Emne: Tyskland

Avisnotits

Det kongelige Hoftheater. Det franske Skuespillerselskab Giver imorgen, Torsdag den 3die Juli Kl. 7, ved H. K. Höihed Storhertugen af Mecklenburg-Schwerin’s höie Nærværelse en Forestilling, hvis Indhold imorgen skal blive bekjendtgjort. Faugère & Armand, Directeurer.

Avisnotits

– Hertil er ankommen en fremmed Konstner, der har et meget godt Navn paa sig, nemlig Pianisten Ernst Haberbier, der efter et 16aarigt Ophold i Petersborg, hvor han er fast ansat, i afvigte Sommer har tiltraadt en europæisk Reise, og nu er kommen hertil fra Christiania, hvor han har gjort overordentlig Lykke. Han agter i …

Avisnotits Læs mere »

Avisreportage

Haberbiers Concert. Den fordeelagtige Omtale, som Herr Haberbier saavel offentlig som privat havde fundet her, havde just ikke bevirket, at Videbegjærligheden efter at høre ham var meget stor; thi ikkun et ringe Antal Tilhørere havde indfundet sig ved hans Concert iløverdags Aftes paa Hoftheatret. Om end Kunstneren ikke kan sættes i Klasse med de Virtuoser …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

– Hr. Rudolph Hasert giver imorgen Aften sin Afskedsconcert paa Hoftheotret. Han udfører bl. A. en Sonate i A-moll af Beethoven (tillige med Violinisten O. Königslöw), Phantasi over Kong Christian (egen Composition), Phantasi over ”la Sonnambula” af Liszt og Perles d’écum af Kullak. Han understøttes som nævnt af Hr. Königslöw og et Mandschor.

Bekendtgørelse

– Paa Mandag Aften giver Hr. Rudolph Willmers, der nylig er hjemkommen fra sin Udenlandsreise, en Concert i Hoftheatret af følgende Indhold: Ouverture til den sorte Domino, af Auber; Stor Fantasi over danske Nationalmelodier, for Pianoforte componeret og udført af Hr. Willmers; Duet af Operaen ”Belisario”, af Donizetti, udføres af Jfr. Rantzau og Hr. Hansen …

Bekendtgørelse Læs mere »

Bekendtgørelse

Den forhen af mig averterede, men formedelst min Søns Sygdom udsatte, anden Soiree musicale, paa de af mig opfundne og forfærdigede Instrumenter Harmonichord, Symphonion, Salpingion, Chordaulodion og Trompet-Automat; finder Sted paa Hoftheatret, Tirsdagen d. 7te November, om Aftenen Kl. 8, med godhedsfuld Understøttelse af flere Kunstnere. Det Nærmere igjennem dette Blad og Placaterne. Friedrich Kaufmann, …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Pianisten Rud. Hasert har i disse Dage ladet sig høre med meget Bifald paa Hoftheatret.

Avisnotits

– En vis Theaterdirekteur Sachse har ansøgt om at maatte give tydske Operaforestillinger i Sommermaanederne i Hoftheatret, paa hvis lille Scene Spektakeloperaer som ”Profeten” og ”Robert” skulle gives til samme Tid, som Theaterpublikummet er borte fra Byen – en slet Spekulation.

Avisnotits

Concerter. Den udmærkede Pianist Døhler, der overalt nævnes ved Siden af vor Tids berømteste Virtuoser, giver paa Fredag Aften Concert paa Hoftheatret, ved hvilken han udfører følgende Numere: Stor Phantasie over Themaer af ”Wilhelm Tell”; Notturno des dur, Tremols Etude og Etude for den venstre Haand; Stor Caprice over ”Corinths Beleiring”; Andante-Finale af Sonnambula og …

Avisnotits Læs mere »