Periode: 1850-1859

Avisnotits

Hoftheatret. Løverdagen den 12te Februar agte Brødrene Price at give en Forestilling paa Hoftheatret med Assistance af Dhrr. Noach, Rauch, Petersen, Faaborg og Dahl, hvorpaa vi foreløbig henlede Opmærksomheden.

Bekendtgørelse

Koncert. Det er os en stor Fornøjelse at kunne meddele, at Sangerinden Frøken Charlotte Bournonville, hvis Optræden i Paris vi tidligere efter forskiellige franske Blade have omtalt, forinden sin nærforestaaende Afreise herfra vil give en Koncert paa Hoftheatret, Lørdagen den 12te September. Frøken Bournonville vil udføre følgende Nummere: Kavatine af ”Semiramide” (Rossini), Betlersang og Forbandelsen …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Kammerraad Lange skal have erholdt Bevilling for 3 Aar til at give Maskerader paa Hoftheatret. (Ringst. Avis)

Bekendtgørelse

Hoftheatret. Tirsdagden den 15te Marts sidste Bal en masque. De Herrer og Damer, som ønske at deeltage, maae indtil Kl. 12 være klædte i Domino eller Charakteerdragt. Tilskuere kunne uden at være maskerede opholde sig i Logerne og efter Kl. 12 deeltage i Ballet, forsaavidt de ere klædte i Domino eller Baldragt. Dandsene arrangeres af …

Bekendtgørelse Læs mere »

Vilhelm Bergsøes erindringer

Da nu Høedt var overbevist om, at han var en fuldendt Fremstiller af »Hamlet«, var han derved ogsaa den mest fuldkomne Skuespiller og saaledes fuldt ud i Stand til at tage Kampen op med en i dramatisk, digterisk og filosofisk Henseende saa ubetydelig Størrelse som Johan Ludvig Heiberg. Denne stred imod af alle Kræfter, men …

Vilhelm Bergsøes erindringer Læs mere »

Gehejmerådinde Andræs dagbog

Et lille Beviis paa hans Magt er, at det rimeligviis er lykkedes ham at styrte Liebenberg. Andræ har i nogen Tid havt Mistanke derom, men forleden fik Hall Vished. Hall var i Anledning af nogle Theatersager hos Kongen, som bad ham følge med sig i Hoftheatret. Scheele, som ogsaa var dér, sagde: ”Jeg kommer lidt …

Gehejmerådinde Andræs dagbog Læs mere »

Gehejmerådinde Andræs dagbog

Hall fortalte igaar, da han var her, at han atter havde havt en lille Bredouille med Heiberg i Anledning af et Stykke (Figaro), de vilde opføre i Hoftheatret. Hall havde paa hans Forespørgsel svaret ham meget høfligt, at det skulde blive undersøgt, hvorvidt Lange havde Ret eller ei til at gjøre det. Og herpaa svarede …

Gehejmerådinde Andræs dagbog Læs mere »

Avisnotits

– Pianisten Rudolph Hasert giver iaften paa Hoftheatret sin anden Concert, hvorved han assisteres af DHrr. Gerlach og Skuespiller Edv. Hansen.

Julie Sødrings erindringer

Paa Grund af det kgl. Teaters Ombygning spillede vi de første Maaneder af Sæsonen 1857-58 paa Hofteatret. Først den 5te December tog Forestillingerne paa Teatret paa Kongens Nytorv deres Begyndelse. Jeg gik det Efteraar til min Virksomhed i et tungt og trykket Humør, thi Udsigterne for den kommende Sæson tegnede ikke lyst. Ingen nye Opgaver …

Julie Sødrings erindringer Læs mere »

Avisnotits

Violonisten Otto v. Kønigsløw agter førstkommende Løverdag at give en Concert paa det kgl. Hoftheater. Det Renommee, Hr. Kønigsløw allerede har erhvervet sig iblandt os som en udmærket Violinist, og som han navnlig har begrundet ved sin Deeltagelse i Musikforeningens Concerter for Kammermusik, er saa stort, at Musikyndere sikkert med Glæde ville gribe denne Leilighed …

Avisnotits Læs mere »