Emne: Skuespil

Jørgen Heinrich Lorcks erindringer

De opførte Stykkers Tilblivelsesmaade var temmelig ofte baseret paa et meget udvidet Medarbejdersystem. Naar der skulde gives en Forestilling, henvendte Senioratet sig til en Forfatter, som oftest enten Fabricius, C. Borgaard eller Arnesen, og en af disse skrev da enten Stykket helt og holdent, eller gav blot Hovedideen og et Skelet af Stykkets Gang, medens …

Jørgen Heinrich Lorcks erindringer Læs mere »

Jørgen Heinrich Lorcks erindringer

I 1844 tog jeg for sidste Gang virksom Deel i en Forestilling i Studenterforeningen, hvor jeg i de senere Aar kun sjældent var kommen. Hostrups ”Gjenboerne” skulde opføres for første Gang paa Hoftheatret af og for Studenter. Forestillingen var fastsat, men uheldigviis blev to Dage i Forvejen den, der skulde spille Klint, hvis Rolle jo …

Jørgen Heinrich Lorcks erindringer Læs mere »

Henrik Nikolai Clausens erindringer

Hofteatret gav en Tidlang Forestillinger af den dramatiske Skole, som dog bleve lidet besøgte; ved saa meget talrigere Besøg kunde derimod Maskeraderne sammesteds glæde sig.

Bekendtgørelse

Søndagen den 10de Marts, KI. 6, bliver, paa det kongelige Hoftheater opført: Drengene fra Auvergne, Skuespil i 1 Act af Kotzebue; og: Den forstilte Taabelige, eller: Landsbypoeten, Comoedie i 3 Acter af Destouches. Billetterne faaes, i Forsalen til Skuespilhuset paa Kongens Nytorv, fra 11 til 1, samt ved Indgangen til Hoftheatret, som aabnes Kl. 5.

Bekendtgørelse

Søndagen den 11te Febr., Kl. 6, bliver paa det Kongel. Hoftheater opført; Landsbypræsten, Skuespil i 5 Acter, efter Goldsmiths Roman: The vicar of Wakefield, af Jester, oversat ved Hr. N. T. Bruun. Billetterne faaes, i Forsalen til Skuespilhuset paa Kongens Nytorv, fra Kl. 11 til 1, samt ved Indgangen til Hoftheatret, som aabnes Kl. 5.

Vilhelm Bergsøes erindringer

Da nu Høedt var overbevist om, at han var en fuldendt Fremstiller af »Hamlet«, var han derved ogsaa den mest fuldkomne Skuespiller og saaledes fuldt ud i Stand til at tage Kampen op med en i dramatisk, digterisk og filosofisk Henseende saa ubetydelig Størrelse som Johan Ludvig Heiberg. Denne stred imod af alle Kræfter, men …

Vilhelm Bergsøes erindringer Læs mere »

Vilhelm Bergsøes erindringer

Af de mange Virtuoskometer, som nu tildags paa deres excentriske Baner gennemkrydser Rummet for af og til at støde paa vort nordiske Athen, var der dengang faa eller ingen. Under Kristian den Ottende havde et italiensk Operaselskab, hvis Stjerner var »Torre« og »Rossi«, bragt Kjøbenhavn til Begejstringens Toppunkt, men under det ny Regimente var Hoftheatret …

Vilhelm Bergsøes erindringer Læs mere »

Bekendtgørelse

Hoftheatret. Med allerhøieste Tilladelse og efter Opfordring gjentages Løverdagen den 25de April Kl. 7½: den iløverdags d. 18de April givne Studenter-Comedie til Bedste for trængende Studenter. Billetter a 4 mk. og 3 mk. erholdes fra i dag hos Billetcasserer E. Weel, st. Strandstræde 21, 1ste Sal, hvor det fuldstændige Program samt Texten til Elleqviden ogsaa …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Studenterkomedie. Lørdagen den 18de ds. gives der paa Hoftheatret en Studenterkomedie til Fordel for trængende Studenter. Forestillingen vil bestaa af: ”De to Fættere”, original Farce i 1 Akt, ”Fra Kalkeballen”, Tragedie i 3 Akter med et Forspil og ”Ellekviden”, Ballet i 3 Akter.

Avisreportage

Heldigere end paa dette Punkt har Kommissionens Flertal været ved Behandlingen af det Spørgsmaal, om det vilde være rigtigt at lade Personalet spille samtidig paa to forskjellige Steder (paa det kgl. Theater og paa Hoftheatret); men Afgjørelsen heraf er rigtignok ogsaa ulige lettere. Flertallet anfører en Række praktiske og økonomiske Grunde, der tale stærkt imod …

Avisreportage Læs mere »