt Indsenderen sig med tvende Damer, hvoraf den ene, der er ubemidlet, kun sjeldent kommer paa Komedie og derfor til denne Fest havde iført sig sin bedste Pynt. …

Læserbrev Læs mere »