Emne: Opera

Avisnotits

Mme. Ristori agter med forventet Tilladelse paa sin forestaaende Gjennemrejse at give en Extra-Forestilling paa Hoftheatret Lørdagen den 27de d. M., hvor Tragedien ”Medea” vil blive opført. Desuden vil Kunstnerinden optræde i 5te Akt af ”Dronning Elisabeth” og udføre Søvngængerscenen af ”Macbeth”, denne Gang med Benyttelse af det engelske Sprog. Billetpriserne til denne Forestilling ere …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Afskedsforestillingerne paa Hofteatret. Billetterne til Forestillingerne paa Hofteatret vil komme til at koste 15 Kr. Stykket over hele Salen til de to første Opførelser. Billetsalget vil først blive aabnet i den kommende Uge, men man har allerede Forudbestillinger paa for flere Tusinde Kroner.

Avisreportage

Hoftheatret. (Meddeelt). Endelig kom Rossinis herlige Opera ”Tancredi” til Opførelse, og det var vel med Rette, at vi ventede os en sand musicalsk Nydelse af denne Opera, hvormed den store Mester begrundede sin europæiske Berømthed. Desværre var dette ingenlunde Tilfældet, thi ved dens første Opførelse sidstafvigte Onsdag blev med de betydelige Kræfter, som iaar staae …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Paa Hoftheatret, hvis Rester endnu forefindes, havde de italienske Operaselskaber i 40erne deres gyldne Tid, men sin egenlige Glansperiode naaede dette under Hofmarschallatet sorterende Theater i 50erne i den berømte Hoftheatersæson, da Lange – paa Vandring fra Kasino til Folketheatret – spillede her, assisteret af de med det Heibergske Regime misfornøiede Skuespillere fra det kgl. …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

– Der er fra Rom hertil ankommen en musikalsk Professor Colosanti, der i Søndags med meget Bifald lod sig høre ved den Concert, som ved Hs. Maj. Kongens allerhøieste Nærværelse gaves paa Hoftheatret af det franske Operetteselskab, som for Tiden opholder sig her. Denne Kunstner behandler med megen Virtuositet et hertillands hidtil ukjendt Instrument, ”Ophicleiden”, …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

– Da Casino har benyttet sin contractmæssige Ret til at opsige det italienske Operaselskab, har Hr. Lorini nu definitivt faaet overladt Hoftheatret til en halv Snees Forestillinger. (Dgbl.)

Avisreportage

Hoftheatret. – I Anledning af Mad. Forconis Benefice igaar Aftes var Hoftheatret for første Gang i lang Tid aldeles fuldt. Ved sin første Indtrædelse paa Scenen blev Konstnerinden, der endnu har bevaret den store Yndest usvækket, som hun strax ved sin første Fremtrædelse her vandt hos Publikum, modtagen med levende og vedholdende Bifaldsyttringer, der gjentoges …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Hoftheatret. Vi henlede Publicums Opmærksomhed paa den Forestilling, som iaften gives paa Hoftheatret, hvorved de to underholdende Operetter ”Den dybe Sorg” og ”Den tyrkiske Læge” blive gjentagne for sidste Gang. Disse Dilettantforestillinger have en egen Tillokkelse derved, at de ere særdeles omhyggeligt indstuderede, og at der blandt Deeltagerne er flere, der ere i Besiddelse af …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Italiensk Opera paa Hoftheatret. Direktør A. Lorini, som har erholdt Tilladelse til at afbenytte Hoftheatret til Opførelsen af italienske Operaer, har paa Grund af flere Forandringer ved Theatrets Indre til Publikums Bekvemmelighed endnu ikke kunnet bestemme Dagen for den første Forestilling, men denne antages at ville finde Sted den 4de eller 5te ds. med ”Norma”, …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

– Achille Lorini, Directeur for de italienske Operaselskaber, der gjæstede os for et Par Vintere siden, er kommen hertil og paatænker at samle et Selskab til at give Opera paa Hoftheatret.