Katalogisering: Erindringer

Mouritz Mørk Hansens erindringer

Hos Hofbygmester, Konferensraad Koch, hvis Søn jeg en Tid ogsaa underviste, kom jeg ikke sjelden til Middag, var med den elskværdige Frue, Henriette, født Wulff, paa italiensk Opera og kom undertiden sammen med Bissen, Øhlenschlæger, H. C. Andersen og den bekjendte Professor Abrahams.

Vilhelm Petersens erindringer

Som 5-Aars Purk havde mine Forældre taget mig med hen at se Stykket paa Hofteatret, vi sad skraas over for Frederik den 7de og Grevinde Danner – jeg synes næsten, jeg endnu – 74 Aar efter – kan mindes Høedt som den charmerende Greve; men jeg véd bestemt, at jeg kan huske Kongen som den …

Vilhelm Petersens erindringer Læs mere »

Arthur Abrahams erindringer

Det var Dankwardt, en fin gammel Mand, som paa Grund af sin lange, diplomatiske Løbebane naturligvis var bedækket med fremmede Ordener, og som derfor bar et ualmindelig bredt Ordensbaand, sammensat af de forskjelligste Farver, baade i sin Frakke og i sin Overfrakke. Han var Pebersvend, men overfor Damer viste han altid den fineste Courtoisie. Min …

Arthur Abrahams erindringer Læs mere »

Arthur Abrahams erindringer

Wolfgang Ewald var meget musikalsk og havde en smuk Stemme. I den Tid, da Italienerne gav deres Forestillinger paa Hoftheatret, var han der næsten hver Aften, da han paa Grund af sin Faders Stilling ved Hoffet havde fri Adgang, og han morede os ofte med at copiere dem og synge deres Arier; navnlig kunde han …

Arthur Abrahams erindringer Læs mere »

Hans Nielsen Fussings erindringer

Paa Hoftheatret blev der i denne Vinter af en Del af Skuespillerne fra det Kgl. Theater, Høedt, Michael Wiehe og andre spillet Komedie, og Zeltner sørgede for, at jeg om Søndagen fik fri Adgang dertil og det var jeg lykkelig ved. Ligeledes var jeg en Gang sammesteds til Maskerade sammen med Zeltners Onkel, den gamle …

Hans Nielsen Fussings erindringer Læs mere »

Jens Peter Traps erindringer

Kongen var nu ogsaa d. 17de Mai i Hoftheatret og bivaanede en Studentercomoedie. Det var vistnok første Gang, at en Konge her i Danmark var set i saadant ungdommeligt Lag. I den Kongelige Loge saas foruden et lidet Følge Professor Clausen og Foreningens Seniorer. Kongen morede sig fortræffeligt og blev hilst med følgende lille smukke …

Jens Peter Traps erindringer Læs mere »

Benedicte Arnesen-Kalls erindringer

Paa dette Sted er der egenlig ikke noget at fortælle om os. Desmere ønsker jeg her at fastholde nogle Erindringer om hin nu længst skrinlagte Tid, da København fik sin italienske Opera med Rossi, Torre og Madame Forconi, og da denne frembragte en Begejstrings-Feber hos den finere Portion af Publikum, der virkelig holdt sig paa …

Benedicte Arnesen-Kalls erindringer Læs mere »

Arthur Abrahams erindringer

Der blev i den Tid af og til givet Forestillinger af Studenter, dels paa Hoftheatret, dels paa andre Steder; men der blev draget en meget skarp og bestemt Grændse mellem «en Forestilling af Studenter» og en «Studentercomedie», for hvilken Foreningen stod i Spidsen og havde Ansvaret.

Arthur Abrahams erindringer

Adskillige udenlandske musikalske Notabiliteter indførtes i Huset. Her maa jeg da først nævne Italienerne Rossi og Torre, der kom hertil med den italienske Opera, som spillede paa Hoftheatret. Senere kom ogsaa Ciaffei, en høj, noget ledeløs Person, der især paa Scenen mindede om H. C. Andersen. De kom ikke saa sjeldent om Aftenen, vel sagtens …

Arthur Abrahams erindringer Læs mere »