Emne: Italien

Avisreportage

– Det italienske Operaselskab har bestemt at aabne sine Forestillinger paa Hoftheatret Mandagen den 2den Nov. med Bellinis ”La Sonnambula”. Selskabets Forestillinger i den tilstundende Saison ville bestaae af 12 Operaer, nemlig, foruden 5 af de tidligere (”Elisir d’amore”, ”Lucrezia Borgia”, ”Lucia di Lammermoor”, ”il Barbiere” og ”Othello), 7 nye: ”La Sonnambula” og ”Beatrice di …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Paa Onsdag skal den første Forestilling af den italienske Opera: ”Il nozze di Figarro”, gives af danske Sangere paa Hoftheatret.

Avisreportage

Italiensk Opera. Der har, som ogsaa andensteds berettet, været en Directeur for et italiensk Operaselskab heri Byen for om muligt at arrangere sig saaledes, at han kunde komme til at give Forestillinger her paa Hoftheatret; men Foretagendet skal efter Forlydende være strandet paa Hans Majestæts Kongens Uvillie; Kongens folkelige Sind er naturligviis nu ligesaalidet som …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Italienerne paa Hoftheatret havde i Torsdags samlet fuldt Hus til første Opførelse af Flotows populære ”Martha”; men Publikum blev ikke lidt skuffet, da Forestillingen begyndte og viste sig at bestaa af – ”Lucrezia Borgia”. En lille Stump rød Plakat, i det sidste Øjeblik klistret paa Indgangsdøren, var det eneste Varsel om Forandringen, der var begrundet …

Avisreportage Læs mere »

Jørgen Heinrich Lorcks erindringer

Udgiverne havde imidlertid affundet sig med denne privilegerede Dame; og at det kun var et Paaskud, fremgik desuden deraf, at Chefen i sin Egenskab af Overhofmarschal ogsaa forbød Bladets Salg i Hoftheatret ved den italienske Operas Forestillinger, der dog neppe vedkom ham.

Jørgen Heinrich Lorcks erindringer

Ogsaa med Kapelmesteren kom Theaterbladet snart til at staa paa en spændt Fod, da det – med al Anerkjendelse af hans mange gode Egenskaber som Dirigent, – snart maatte komme til Overbevisning om, at han ikke besad en saa luttret musikalsk Smag, som ønskeligt var hos en Mand, paa hvem hele vor musikalske Udvikling beroede, …

Jørgen Heinrich Lorcks erindringer Læs mere »

Elfride Fibigers erindringer

I Løbet af Vinteren kom jeg af og til med Tante Lovise i det kongelige Teater, hvor hun i mange Aar havde haft abonneret. Med Moder derimod i Hofteatret, hvor der gaves Forestillinger af et italiensk Operaselskab under Direktion af Napoleon Torre.

Jørgen Heinrich Lorcks erindringer

I 1844 tog jeg for sidste Gang virksom Deel i en Forestilling i Studenterforeningen, hvor jeg i de senere Aar kun sjældent var kommen. Hostrups ”Gjenboerne” skulde opføres for første Gang paa Hoftheatret af og for Studenter. Forestillingen var fastsat, men uheldigviis blev to Dage i Forvejen den, der skulde spille Klint, hvis Rolle jo …

Jørgen Heinrich Lorcks erindringer Læs mere »

Vilhelm Bergsøes erindringer

Af de mange Virtuoskometer, som nu tildags paa deres excentriske Baner gennemkrydser Rummet for af og til at støde paa vort nordiske Athen, var der dengang faa eller ingen. Under Kristian den Ottende havde et italiensk Operaselskab, hvis Stjerner var »Torre« og »Rossi«, bragt Kjøbenhavn til Begejstringens Toppunkt, men under det ny Regimente var Hoftheatret …

Vilhelm Bergsøes erindringer Læs mere »

Avisreportage

Ristori-Forestillinger. Hr. Giovannini Teserro, Impresario ved det Skuespillerselskab, bestaaende af 25 Medlemmer, hvoriblandt den berømte tragiske Skuespillerinde Mad. Ristori, som i den forestaaende Saison vil give Forestillinger i Stockholm, opholder sig i disse Dage her i Byen for at træffe Overenskomst med et af vore Theatre om Selskabets Optræden her. Det er paatænkt at give …

Avisreportage Læs mere »