Periode: 1820-1829

Avisnotits

I Onsdags gav Hr. Cetti den anmeldte Vocal- og instrumental-Concert paa Hoftheatret. Den var temmelig talrigt besøgt. Den berømte Pianofortespiller og Componists Capelmester Hummels Composition: La Sentinelle (Skildvagten) der første Gang blev givet her i Staden i denne Concert, gjorde især Lykke. Componisten har med megen Genialitet varieret den af Theodor Kørner digtede og af …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Med kongl. allernaadigst Tilladelse at afbenytte Hoftheatret Söndagen den 6 Marts d. A. ville Dilettanterne i Selskabet for Musikens Udbredelse opföre en Concert til Fordeel for gamle og trængende Coffardi-Söfolk, som ved Bombebössen understöttes, og hvilken Concerts Indhold nærmere skal vorde kundgjort.

Avisreportage

– Ved den Concert, Selskabet Euterpe, med Understøttelse af det kongl. Kapels Medlemmer og af det kongelige Theaterpersonale, paa Onsdag giver paa Hoftheatret til Fordeel for Bombebøssen, ville Hovedstadens Musikyndere faae Lejlighed til at høre den hertil ankomne udmærkede Fagottist, Hr. Kammermusikus Kummer fra Dresden, der vil blæse nogle af ham selv componerede Variationer; ligesom …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Herr. Le Fevre behage at mælde sig hos den kongelige Sveitser Johansen paa Hoftheatret.

Avisnotits

Da Regnskabet for det ophævede Selskab til Musikkens Udbredelse nu er opgjort, saa anmodes bemældte Selskabs Medlemmer om, at samles i Hoftheatrets Forsal Løverdagen den 26de Juli førstkommende, om Eftermiddagen Kl. 7 præcise, for at tage Bestemmelse om Anvendelse af Kassebeholdningen, m.v.

Pauline Petersens erindringer

Da jeg traadte ind i Forsamlingsværelset paa Hoftheatret, hvor jeg skulde aflægge Prøven, var Chefen alt kommen. Han var særdeles venlig og opmuntrende imod mig, og medens vi ventede paa de andre Herrer, fortalte han mig om Slottet i sin fordums Glans og om Livjægernes Attake 1807, hvor han havde været med. Etatsraad Olsen præsenterede …

Pauline Petersens erindringer Læs mere »

Avisreportage

Onsdagen den 15 Januar gav Hr. Hof-Violon Frederik Wexschall en Instrumental- og Vokal-Koncert paa Hoftheatret, der beæredes med Hs. Høihed Prinds Christians Overværelse og i det Hele var talrigt besøgt. Udførelsen fandt almindeligt Bifald, og tilkendegaves Hr. Wexschall ved et tree Gange gjentaget levende Bravo. Denne unge talentfulde Komponist og berømte Violinspiller er en Brandenburger …

Avisreportage Læs mere »

Bekendtgørelse

Selskabet for Musikkens Udbredelse. Søndagen den 26 Novbr förstk., om Aftenen Kl. 7, bliver, paa det kongelige Hoftheater, Concert i ovennævnte Selskab, hvortil Indgangen aabnes KI 6. Indgangsbilletterne ville de Herrer Medlemmer behage at lade afhente Löverdagen den 25 Novbr., om Eftermiddagen fra Kl. 3 til 6, i lille Kirkestræde Nr. 43, 1ste Sal.

Bekendtgørelse

Concert. Med høie Vedkommendes Tilladelse har Undertegnede, forinden hendes Afreise, den Ære, Onsdagen den 5te November, Kl. 7, paa det kongelige Hoftheater, under Anførsel af Hr. Repetiteur P. Funck, at give: En stor Vocal- og Instrumental-Concert, hvis Indhold nærmere skal vorde bekjendtgjort. Billetter til hele Loger (for de sædvanlige Priser) og til Gulvet a 1 …

Bekendtgørelse Læs mere »