Emne: Østrig

Avisnotits

– Thalberg giver Concert paa Hoftheatret Løverdag Aften.

Avisreportage

Saavel Mad. Milder-Hauptmann som Hr. Guillou ville i næste Uge give deres anden og sidste Concert paa Hoftheatret; den første paa Torsdag; den sidstnævnte paa Fredag. Af det idag bekjendtgjorte Indhold af Mad. Milders Concert sees, at hun har truffet et for sin Stemme ulige fordeelagtigere Valg end sidst, idet hun nemlig vil udføre Partier …

Avisreportage Læs mere »

Waldemar Gustav Otto Bauditz’ erindringer

Den 20de Mai, 1847, hørte jeg i Hoftheatret den verdensberømte Pianist Thalberg. Mærkeligt nok har hans Spil ikke gjort saa dybt Indtryk paa mig, at jeg husker noget derom.

Avisreportage

– Violinisten Hausers Concert paa Hoftheatret i Torsdags var ligesaa slet besøgt som de tidligere Concerter, der i denne Saison ere givne. Publikums Ligegyldighed for Concerter er nu bleven saa almindelig og saa stor, at man, selv om Virtuoserne vilde spille gratis, neppe vilde faae Folk til at besøge dem; ikkun ganske Faa, der have …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Violinisten Hauser, der har fundet saa almindelig Anerkjendelse som udmærket Virtuos, agter paa Torsdag, understøttet af det kongl. Capel, at give en Concert paa Hoftheatret. Den store Sandhed, hvormed han opfatter og gjengiver de forskjelligste Componisters Arbeider, hans egne Compositioners Skjønhed, og de sjeldne og fortræffelige Egenskaber, der characteriserer ham som ægte og sand Kunstner, …

Avisnotits Læs mere »

Bekendtgørelse

Wien i Kjøbenhavn. Med kgl. allernaadigst Tilladelse har Undertegnede den Ære, at fremvise i det kgl. Hoftheaters Forsal paa Christiansborg Slot et stort Konstværk, en plastisk Fremstilling at den kejserlige østerrigske Residentsstad (udskaaren af Træ) hvorpaa 5 Personer i 3 Aar utrætteligen have arbeidet. Jeg tillader mig herved at bekjendtgjøre, at Foreviisningen allerede bliver sluttet …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisreportage

Thalbergs Concert. Iaftes gav Thalberg sin tredie Concert paa Hoftheatret for fuldt Huus, og vakte ikke mindre Begeistring end de to forrige Gange: han hilsedes, naar han traadte ind; han kaldtes frem, naar han havde spillet, og efter det sidste Nummer overstrøedes han med Blomster. Foruden sin smukke Fantasie over den ”Stumme i Portici”, som …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

– Hr. Döbler, – med hvem Hr. Heesbee nu er traadt i Concurrence om Prisen for Øienforblindelse og til den Hensigt vil give et Par Forestillinger paa Vesterbroes nye Theater, af hvilke den ene finder Sted iaften – giver i morgen Aften atter en Forestilling i den naturlige Magie paa Hoftheatret.

Avisreportage

Den 8de Marts gav den fra sit Ophold her for et Par Aar siden bekjendte Tyrolerfamilie, Søskendene Mathias, Georg, Maria og Dorothea Hauser en Concert paa Hoftheatret, der var meget talrigt besøgt, og skal have givet disse tyrolske ”Natursangere” en Indtægt af over 700 Rd. Hver af deres Nationalsange med Jodeln optoges med Bifald, og …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Thalbergs Concert. Denne overalt anerkjendte og udmærkede Pianist, som tillige er den musikalske Verden bekjendt ved sine fortrinlige musikalske Compositioner, gav i Løverdagsaftes sin første Concert paa Hoftheatret, der, som man kunde formode, var særdeles talrigt besøgt; næsten alle Billetter vare før Hans Ankomst hertil tegnede. Han spillede fire af sine egne kompositioner, og skjøndt …

Avisreportage Læs mere »