Periode: 1850-1859

Avisnotits

Hoftheatret. Den heri Bladet tidligere omtalte Concert, til Indtægt for en fremmed Kunstner finder uigjenkaldeligen Sted førstkommende Onsdag Kl. 7½.

Avisnotits

Hoftheatret. Onsdagen den 11. Februar Bal en Masque. Billetter a 2 Rd. for Herrer og 1 Rd. for Damer erholdes i Hoftheatrets Billetcontoir i Morgen, Tirsdag, fra Kl. 10 til 2 og Onsdag fra Kl. 10 hele Dagen. Indgangen aabnes Kl. 9. Ballet begynder Kl. 9½ og ophører Kl. 4½ præcise.

Avisreportage

– Om en Afskedskoncert, som Jfr. Rantzau har givet paa Hoftheatret, hedder det i ”Berl. Tid.”: De af Kunstnerinden udførte Sangnummere bleve modtagne med meget og fortjent Bifald; hun blev ved Indtrædelsen og ved Fremsigelsen af den af Hr. Bruun forfattede Afskeds-Epilog, modtaget af Publikum med længe vedholdende Bifaldsyttringer. Vi kunne ikke Andet end beklage, …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Jfr Rantzaus Afskeds-Concert finder iaften Sted paa Hoftheatret. Indholdet er meget interessant. Blandt Andet foredrager Jfr. Rantzau Cavatinen af Lucia di Lammermoor og desuden Scene og Arie af Operaen ”Lotterisedlen”, og desuden assisteres Concertgiverinden af Hr. C. Hansen, der udfører to nye Romancer, med Declamation af Dhrr. C. Schmidt og Eduard Hansen, med Dands af …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Familien Price har erholdt Tilladelse til at give en Forestilling paa Hoftheatret, hvilken vil finde Sted paa Løverdag.

Avisnotits

Hoftheatret. Med velvillig Assistance af Sangerinden Jomfru Rantzau, Pianisten Hr. Haberbier, Sangeren Hr. Ferslev, Hr. Hofpianist Dahl o. Fl. vil Fredagen den 14de Dennes blive givet en Concert paa det kongelige Hoftheater til Indtægt for En fremmed Kunstner, Hvis Indhold vil blive bekjendtgjort imorgen. Billetter til de sædvanlige Theaterpriser faaes hos Hr. Capozzi.

Avisnotits

– Hertil er ankommen en fremmed Konstner, der har et meget godt Navn paa sig, nemlig Pianisten Ernst Haberbier, der efter et 16aarigt Ophold i Petersborg, hvor han er fast ansat, i afvigte Sommer har tiltraadt en europæisk Reise, og nu er kommen hertil fra Christiania, hvor han har gjort overordentlig Lykke. Han agter i …

Avisnotits Læs mere »

Avisreportage

Haberbiers Concert. Den fordeelagtige Omtale, som Herr Haberbier saavel offentlig som privat havde fundet her, havde just ikke bevirket, at Videbegjærligheden efter at høre ham var meget stor; thi ikkun et ringe Antal Tilhørere havde indfundet sig ved hans Concert iløverdags Aftes paa Hoftheatret. Om end Kunstneren ikke kan sættes i Klasse med de Virtuoser …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Idag, Löverdag, d. 21de Dennes, bliver i Hoftheatrets Forsal præcis Kl. 10 afholdt Auction over Böger og Musikalier, Malerier og Lithographier, Seltersvand, 34 Spiritus-Gas-Lamper m.m., som ere tilbage fra Fest-Bazaren i Ridehuset. Fortegnelsen erholdes paa Auctionsstedet for 4 sk.

Avisnotits

Concert. Hr. R. Garcia, der er Professor og Tenorsanger, agter Løverdagen den 18de Februar at give en Vokal- og Instrumentalconcert paa det kgl. Hoftheater, hvorved han assisteres af det Lumbyeske Orchester og flere herværende Kunstnere.