Katalogisering: Erindringer

Jacob Gudes erindringer

Efter at Christian den Syvende var kommen hjem fra hans udenlandske Rejse, underholdt han en Troupe franske Skuespillere, og et Theater blev indrettet over den saakaldede Marmor-Stald ved Christiansborg, hvor de spillede 4 Gange ugentlig, og Entréen dertil var fri efter Billetter som uddeltes. Saadanne fik ogsaa Hof-Betjentene, og ved Lejlighed kom jeg der i …

Jacob Gudes erindringer Læs mere »

Pauline Petersens erindringer

Da jeg traadte ind i Forsamlingsværelset paa Hoftheatret, hvor jeg skulde aflægge Prøven, var Chefen alt kommen. Han var særdeles venlig og opmuntrende imod mig, og medens vi ventede paa de andre Herrer, fortalte han mig om Slottet i sin fordums Glans og om Livjægernes Attake 1807, hvor han havde været med. Etatsraad Olsen præsenterede …

Pauline Petersens erindringer Læs mere »

Carl Gottschalksens erindringer

For Vintersæsonen 1883-84 blev min Hustru og jeg knyttet til Teaterdirektør August Rasmussens Skuespillerselskab, hvis Hovedsæson altid var i Odense. Min Kone havde Lyst til Teatret, og da Direktøren var begejstret over hendes charmante Sceneydre, blev vi hurtigt enige om Gagebetingelserne. Medio August begyndte Prøverne paa Hofteatret i Løngangene ved Christiansborg Slot, og 1ste September …

Carl Gottschalksens erindringer Læs mere »

Jørgen Heinrich Lorcks erindringer

Udgiverne havde imidlertid affundet sig med denne privilegerede Dame; og at det kun var et Paaskud, fremgik desuden deraf, at Chefen i sin Egenskab af Overhofmarschal ogsaa forbød Bladets Salg i Hoftheatret ved den italienske Operas Forestillinger, der dog neppe vedkom ham.

Jørgen Heinrich Lorcks erindringer

De opførte Stykkers Tilblivelsesmaade var temmelig ofte baseret paa et meget udvidet Medarbejdersystem. Naar der skulde gives en Forestilling, henvendte Senioratet sig til en Forfatter, som oftest enten Fabricius, C. Borgaard eller Arnesen, og en af disse skrev da enten Stykket helt og holdent, eller gav blot Hovedideen og et Skelet af Stykkets Gang, medens …

Jørgen Heinrich Lorcks erindringer Læs mere »

Jørgen Heinrich Lorcks erindringer

Ogsaa med Kapelmesteren kom Theaterbladet snart til at staa paa en spændt Fod, da det – med al Anerkjendelse af hans mange gode Egenskaber som Dirigent, – snart maatte komme til Overbevisning om, at han ikke besad en saa luttret musikalsk Smag, som ønskeligt var hos en Mand, paa hvem hele vor musikalske Udvikling beroede, …

Jørgen Heinrich Lorcks erindringer Læs mere »

Elfride Fibigers erindringer

I Løbet af Vinteren kom jeg af og til med Tante Lovise i det kongelige Teater, hvor hun i mange Aar havde haft abonneret. Med Moder derimod i Hofteatret, hvor der gaves Forestillinger af et italiensk Operaselskab under Direktion af Napoleon Torre.

Jørgen Heinrich Lorcks erindringer

I 1844 tog jeg for sidste Gang virksom Deel i en Forestilling i Studenterforeningen, hvor jeg i de senere Aar kun sjældent var kommen. Hostrups ”Gjenboerne” skulde opføres for første Gang paa Hoftheatret af og for Studenter. Forestillingen var fastsat, men uheldigviis blev to Dage i Forvejen den, der skulde spille Klint, hvis Rolle jo …

Jørgen Heinrich Lorcks erindringer Læs mere »

Henrik Nikolai Clausens erindringer

Hofteatret gav en Tidlang Forestillinger af den dramatiske Skole, som dog bleve lidet besøgte; ved saa meget talrigere Besøg kunde derimod Maskeraderne sammesteds glæde sig.