Katalogisering: Erindringer

P.A. Rosenbergs erindringer

Ogsaa hendes Forlovede, Karl Mantzius, søgte Teatret efter at have opgivet sine franske Studier. Han aflagde Prøve paa den Maade, at han spillede »Den Stundesløse« paa Hofteatret, idet han selv udførte Titelrollen, for en indbudt Kreds, deriblandt Det kgl. Teaters ledende Mænd; ogsaa Phister overværede Forestillingen. Mantzius havde anmodet mig om at spille Oldfux. Det …

P.A. Rosenbergs erindringer Læs mere »

Charlotte Bournonvilles erindringer

Vist er det dog, at Mage til den Begeistring, der greb mig denne allerførste Aften, har jeg aldrig følt senere. Det var den 23de Oktober 1844 i Balletten „En Børnefest“, der blev givet paa Hoftheatret til Indtægt for „Foreningen til forsømte Børns Frelse“. – Fader var en stor Børneven, og han fandt altid, det var …

Charlotte Bournonvilles erindringer Læs mere »

Charlotte Bournonvilles erindringer

I Begyndelsen af September tog jeg ind til Kjøbenhavn, hvor jeg den 12te skulde give min første selvstændige Concert paa Hoftheatret. Den Gang var der ikke Jernbane til Fredensborg, saa jeg maatte opholde mig i Hovedstaden for at være parat til Prøverne. Fader paatog sig hele Concertarrangementet, saa jeg havde kun den fornøielige Del af …

Charlotte Bournonvilles erindringer Læs mere »

Victor Hansens erindringer

Da jeg har nævnet Moder, kommer jeg til at tænke paa, hvorledes hun første Gang blev forestillet for Kongen. Det var ved en Forestilling paa Hoftheatret, som Kongen overværede. Det var engang Lange gav Forestillinger der. Fader og Moder sad i Parkettet, og der kom Bud fra Kongen, at Fader skulde komme op til ham …

Victor Hansens erindringer Læs mere »

Just Johan Holtens erindringer

Den 19. Marts 1850 opførte Studenterforeningen paa Hoftheatret Holbergs »Ulysses von Ithacia«, hvor jeg havde den Ære at spille den skjønne Helene. Jeg erindrer det, som var det skeet igaar, at jeg sad i Studenterforeningens Spisestue og »nød min For- og min Eftermad til allerbilligste Pris«. da gamle Liebenberg kom hen til mig og spurgte …

Just Johan Holtens erindringer Læs mere »

Johan Louis Ussings erindringer

Den 15. Marts 1873 opførte det fil.-hist. Samfund Plautus’ Menæchmi paa Hoftheatret for Medlemmer og Ikke-Medlemmer, saa mange som Theatret kunde rumme. Et Program gjengav paa Dansk Stykkets Indhold Scene for Scene, saa at Tilskuerne uden Vanskelighed kunde følge dets Gang, og det var et taknemmeligt Publikum, som aabenbart havde Glæde af Forestillingen.

Jacob Gudes erindringer

Efter at Christian den Syvende var kommen hjem fra hans udenlandske Rejse, underholdt han en Troupe franske Skuespillere, og et Theater blev indrettet over den saakaldede Marmor-Stald ved Christiansborg, hvor de spillede 4 Gange ugentlig, og Entréen dertil var fri efter Billetter som uddeltes. Saadanne fik ogsaa Hof-Betjentene, og ved Lejlighed kom jeg der i …

Jacob Gudes erindringer Læs mere »

Pauline Petersens erindringer

Da jeg traadte ind i Forsamlingsværelset paa Hoftheatret, hvor jeg skulde aflægge Prøven, var Chefen alt kommen. Han var særdeles venlig og opmuntrende imod mig, og medens vi ventede paa de andre Herrer, fortalte han mig om Slottet i sin fordums Glans og om Livjægernes Attake 1807, hvor han havde været med. Etatsraad Olsen præsenterede …

Pauline Petersens erindringer Læs mere »

Carl Gottschalksens erindringer

For Vintersæsonen 1883-84 blev min Hustru og jeg knyttet til Teaterdirektør August Rasmussens Skuespillerselskab, hvis Hovedsæson altid var i Odense. Min Kone havde Lyst til Teatret, og da Direktøren var begejstret over hendes charmante Sceneydre, blev vi hurtigt enige om Gagebetingelserne. Medio August begyndte Prøverne paa Hofteatret i Løngangene ved Christiansborg Slot, og 1ste September …

Carl Gottschalksens erindringer Læs mere »