Katalogisering: Erindringer

Hans Nielsen Fussings erindringer

Paa Hoftheatret blev der i denne Vinter af en Del af Skuespillerne fra det Kgl. Theater, Høedt, Michael Wiehe og andre spillet Komedie, og Zeltner sørgede for, at jeg om Søndagen fik fri Adgang dertil og det var jeg lykkelig ved. Ligeledes var jeg en Gang sammesteds til Maskerade sammen med Zeltners Onkel, den gamle …

Hans Nielsen Fussings erindringer Læs mere »

Jens Peter Traps erindringer

Kongen var nu ogsaa d. 17de Mai i Hoftheatret og bivaanede en Studentercomoedie. Det var vistnok første Gang, at en Konge her i Danmark var set i saadant ungdommeligt Lag. I den Kongelige Loge saas foruden et lidet Følge Professor Clausen og Foreningens Seniorer. Kongen morede sig fortræffeligt og blev hilst med følgende lille smukke …

Jens Peter Traps erindringer Læs mere »

Benedicte Arnesen-Kalls erindringer

Paa dette Sted er der egenlig ikke noget at fortælle om os. Desmere ønsker jeg her at fastholde nogle Erindringer om hin nu længst skrinlagte Tid, da København fik sin italienske Opera med Rossi, Torre og Madame Forconi, og da denne frembragte en Begejstrings-Feber hos den finere Portion af Publikum, der virkelig holdt sig paa …

Benedicte Arnesen-Kalls erindringer Læs mere »

Arthur Abrahams erindringer

Der blev i den Tid af og til givet Forestillinger af Studenter, dels paa Hoftheatret, dels paa andre Steder; men der blev draget en meget skarp og bestemt Grændse mellem «en Forestilling af Studenter» og en «Studentercomedie», for hvilken Foreningen stod i Spidsen og havde Ansvaret.

Arthur Abrahams erindringer

Adskillige udenlandske musikalske Notabiliteter indførtes i Huset. Her maa jeg da først nævne Italienerne Rossi og Torre, der kom hertil med den italienske Opera, som spillede paa Hoftheatret. Senere kom ogsaa Ciaffei, en høj, noget ledeløs Person, der især paa Scenen mindede om H. C. Andersen. De kom ikke saa sjeldent om Aftenen, vel sagtens …

Arthur Abrahams erindringer Læs mere »

P.A. Rosenbergs erindringer

Ogsaa hendes Forlovede, Karl Mantzius, søgte Teatret efter at have opgivet sine franske Studier. Han aflagde Prøve paa den Maade, at han spillede »Den Stundesløse« paa Hofteatret, idet han selv udførte Titelrollen, for en indbudt Kreds, deriblandt Det kgl. Teaters ledende Mænd; ogsaa Phister overværede Forestillingen. Mantzius havde anmodet mig om at spille Oldfux. Det …

P.A. Rosenbergs erindringer Læs mere »

Charlotte Bournonvilles erindringer

Vist er det dog, at Mage til den Begeistring, der greb mig denne allerførste Aften, har jeg aldrig følt senere. Det var den 23de Oktober 1844 i Balletten „En Børnefest“, der blev givet paa Hoftheatret til Indtægt for „Foreningen til forsømte Børns Frelse“. – Fader var en stor Børneven, og han fandt altid, det var …

Charlotte Bournonvilles erindringer Læs mere »

Charlotte Bournonvilles erindringer

I Begyndelsen af September tog jeg ind til Kjøbenhavn, hvor jeg den 12te skulde give min første selvstændige Concert paa Hoftheatret. Den Gang var der ikke Jernbane til Fredensborg, saa jeg maatte opholde mig i Hovedstaden for at være parat til Prøverne. Fader paatog sig hele Concertarrangementet, saa jeg havde kun den fornøielige Del af …

Charlotte Bournonvilles erindringer Læs mere »

Victor Hansens erindringer

Da jeg har nævnet Moder, kommer jeg til at tænke paa, hvorledes hun første Gang blev forestillet for Kongen. Det var ved en Forestilling paa Hoftheatret, som Kongen overværede. Det var engang Lange gav Forestillinger der. Fader og Moder sad i Parkettet, og der kom Bud fra Kongen, at Fader skulde komme op til ham …

Victor Hansens erindringer Læs mere »