Periode: 1850-1859

Avisnotits

Hoftheatrets første Maskerade i Tirsdags havde mærkværdig nok samlet et ikke ubetydeligt Antal Besøgende, og det lod saaledes til, at Publicum ikke vil skulle den Tillid, der vises til dets Fornøielseslyst. Hvad selve Maskeraden angaaer, da stod den hverken med Hensyn til Elegance eller Lystighed tilbage for de bedre ifjor. (Dbl.)

Avisnotits

Violinkasse. En Violinkasse, hvori det fulde Navn ”Carlsen” stod indgraveret paa Laaget, er den 2den Mai bortkommen fra Hoftheatret, uden Eieren, hidtil har kunnet komme paa Spor efter den. Skulle nogen kunne give Oplysning herom, da bedes Samme godhedsfuldt at meddele det til Eieren. W. Carlsen. Farvegade 125 A., 2den Sal.

Avisnotits

– Ved Hr. Gundersens Aftenunderholdning pa Hoftheatret paa Mandag understøttes han af Dhrr. kgl. Kammersanger Chr. Hansen, Prof. Nielsen, Høedt, Sahlgreen, Ferslew og Gerlach. Anden Afdeling af ”Matrosens Hjemkomst”, Divertissement af Bournonville, og i tredie Afdeling udføres ”Gamle Minder” efter det Franske.

Avisnotits

Hoftheatret. De Billetter, som ikke ere blevne afbenyttede til de forskjellige Concerter, bedes afleveret hos Hr. Capozzi.

Avisreportage

Det Maskeraderaseri, hvoraf Kjøbenhavn i Vinter har været besat, overgaaer al Beskrivelse, og det har næsten været ligesaa galt her som i Paris, hvor Sengeklæder bleve en Luxusartikel, da Ingen var hjemme nogen Nat, og derfor ombyttedes imod en Maskeradedragt, som i allerhøieste Grad var en Nødvendighedsartlkel. Der gives nu mangen Student, der sidder med …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Efter hvad vi erfare, er Hoftheatret, efterat Overeenskomst er truffen med Kammerraad Lange, blevet stillet til det kongelige Theaters Disposition. Saisonen vil tage sin Begyndelse paa Hoftheatret den 1ste September, og som Følge deraf bliver den tidligere Bestemmelse, hvorved Theaterpersonalets Medlemmer indkaldes til den 17de August, staaende ved magt. (Dbl.)

Avisnotits

– Hoftheatret vil begynde sine Forestillinger med et større Lystspil af A. Dumas, oversat af afd. Chievitz. Tidligere var der kun een eneste ubeqvem Opgang til Theatret; der er nu blevet bygget en anden og beqvemmere. (Fhv. Av.)

Avisnotits

– Hr. Rudolph Hasert giver imorgen Aften sin Afskedsconcert paa Hoftheotret. Han udfører bl. A. en Sonate i A-moll af Beethoven (tillige med Violinisten O. Königslöw), Phantasi over Kong Christian (egen Composition), Phantasi over ”la Sonnambula” af Liszt og Perles d’écum af Kullak. Han understøttes som nævnt af Hr. Königslöw og et Mandschor.

Avisnotits

Hoftheatret. Vi tillade os foreløbig at henlede Publikums Opmærksomhed paa den Aftenunderholdning, som Familien Price førstkommende Løverdag agter at give paa Hoftheatret, og til hvilken der er componeret et nyt Divertissement og flere nye Tableauer. Forestillingens Glandspunkt vil iøvrigt blive Tryllepantomimen ”Guldnøglen”, med nye Forvandlinger og Dekorationer.

Avisreportage

– Hoftheatret. Hr. Edvard Hansen, der isøndags blev modtagen med Acclamation i det lille nette Stykke Cousine Lotte, optraadte anden Gang efter sin Hjemkomst fra Badene ionsdagssaftes i det fra Casino bekjendte Stykke, ”Halvdelen Hver”. Hr. Edv. Hansen og alle de Spillende gjorde deres Bedste; kun Skade at dette Syngestykke, skjøndt det bærer Scribes Navn, …

Avisreportage Læs mere »