Emne: Skuespil

Avisnotits

Direktør Aug. Rasmussen begyndte sine Prøver i Onsdags paa Hofteatret. Om Middagen samledes han med Personalet og oplæste selv for dette ikke mindre end 4 ny Stykker, nemlig ”Graad og Latter”, ”Cirkusmennesker”, ”Kærestefolk” og ”Niobe”, hvilket turde være et utvetydigt Tegn paa, at Direktør Rasmussens Helbred nu atter er godt, hvad der øjensynlig gjorde et …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Forskjellige Nyheder fra Hoffet. Kongen har i Anledning af Forestillingen paa Hofteatret til Indtægt for Hr. Stigaard tilsendt denne 100 Kr.

Avisreportage

I Aften Hofteatret. Altsaa i Aften er det, at Livet skal vaagne igen i det gamle Hofteater. Komitéen har fornuftigvis fulgt vor Henstilling: den har udsat preimiéren, til Skoven er sprungen ud, erkendende, at før vilde det overhovedet ikke være muligt for civiliserede Mennesker at opholde sig ved Aftentid i den fugtige Kulde, som de …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Til de franske Forestillinger paa Hoftheatret ønskes 3 a 4 Pladser i en god Loge i 2den Etage. Man behage at henvende sig paa Gammelamagertorv 42, 1ste Sal.

Avisnotits

Torsdagen den 17de April bliver paa Hof-Theatret ved Hs. Kongelige Majestæts høye Ankomst, i Stæden for Italiensk Opera, og formedelst en Persons Upasselighed, opført: Coloniet, eller den nye bebyggede Øe; en lyrisk Comedie i 2 Handlinger, af det Franske med Musiken af Sacchini. Til Slutning danses Balletten: Bønder, og Herrerne fra Lystgaardene, componeret af Balletmesteren …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Fredagen den 3 April bliver paa Hof-Theatret ved Hs. Kongelige Majestæts høye Ankomst opført: Den butte Elsker, en nye Comoedie i 3 Acter, oversat af Fransk; og til Slutning Balletten: Marybons Hauge i London. Billetterne faaes hos Kasserer Søeborg, boende paa Hjørnet af Gothers- og Myntergaden No. 183 paa første Sal, og om Aftenen ved …

Avisnotits Læs mere »

Brev fra Christian Hostrup til L. Mynster

Derimod har jeg skrevet lidt Jaskeri, betitlet «En Stump Nyt», der tilligemed Gjenboerne blev opført paa Hoftheatret til Benefice for Mantzius. Stumpen tog sig ret godt ud, men vakte en Deel Forargelse hos Høedt og hans Venner, da den for en stor Deel fik sit Indhold af Sammes «Studier».