Emne: Skuespil

Avisnotits

Madame Ristoris første Forestilling paa Hoftheatret i Kjøbenhavn er ifølge ”Dgsav.” bestemt til 3die Oktober. Hun vil blandt andet optræde i ”Judith” og Macbeth”, hvilke Tragedier skulle opføres i deres Heelhed.

Avisnotits

– I Løbet af denne Maaned, rimeligvis inden Pintsen, vil den for nogen Tid siden paa Folketheatret for fuldt Hus givne Privatforestilling, ved hvilken bl. A. ”En Søndag paa Amager” opførtes, og hvorved Skuespiller Reumert og Solodandserinderne ved det kgl. Theater Frk. Flammé og Tychsen m. Fl. optraadte, blive gjentaget, dennegang paa Hoftheatret.

Avisnotits

– Theaterdirecteur Aug. Rasmussen, som for Tiden holder Prøver paa Hoftheatret, har indført en ganske practisk Skik ved sit Theater for at faae Skuespillerne til at lære deres Roller. Efter den tredie Prøve paa et Stykke forsvinder nemlig Suffleuren, og de følgende Prøver foretages uden dennes i Reglen meget søgte Assistance. Ved Forestillingen er han …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Hofteatrets sidste Forestilling. Forestillingen paa Hofteatret iaften bliver absolut den sidste. Der har været Bestræbelser oppe for en Gentagelse af Programmet, men de er definitivt strandede paa Afslag baade fra Hoffet, Indenrigsministeriet og Brandvæsnet. Efter Forestillingen iaften samles da Komitéen med samtlige Assisterende til en Afskedssouper.

Avisnotits

Hoftheatret. Nettoudbyttet af den af Søetatens dramatiske Forening den 14de Marts givne Forestilling var 166 Rd. 5 S. (derunder indbefattet 20 Rd. fra Hs. Høihed Landgreven og Gemalinde). Beløbet er tilstillet Bestyrelsen for den proecterede Enkebolig.

Avisnotits

Officeersforeningen gav igaar paa Hoftheatret en høist interessant Forestilling, bestaaende af ”Markedet i Nabolandsbyen”, Syngestykke i 3 Akter til Boyeldieus Musik. De smukke Stemmer og den fortrinlige Indstudering tiltalte i høi Grad, og det vil derfor være kjærkomment for Mange at erfare, at Forestillingen gjentages paa Onsdag. Udbyttet af disse Forestillinger tilfalder Underofficerernes Enkepensionskasse.

Avisnotits

Hoftheatret. Paa Løverdag vil der paa Hoftheatret blive givet en Forestilling af Dilettanter, hvoraf Indtægten er bestemt til Bidrag for Underofficerernes Enkekasse.

Avisnotits

Et uægte Armbaand, besat med Granater, er Torsdagen den 22de April tabt paa Hoftheatret ved Studenterforeningens Comoedie. Det bedes afleveret paa Hjørnet af Nygade og Knabrostræde, 1ste Sal.

Avisnotits

Hoftheatret. Den Forestilling, der gaves den 11. December af Dillettanter til Fordel for de ved ”Sleipners” Forlis Forulykkedes Efterladte, vil paa mangesidig Opfordring blive gjentaget Lørdag den 15. Januar, i samme Øiemed, hvorpaa vi henlede Publikums Opmærksomhed. Billetter faaes i den kgl. Hof-Musikhandel, Kjøbmagergade 44 og hos Hof-Boghandler H. Chr Mortensen, Vimmelskaftet 28 samt Forestillingsdagen …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Privatforestilling paa Hoftheatret. Til Fordel for det kgl. Theaters kunstneriske Udsmykning opføres der Lørdag den 5. Februar paa Hoftheatret en Studenterkomedie under Medvirkning af dygtige Kunstnere.