Periode: 1850-1859

Avisnotits

Hr. Violoncellist Albert Petersen har erholdt Tilladelse til at give en Concert paa Hoftheatret, som vil finde Sted den 25 ds. Vi skulle senere meddele det Nærmere.

Avisnotits

Det Kongelige Theater aabner, ifølge ”Fædrel.”, sin Saison paa Hoftheatret Tirsdagen den 1 September, og til Opførelse er foreløbig ansat: ”Huusholdningspolitik” (et nyt lille Stykke efter det Franske, der udføres af Jfrne. Brenøe og Thomsen og Hr. Wiehe). Holbergs ”Abracadabra”, der efter at have ligget hen i en halv Snees Aar, paany er blevet indstuderet, …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Theatret. Theaterdirecteur, Kammerraad Lange, der fratræder Directionen over Casinos Theater, har faaet Tilladelse til at opføre Forestillinger paa Hoftheatret. Der vil blive spillet fire Gange om Ugen og man mener, at de bedste af Casinos Kræfter, navnlig Parret Rosenkilde, ville følge med Hr. Lange. Casinos Theater vil formodentlig blive overtaget af Hr. Bruun, fortiden Directeur …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Sangeren Chr. Hansen agter førstkommende Fredag, med Understøttelse af flere af det kgl. Theaters og det kgl. Capels Medlemmer, at give en Concert paa Hoftheatret. Hr Hansen er i saa høi Grad i Besiddelse af det musikelskende Publikums Yndest, at denne Concert sikkert ikke trænger til nogen videre Anbefaling til dets særdeles Opmærksomhed.

Avisnotits

Hoftheatrets Maskerade. Den næste af de af Hr. Kammerraad Lange arrangerede Maskerader paa Hoftheatret, der hidtil idethele taget have været meget talrigt besøgte, vil blive afholdt førstkommende Tirsdag den 9de Februar.

Avisreportage

Maskerader i Kjøbenhavn. Til Fordeel for de ved Kammeraad Lange intenderede Maskerader i Kjøbenhavn findes i en Correspondance til ”Aarh. Av.” blandt Mere Følgende: Af Bladene har man seet, at Kammeraad Lange har erholdt en kongelig Bevilling til, i tre paa hinanden følgende Aar, at give otte offentlige Maskerader aarlig, omtrent i samme Genre og …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Det kgl. Hoftheater. Iaften (Løverdag) Kl. 7½ give Brødrene Price med Assistance af flere Dilettanter paa Hoftheatret en Aftenunderholdning, hvis Indhold ifølge Programmet nærmest synes beregnet paa Børn.

Avisnotits

Aftenunderholdning. Vi henlede foreløbig Publikums Opmærksomhed paa en Aftenunderholdning, som Skuespillerinde Mad. Larcher Tirsdagen den 20de Juni vil give paa Hoftheatret. Programmet lover en rig Afvexling, da der er lovet Assistance af Dhrr. Skuespillere Nielsen, Høedt, Schram, Hansen, Liebe og Ferslew, Damerne Jomfru Egense og Jomfru Larcher, Hofpianist Dahl samt Dhrr. Capelmusici Rauch og Nielsen. …

Avisnotits Læs mere »

Bekendtgørelse

Hof-Theatret. Med Kgl. allernaadigst Tilladelse, og med velvillig Assistence af Hr. Kgl. Capelmusicus A. I. Sahlgreen og Hr. Pianist Henri Kaas, have Undertegnede den Ære, Løverdagen d. 8. Octbr. Kl. 7, at give en Forestilling paa Hoftheatret, hvor iblandt Andet opføres for første Gang, paa ny indstuderet, Guldnøglen eller Trylleriets Magt, comisk Pantomime med Travettissements …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisreportage

Italiensk Opera. Der har, som ogsaa andensteds berettet, været en Directeur for et italiensk Operaselskab heri Byen for om muligt at arrangere sig saaledes, at han kunde komme til at give Forestillinger her paa Hoftheatret; men Foretagendet skal efter Forlydende være strandet paa Hans Majestæts Kongens Uvillie; Kongens folkelige Sind er naturligviis nu ligesaalidet som …

Avisreportage Læs mere »