Periode: 1850-1859

Avisnotits

– Imorgen Aften giver Hr. Adolph Price en Forestilling paa Hoftheatret, af hvis Indhold vi fremhæve de flere nye Dandse, Hr. Bournonville har componeret for Familien Price, og den morsomme Casortiske Pantomime: ”Harlekin Skelet eller Pjerrots Forskrækkelse”.

Avisnotits

Forestilling paa Hoftbeatret. Søndagen den 6te Mai Kl. 7 gives paa Hoftheatret til Fordeel for ”det forenede Velgjørenheds-Selskab” en Aftenunderholdning, bestaaende af dramatiske Fremstillinger og Dands. Billetter og Programmet erholdes hos L. Chr. Møller & Comp., St. Kjøbmagergade Nr. 4 ved Siden af Porcellainsfabriken.

Avisreportage

– Til begge Studenterforestillingerne paa Hoftheatret har der været aldeles udsolgt. Først gaves ”Feriegjæsterne, Sangspil i een lang Act”, og derefter ”Familietvist eller det mærkværdige Aar, borgerlig Tragedie i een glædelig Act”, hvori en stor Deel Individer af den bekjendte, udbredte Familie ”Sørensen” træffe sammen ”i et Theevandshuus paa Frederiksberg i Begyndelsen af Efteraaret 1848”. …

Avisreportage Læs mere »

Bekendtgørelse

Hoftheatret. Med kongelig allernaadigst Tilladelse vil Professor Hermann give sin næstsidste overordenlige Forestilling i den høiere naturlige Magi Mandagen den 28de Mai, Aften Kl. 7, paa Hoftheatret. Det Nærmere vil blive bekjendtgjort. Billetter til sædvanlige Priser faaes hos kongelig Theatercasserer Westermann. Laxegaden 192.

Avisnotits

Concert paa Hoftheatret. Den talentfulde Pianist Hr. F. Schow giver Tirsdagen den 31te ds om Aftenen Kl. 8 paa Hoftheatret en Concert, paa hvilken vi henlede Publikums Opmærksomhed. Concertgiveren udfører blandt Andet Thalbergs Fantasi over Hugonotterne og Schulhoffs Galop di Bravura, der blev hørt med saa meget Bifald paa Jfr. Bergnehrs sidste Concert; af Programmets …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

– Den udmærkede Pianist, Capt. Schow, Ridder af Dannebrogen (der under Krigen avancerede fra Menig til Compagnicommandeur), giver i Aften en Concert paa Hoftheatret.

Avisreportage

Forestilling paa Hoftheatret. Det er os kjært at kunne meddele Publikum, at vore tre unge gratieuse Dandserinder, Juliette, Amalie og Sophie Price, der saa væsentlig have bidraget til Balletternes fortrinlige Udførelse i afvigte Vinter, have erholdt Tilladelse til at assistere deres Forældre ved den Forestilling, Familien Price agter at give Onsdagen den 4de Juni paa …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Maskerader. Som det lader til, vil Pengekrisen intet Skaar gjøre i Hovedstadens Vinterfornøielser. Hr. Kammerraad Lange giver igjen iaar en Række Maskerader paa Hoftheatret, der atter er bragt i sin forrige Stand. (Dgb.)

Avisreportage

Det kgl. Hoftheater. Familien Price giver i morgen, Torsdag, Kl. 8 en Aftenunderholdning paa Hoftheatret, der ved sit afvexlende Indhold har Krav paa Publikums Opmærksomhed. Foruden Tableauer vil der blive givet Scener af en komisk Pantomime, Sangeren Hansen vil synge nogle Romancer, Jfrne Juliette, Amalie og Sophie Price ville udføre forskjellige Dandse, hvoriblandt ”Norsk Springdands” …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

– (Mgpst.) Erik Bøgh har afslaaet den han tilbudte Post som Theaterdirektør i Kasino, og Bestyrelsen for samme har saaledes, saavidt os bekjendt, nu kun Valget mellem Overskou, Nielsen og den amerikanske Hr. Barnum, der ogsaa skal være Konkurrent til Direktørposten. Vi beklage Kasino-Aktionærerne, thi som bekjendt er det næsten udelukkende Erik Bøghske Vaudeviller, der …

Avisnotits Læs mere »