Periode: 1820-1829

Pauline Petersens erindringer

Da jeg traadte ind i Forsamlingsværelset paa Hoftheatret, hvor jeg skulde aflægge Prøven, var Chefen alt kommen. Han var særdeles venlig og opmuntrende imod mig, og medens vi ventede paa de andre Herrer, fortalte han mig om Slottet i sin fordums Glans og om Livjægernes Attake 1807, hvor han havde været med. Etatsraad Olsen præsenterede …

Pauline Petersens erindringer Læs mere »

Avisreportage

Onsdagen den 15 Januar gav Hr. Hof-Violon Frederik Wexschall en Instrumental- og Vokal-Koncert paa Hoftheatret, der beæredes med Hs. Høihed Prinds Christians Overværelse og i det Hele var talrigt besøgt. Udførelsen fandt almindeligt Bifald, og tilkendegaves Hr. Wexschall ved et tree Gange gjentaget levende Bravo. Denne unge talentfulde Komponist og berømte Violinspiller er en Brandenburger …

Avisreportage Læs mere »

Bekendtgørelse

Selskabet for Musikkens Udbredelse. Søndagen den 26 Novbr förstk., om Aftenen Kl. 7, bliver, paa det kongelige Hoftheater, Concert i ovennævnte Selskab, hvortil Indgangen aabnes KI 6. Indgangsbilletterne ville de Herrer Medlemmer behage at lade afhente Löverdagen den 25 Novbr., om Eftermiddagen fra Kl. 3 til 6, i lille Kirkestræde Nr. 43, 1ste Sal.

Bekendtgørelse

Concert. Med høie Vedkommendes Tilladelse har Undertegnede, forinden hendes Afreise, den Ære, Onsdagen den 5te November, Kl. 7, paa det kongelige Hoftheater, under Anførsel af Hr. Repetiteur P. Funck, at give: En stor Vocal- og Instrumental-Concert, hvis Indhold nærmere skal vorde bekjendtgjort. Billetter til hele Loger (for de sædvanlige Priser) og til Gulvet a 1 …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisreportage

Saavel Mad. Milder-Hauptmann som Hr. Guillou ville i næste Uge give deres anden og sidste Concert paa Hoftheatret; den første paa Torsdag; den sidstnævnte paa Fredag. Af det idag bekjendtgjorte Indhold af Mad. Milders Concert sees, at hun har truffet et for sin Stemme ulige fordeelagtigere Valg end sidst, idet hun nemlig vil udføre Partier …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Søndagen den 16 April gave de Kongel. Preussiske Kammermusici, Brødrene Anton og Carl Ebner, under Anførsel af Prof. Schall, en Instrumental- og Vokal-Koncert paa det Kongel. Hoftheater, og vandt begge levende Bifald hos det talrigt forsamlede Publikum.

H.C. Andersens levnedsbog

Jeg gik imidlertid op til Dandsedirecteuren Bournonville, men han var med sin unge Søn reist til Paris, Dahlén havde hans Opsyn med Dandse-Skolen. Guldberg havde givet mig noget Tøi, som jeg pyntede mig med, mine Haar hang mig i lange Lokker om Kinderne, jeg saae vist ganske forunderlig ud, dog tog Hr. Dahlén venlig imod …

H.C. Andersens levnedsbog Læs mere »

H.C. Andersens levnedsbog

Jeg kom op paa Hoftheatret paa Dandseskolen, gik hver Formiddag der og gjorte Basdement ved Væggen. Mad: Kretsmer var da et lille Barn, og vi prøvede tidt paa hvem der kunde giøre de fleste før man blev træt; jeg kunde mange Digte udenad, som jeg tidt declamerede deroppe, og jeg hørte tidt mange af de …

H.C. Andersens levnedsbog Læs mere »

Bekendtgørelse

Selskabet for Musikkens Udbredelse. Søndagen den 21 Januar, Kl. 7, bliver, paa det kongelige Hoftheater, Concert i Selskabet. Damebilletterne udleveres i lille Kirkestræde Nr. 43, 1ste Sat, Løverdagen den 20 Januar fra Kl. 3 til 6, og ikke paa nogen anden Tid. Dhrr. Medlemmer ville behage ved Indgangen (der aabnes Kl. 6) at forevise de …

Bekendtgørelse Læs mere »