Periode: 1850-1859

H.C. Andersens almanakker

Zahrtmann bisat i Holmens Kirke, en Sang af mig. Sluttet Accord med Reitzel om 4000 Exemplarer af ”illustrerede Eventyr” og 2000 ”Samlede Skrifter”. – I Hoftheatret Prices: en Comedie i det Grønne.

H.C. Andersens almanakker

Nøkken første Gang (og Æren tabt og vundet), optaget uden nogen Mishag. I Hoftheatret Prolog af mig til Prices.

H.C. Andersens almanakker

I Hoftheatret Prices Selskab, (en Prolog af mig) her saae jeg første Gang i Loge sammen Kong Fred VII med sin Gemalinde Grev: Danner.

Charlotte Bournonvilles erindringer

I Begyndelsen af September tog jeg ind til Kjøbenhavn, hvor jeg den 12te skulde give min første selvstændige Concert paa Hoftheatret. Den Gang var der ikke Jernbane til Fredensborg, saa jeg maatte opholde mig i Hovedstaden for at være parat til Prøverne. Fader paatog sig hele Concertarrangementet, saa jeg havde kun den fornøielige Del af …

Charlotte Bournonvilles erindringer Læs mere »

Victor Hansens erindringer

Da jeg har nævnet Moder, kommer jeg til at tænke paa, hvorledes hun første Gang blev forestillet for Kongen. Det var ved en Forestilling paa Hoftheatret, som Kongen overværede. Det var engang Lange gav Forestillinger der. Fader og Moder sad i Parkettet, og der kom Bud fra Kongen, at Fader skulde komme op til ham …

Victor Hansens erindringer Læs mere »

Just Johan Holtens erindringer

Den 19. Marts 1850 opførte Studenterforeningen paa Hoftheatret Holbergs »Ulysses von Ithacia«, hvor jeg havde den Ære at spille den skjønne Helene. Jeg erindrer det, som var det skeet igaar, at jeg sad i Studenterforeningens Spisestue og »nød min For- og min Eftermad til allerbilligste Pris«. da gamle Liebenberg kom hen til mig og spurgte …

Just Johan Holtens erindringer Læs mere »

Avisreportage

Høiesteretsdomme. Fredagen den 28de Mai. Nr. 153. Advocat Brock imod Student Peter Gustav Müller for at have under den af det Kgl. Theater den 22de October 1857 paa Hoftheatret givne Forestilling pebet ved Skuespiller Høedts fremtræden i Stykket ”Michel Perrin” og derved forstyrret Roligheden, samt for at have forsøgt at formaae en anden tilstedeværende Person …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Hoftheatret. Tirsdagen den 27de December: Bal en Masque. Billetter a 2 Rd. for Herrer og 1 Rd. for Damer erholdes i Folketheatrets Billetudsalg og paa Tirsdag i Hoftheatrets Billetcontoir fra Kl. 4 Eftermiddag.

Bekendtgørelse

Det kongelige Hoftheater. Med kongelig allernaadigst Tilladelse og godhedsfuld Assistance af dHrr. Italiensk Operasanger Tardini, Capelmusicus Noach, Petersen, Hofpianist Dahl, samt Familien Price, vil Undertegnede have den Ære Tirsdagen den 20de December paa det kongelige Hoftheater at give en Aftenunderholdning, hvis Indhold vil blive bekjendtgjort i Mandagsavisen, den 19de Dennes. Billetterne faaes hos Hr. Casserer …

Bekendtgørelse Læs mere »