Emne: Opera

Avisnotits

Italiensk Opera paa Hoftheatret. Direktør A. Lorini, som har erholdt Tilladelse til at afbenytte Hoftheatret til Opførelsen af italienske Operaer, har paa Grund af flere Forandringer ved Theatrets Indre til Publikums Bekvemmelighed endnu ikke kunnet bestemme Dagen for den første Forestilling, men denne antages at ville finde Sted den 4de eller 5te ds. med ”Norma”, …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

– Achille Lorini, Directeur for de italienske Operaselskaber, der gjæstede os for et Par Vintere siden, er kommen hertil og paatænker at samle et Selskab til at give Opera paa Hoftheatret.

Avisreportage

Hoftheatret. – Til Benefice for Hr. Hébert opførte det franske Skuespillerselskab i Aftes Donizettis Opera ”la fille du régiment”, der i Henseende til Udførelsen maa ansees for den bedst lykkede af de Operaforestillingers, Selskabet hidtil har givet. Mad. Héberts fortrinlige Udførelse af Hovedrollen foranledigede hyppige og levende Bifaldsyttringer, og efter Stykkets Slutning blev hun tilligemed …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Mad. Montenegros Optræden i Operaen ”Norma” vil finde Sted paa Torsdag i Hoftheatret.

Avisnotits

Hoftheatret. Operaen ”Regimentets Datter” gaves igaar Aftes med langt mere Afrunding, end ved de tvende første Forestillinger, og erhvervede sig i det hele taget meget Bifald, hvilket især maa tilskrives Mlle Bendinis Udførelse af Titelrollen, der var langt bedre end navnlig den første Gang Operaen gik over Scenen.

Avisnotits

Hoftheatret. Vi henlede Opmærksomheden paa den Forestilling, som iaften gives paa Hoftheatret af et Selskab Dilettanter, der i denne Vinter allerede flere Gange har samlet et talrigt Publikum ved Opførelsen af Operetter og andre Smaastykker. Billetter faaes, som man af omstaaende Avertissement vil see, i Hr. C. B. Stincks Boghandel.

Avisreportage

For nogle Aftener siden begyndte et italiensk Operaselskab en Række Forestillinger paa Hoftheatret, men har hidtil kun gjort tynd Lykke. Der findes mellem Medlemmerne adskillige stærke Stemmer, men de have for det meste tabt deres friske Klang, og et musikalsk og dramatisk saa forvænt Publikum som det kjøbenhavnske løber ikke let efter Sangere og Sangerinder, …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Hoftheatret. Den i Fredags Aftes første Gang opførte Verdiske Opera ”I Lombardi” gjorde ikke den Lykke som samme Componists ”Ernani” og ”Attila”. Deels er Musiken vel støiende, og deels savnes deri den Rigdom paa Melodier, som udmærker hine Operaer, hvilket imidlertid ikke gjælder om tredie Act, der heelt igjennem er meget smuk og hvis Slutningsterzet …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

– Signora Adelaide Ristori havde igaar ved sin første Gjenoptræden samlet ret godt Huus i Hoftheatret, og Publikum hilsede hende strax, da hun viste sig som Elisabetta, Regina d’Inghilterra, med stærk Applaus. At Bifaldet senere fornyedes gjentagne Gange, fornemmelig udtrykt i Fremkaldelser efter de forskjellige Akter, og at det culminerede efter den med vidtgaaende Naturalisme, …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

– Som man kunde vente, havde den anden Forestilling af Donizettis ”Marino Faliero”, iaftes paa Hoftheatret samlet et langt talrigere Publicum end den første. Desværre kunde Hr. V. Torre ikke udføre Dagens Parti med samme Kraft og Effect som sidst, idet at en kjendelig Indisposition (som det heed, paadraget ved en endogsaa med Fare forbunden …

Avisreportage Læs mere »