Emne: Italien

Avisreportage

– Italiensk Opera. Iforgaars Aftes opførtes for første Gang ”Barberen i Sevilla”, som vandt meget levende og velfortjent Bifald. Det er altid morsomt at se og høre dette sprudlende Værk og desuden har det en ikke ringe Interesse at gjøre Bekjendtskab med den i Italien, Frankrig osv. traditionelle Opfattelse og Gjengivelse af denne Opera, som …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

– Den Den italienske Operaforestilling paa Hoftheatret af Verdis ”Trovatore” – vistnok den populæreste Opera, som er skreven i den sidste Menneskealder, maaske med Undtagelse af ”Faust”, og Offenbachiaderne selvfølgelig ikke medregnede – er gaaet et Par Gange med langt større Held end ”Norma” og i det Hele upaaklagelig godt. Fornemlig har Altistinden, Demoiselle Stella …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

– Iaftes aabnede et italiensk Operaselskab sine Forestillinger paa Hoftheatret, som er blevet overladt samme af Overhofmarschallatet, dog med Justitsministeriets og Kultusministeriets forudgaaende Billigelse. Scenen er bleven pudset op, og der er blevet indlagt Gasledninger, hvilket alene har kostet c. 1,000 Rdl. Disse Udgifter blive afholdte afholdte af en af Sangerindernes Mænd, en russisk Prinds, …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Italiensk Opera. Verdis Opera ”Il Trovatore” havde næsten fyldt Theatret iaftes. Udførelsen stod i sin Helhed ikke lidet over den, som blev ”Norma” tildel. Der skete Fremkaldelser saavel ved aaben Scene som efter Tæppets Fald, ligesom der ogsaa ved nogle Blomsterbuketter blev ydet Kunsten den skyldige Tribut. Vi skulle imorgen komme tilbage til denne Forestilling.

Bekendtgørelse

Italiensk Opera På Hoftheatret. Tirsdagen den 5te Marts Beneficeforestilling Af Madame Secci-Corsi. Første Act af Norma. Romance af Operaen Othello af af Rossini, foredrages af Mad. Secci-Corsi. Terzetto af Guglielmo Tell, foredrages af Herrerne Rossi, Paltrinieri og Torre. Aria af La donna del Lago af Rossini, foredrages af Mad. Secci-Corsi i Mandsklædning. Til Slutning: Duetto …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Italiensk Opera giver iaften den samme Forestilling som iaftes, der vandt saa stærkt Bifald for det talrige Publicum.

Avisreportage

– Kjøbenhavnernes Enthusiasme for den italienske Opera, som de foregaaende Aar paa saa forskjellige Maader gav sig tilkjende, synes i denne Saison at vare aftagen betydeligt. Hoftheatret viser i Almindelighed, naar Selskabet spiller, tomme Bænke, og det er næsten ubegribeligt, hvorledes det kan subsistere, naar man veed, hvor høit Sangerne ere gagerede. Skylden for dette …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Hoftheatret. – Iaftes opførte det italienske Operaselskab for anden Gang: ”Columella”, Opera Buffa af Fioravanti jun. Det lader til, at denne Opera har fundet Publicums Behag, hvilket vel ligesaalidt maa tilskrives Musikens, som Textens Fortræffelighed, men snarere den i det Hele taget heldige Udførelse, der bliver den til Deel, og navnlig Glæden over at have …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Italiensk Opera. Hr. Vincenzo Torres Beneficeforestilling finder Sted paa Tirsdag den 2den Marts. Dens Indhold i Forbindelse med Beneficiantens Personlighed vil sikkert skaffe et godt Besøg. Han giver Operaen ”Norma”, desuden den bekjendte Terzet af ”Il Matrimonio secreto”, som udføres af Damerne Ricci, Bosio og Torre, og til Slutning Terzetten af ”Barberen”.

Avisnotits

En halv Plads i 2den Etage i italiensk Opera er til Abonnement til om Onsdagen. Man behage at henvende sig til Størrestrædet 251, 1ste Sal.