Katalogisering: Erindringer

Carl Gottschalksens erindringer

For Vintersæsonen 1883-84 blev min Hustru og jeg knyttet til Teaterdirektør August Rasmussens Skuespillerselskab, hvis Hovedsæson altid var i Odense. Min Kone havde Lyst til Teatret, og da Direktøren var begejstret over hendes charmante Sceneydre, blev vi hurtigt enige om Gagebetingelserne. Medio August begyndte Prøverne paa Hofteatret i Løngangene ved Christiansborg Slot, og 1ste September …

Carl Gottschalksens erindringer Læs mere »

Jørgen Heinrich Lorcks erindringer

Udgiverne havde imidlertid affundet sig med denne privilegerede Dame; og at det kun var et Paaskud, fremgik desuden deraf, at Chefen i sin Egenskab af Overhofmarschal ogsaa forbød Bladets Salg i Hoftheatret ved den italienske Operas Forestillinger, der dog neppe vedkom ham.

Jørgen Heinrich Lorcks erindringer

De opførte Stykkers Tilblivelsesmaade var temmelig ofte baseret paa et meget udvidet Medarbejdersystem. Naar der skulde gives en Forestilling, henvendte Senioratet sig til en Forfatter, som oftest enten Fabricius, C. Borgaard eller Arnesen, og en af disse skrev da enten Stykket helt og holdent, eller gav blot Hovedideen og et Skelet af Stykkets Gang, medens …

Jørgen Heinrich Lorcks erindringer Læs mere »

Jørgen Heinrich Lorcks erindringer

Ogsaa med Kapelmesteren kom Theaterbladet snart til at staa paa en spændt Fod, da det – med al Anerkjendelse af hans mange gode Egenskaber som Dirigent, – snart maatte komme til Overbevisning om, at han ikke besad en saa luttret musikalsk Smag, som ønskeligt var hos en Mand, paa hvem hele vor musikalske Udvikling beroede, …

Jørgen Heinrich Lorcks erindringer Læs mere »

Elfride Fibigers erindringer

I Løbet af Vinteren kom jeg af og til med Tante Lovise i det kongelige Teater, hvor hun i mange Aar havde haft abonneret. Med Moder derimod i Hofteatret, hvor der gaves Forestillinger af et italiensk Operaselskab under Direktion af Napoleon Torre.

Jørgen Heinrich Lorcks erindringer

I 1844 tog jeg for sidste Gang virksom Deel i en Forestilling i Studenterforeningen, hvor jeg i de senere Aar kun sjældent var kommen. Hostrups ”Gjenboerne” skulde opføres for første Gang paa Hoftheatret af og for Studenter. Forestillingen var fastsat, men uheldigviis blev to Dage i Forvejen den, der skulde spille Klint, hvis Rolle jo …

Jørgen Heinrich Lorcks erindringer Læs mere »

Henrik Nikolai Clausens erindringer

Hofteatret gav en Tidlang Forestillinger af den dramatiske Skole, som dog bleve lidet besøgte; ved saa meget talrigere Besøg kunde derimod Maskeraderne sammesteds glæde sig.

Vilhelm Bergsøes erindringer

Da nu Høedt var overbevist om, at han var en fuldendt Fremstiller af »Hamlet«, var han derved ogsaa den mest fuldkomne Skuespiller og saaledes fuldt ud i Stand til at tage Kampen op med en i dramatisk, digterisk og filosofisk Henseende saa ubetydelig Størrelse som Johan Ludvig Heiberg. Denne stred imod af alle Kræfter, men …

Vilhelm Bergsøes erindringer Læs mere »

Vilhelm Bergsøes erindringer

Af de mange Virtuoskometer, som nu tildags paa deres excentriske Baner gennemkrydser Rummet for af og til at støde paa vort nordiske Athen, var der dengang faa eller ingen. Under Kristian den Ottende havde et italiensk Operaselskab, hvis Stjerner var »Torre« og »Rossi«, bragt Kjøbenhavn til Begejstringens Toppunkt, men under det ny Regimente var Hoftheatret …

Vilhelm Bergsøes erindringer Læs mere »