Emne: Skuespil

Avisnotits

Paa Hofteatret bliver Tirsdagen den 9 May, ved Hs. Kongelige Majestæts høye Ankomst, opført: Fruentimmer-Haderen, Comedie i en Act af Lessing: samt Skovbyggeren, en lyrisk Comedie i en Act af Marmontel, hvortil Musiken er af Gretry. Imellem Stykkerne dandses Balletten: Den fixerede Fader, komponeret af Balletmesteren Hr. Bark. Sedlerne faaes hos Kasserer Hr. Søeborg paa …

Avisnotits Læs mere »

Avisreportage

Paa Hoftheatret, hvis Rester endnu forefindes, havde de italienske Operaselskaber i 40erne deres gyldne Tid, men sin egenlige Glansperiode naaede dette under Hofmarschallatet sorterende Theater i 50erne i den berømte Hoftheatersæson, da Lange – paa Vandring fra Kasino til Folketheatret – spillede her, assisteret af de med det Heibergske Regime misfornøiede Skuespillere fra det kgl. …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

– Til begge Studenterforestillingerne paa Hoftheatret har der været aldeles udsolgt. Først gaves ”Feriegjæsterne, Sangspil i een lang Act”, og derefter ”Familietvist eller det mærkværdige Aar, borgerlig Tragedie i een glædelig Act”, hvori en stor Deel Individer af den bekjendte, udbredte Familie ”Sørensen” træffe sammen ”i et Theevandshuus paa Frederiksberg i Begyndelsen af Efteraaret 1848”. …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Hr. Flautenist Petersens dramatisk-musikalske Aftenunderholdning vil finde Sted Tirsdagen den 20de dennes paa Hoftheatret. Af Mendelsohns ”Sommernatsdrøm” gives tvende Nre, som ikke forhen ere hørte her, nemlig ”Alfemarsch” og ”burlesk Dands.” Den nye Dands af Bournonville fører Titel af ”Søndags-Echo”, en Amagerdants, og Forestillingen sluttes med det nydelige Syngespil ”Fruentimmerhaderen”, udført af kgl. Skuespillere.

Avisnotits

Hoftheatret. Vi henlede Publicums Opmærksomhed paa den Forestilling, som iaften gives paa Hoftheatret, hvorved de to underholdende Operetter ”Den dybe Sorg” og ”Den tyrkiske Læge” blive gjentagne for sidste Gang. Disse Dilettantforestillinger have en egen Tillokkelse derved, at de ere særdeles omhyggeligt indstuderede, og at der blandt Deeltagerne er flere, der ere i Besiddelse af …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Hoftheatret. Pa Løverdag giver Hr. Edvard Hansen en Forestilling paa Hoftheatret, hvortil han har valgt det franske Stykke ”Chevalier de Saint Georges”; og skulle vi henlede Publicums Opmærksomhed herpaa.

Avisnotits

Hoftheatret. Den tredie Forestilling paa det kongelige Hoftheater, ”Lully og Quinault”, Musik af Isouard, vil blive opført strax efter den stille Uge. En Liste, hvorpaa man kan tegne sig, henligger hos Portneren i Hotel Phoenix. Indtægten af denne Forestilling tilfalder, ligesom af de foregaaende, Underofficerernes Enkepensionskasse.

Avisnotits

Hoftheatret. Forestillingen af Studenter paa Hoftheatret vil paa Grund af indtrufne Forhindringer först finde Sted i næste Uge; Dagen bliver nærmere bekjendtgjort.

Avisnotits

Hoftheatret. Den tidligere omtalte Forestilling af Studerende til Fordeel for Frederiksborg Slots Opførelse gives iaften Kl. 7½.

Avisreportage

Hoftheatret. – Til Benefice for Hr. Hébert opførte det franske Skuespillerselskab i Aftes Donizettis Opera ”la fille du régiment”, der i Henseende til Udførelsen maa ansees for den bedst lykkede af de Operaforestillingers, Selskabet hidtil har givet. Mad. Héberts fortrinlige Udførelse af Hovedrollen foranledigede hyppige og levende Bifaldsyttringer, og efter Stykkets Slutning blev hun tilligemed …

Avisreportage Læs mere »