Emne: Tyskland

Bekendtgørelse

Den forhen af mig averterede, men formedelst min Søns Sygdom udsatte, anden Soiree musicale, paa de af mig opfundne og forfærdigede Instrumenter Harmonichord, Symphonion, Salpingion, Chordaulodion og Trompet-Automat; finder Sted paa Hoftheatret, Tirsdagen d. 7te November, om Aftenen Kl. 8, med godhedsfuld Understøttelse af flere Kunstnere. Det Nærmere igjennem dette Blad og Placaterne. Friedrich Kaufmann, …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Pianisten Rud. Hasert har i disse Dage ladet sig høre med meget Bifald paa Hoftheatret.

Avisnotits

– En vis Theaterdirekteur Sachse har ansøgt om at maatte give tydske Operaforestillinger i Sommermaanederne i Hoftheatret, paa hvis lille Scene Spektakeloperaer som ”Profeten” og ”Robert” skulle gives til samme Tid, som Theaterpublikummet er borte fra Byen – en slet Spekulation.

Avisnotits

Concerter. Den udmærkede Pianist Døhler, der overalt nævnes ved Siden af vor Tids berømteste Virtuoser, giver paa Fredag Aften Concert paa Hoftheatret, ved hvilken han udfører følgende Numere: Stor Phantasie over Themaer af ”Wilhelm Tell”; Notturno des dur, Tremols Etude og Etude for den venstre Haand; Stor Caprice over ”Corinths Beleiring”; Andante-Finale af Sonnambula og …

Avisnotits Læs mere »

Avisreportage

Hoftheatret. – Uagtet det overordenlige Bifald, der blev Pianisten Döhler til Deel ved hans første Concert, og uagtet den fuldkomne Eenstemmighed, der overalt hersker om hans sjeldne Virtuositet, var Hoftheatret dog kun svagt besat ved Hans anden Concert iaftes. Fortepianoet er vistnok af alle Instrumenter det, der i de sidste tyve Aar har modtaget den …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Hoftheatret. I vor paa Concerter og Virtuoser saa rige Tid kan det betragtes som et sandt Phænomen, at en Kunstner, der endnu ikke har erhvervet sig et europæisk Navn, og som ikke tager sin Tilflugt til Charlatanismens Tryllestav, dog er istand til at give tre Concerter for aldeles fuldt Huus. Alene dette maa være en …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Concert. Pianisten Ferdinand Friederich, som første Gang lod sig høre offentlig paa Hoftheatret i Tirsdags, slutter sig til den nyere Skoles store Hærskare af Kunstnere, der stundom paa Sangens Bekostning søger at glimre ved halsbrækkende techniske Kunststykker, og i denne Henseende udvikle stor Færdighed. Men i denne Færdighed gaaer fordetmeste den sande, indre Følelse tabt. …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

– En tydsk Pianist, Hr. Ferdinand Friederich, giver, understøttet af flere af den italienske Operas bedste Kræfter, imorgen Aften en Concert paa Hoftheatret. Hr. F. er en Elev af Chopins Skole og medbringer saavel fra sin Hjemstavn, Sachsen, som fra andre Steder i Tydskland, hvor han har ladet sig høre, fordelagtige Vidnesbyrd.

Avisnotits

Pianisten Hasert giver iaften sin første Concert paa Hoftheatret. Programmet lover en stor Nydelse; det indeholder baade classiske Compositioner og saadanne Sager, der give Hr. Hasert rig Leilighed til at udvikle den mageløse Technik, hvoraf han efter Sagkyndiges Dom skal være i Besiddelse.

Avisnotits

Søndagen den 16 April gave de Kongel. Preussiske Kammermusici, Brødrene Anton og Carl Ebner, under Anførsel af Prof. Schall, en Instrumental- og Vokal-Koncert paa det Kongel. Hoftheater, og vandt begge levende Bifald hos det talrigt forsamlede Publikum.