Emne: Opera

Avisreportage

En ejendommelig Plakat. Paa det gamle Hofteater paa Christiansborg finder der i næste Maaned nogle Velgørenhedsforestillinger Sted – de sidste, inden Teatret raseres. Der er i den Anledning trykt nogle ejendommelige Gadeplakater: Ved Hans Kongl. Majests. særdeeles Naade bliver paa det Kongl. HOF-THEATER før sammes totale Ruin og Nedbrækning opført tre Afskeeds-Forestillinger, bestaaende af: Prologus: …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Tirsdagen den 9 November bliver paa Hof-Theatret ved Hs. Kongelige Majestæts høye Ankomst opført: Rosenbruden i Salenci, et Syngespil i 3 Acter efter la Rosiere de Salenoi, hvortil Musiken er componeret af Gretry, med tilhørende Divertissement. Balletterne faaes hos Kasserer Søeborg, boende i Reverentsgaden No. 144. paa Salen, saa og ved Indgangen til Skuepladsen, som …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Tirsdagen den 4 April bliver paa Hof-Theatret ved Hans Kongelige Majestæts høye Ankomst opført: Det uventede Møde, et Syngespil i 3 Acter, efter la rencontre imprevue, hvortil Musiken er componeret af Hr. Ridder Gluck; med de til Stykket hørende Divertissements. Billetterne faaes hos Hr. Kasserer Søeborg, boende i Reverentsgaden No. 144. paa Salen, saa og …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Directeuren for det fortiden i Kbhavn værende italienske Operaselskab, Hr. Savio, har nu faaet kongl. Tilladelse til at afbenytte det kongel. Hoftheater 3 Gange ugentlig. Saavidt vides, skal Hr. Carstensen ikke have nogen Deel i denne Entreprise.

Avisreportage

Mdm. Ristori. Det lader til, hedder det i fl. Bl., at Kjøbenhavnerne nu have faaet nok af de fremmede Konstneres Besøg, idetmindste havde Mdm. Ristori ikke i Søndags samlet fuldt Hus paa Hoftheateret, hvor ”Dronning Elisabeth” blev opført. At Mdm. Ristoris Alder lægger hende Hindringer iveien for at vise sit store Talent i dets hele …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

I Steden for den bekiendtgiorte Comoedie, bliver, efter kongelig allernaadigst Befaling, i Morgen paa Hof-Theatret opført: Zemire og Azor, et Syngepil i 4 Acter, med tilhørende Dans.

Bekendtgørelse

Bekiendtgiørelse. Kongelige franske Hof-Theatre. Directricen af de Franske Comedianter, haver den Ære at opføre paa Onsdagen den 23 November Ball en Masque, som tager sin Begyndelse om Aftenen Kl. 9, og holder op Kl. 4 om Morgenen; Billetterne annammes paa den almindelige Sahl, fra 8 til 12 om Formiddagen, og fra 2½ til Ballens Entree …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisreportage

– Italiensk Opera paa Hoftheatret. Publikums Begeistring er en meget variabel Størrelse. Den gaaer op og ned som Gjøglerens Balanceerstang. Det er vanskeligt for den at komme i Ligevægt. En Ubetydelighed kan bringe den i Fyr og Flamme; en Ubetydelighed sætte den reent aflave. Hvo husker ikke Folks uhyre Begeistring de første Aar, da Italienerne …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

– Rygtet gaaer, at Italienerne snart ville forlade os. Kjøbenhavnerne vise dem rigtignok mindre Paaskjønnelse, end de fortjene. I dette Tilfælde taler man om, at der skal oprettes en Slags dansk Skueplads paa Hofteatret, hvor alene Stykker af danske Forfattere skulle gives. Gid det var saa vel! – Men Planen er desværre endnu meget usikker.

Avisreportage

– I Lucias Parti, som Mad. Secci-Corsi for første Gang, paa Grund af Mad. Forconis Upasselighed, sang paa Hoftheatret igaar Aftes, erhvervede hun sig meget Bifald. Man havde derved ret Leilighed til at vurdere de store Skjønheder, som Sopranpartiet i Lucia di Lammermoor indeholder, navnlig Cavatinen i tredie Akt, og det havde sikkert været i …

Avisreportage Læs mere »