14. februar 1913

Avisreportage

Forskelligt vedrørende afskedsforestillingerne på Hofteatret

Farvel til Hofteatret.
En stilfuld Teater-Idé.

Det smukke, gamle Hofteaters Dage er talte. Med Opførelsen af Christiansborg besegles det ældste danske Teaters Skæbne: de gamle Minder med deres Duft og Støv maa vige for de praktiske Krav. Hvor Wiehe og Høedt henrykte Publikum, skal Hoffets Embedsmænd nu have Boliger.
Forinden er der imidlertid Planer oppe om endnu en sidste Gang at skabe Hofteatret en kortvarig Glansperiode. Behøver vi at sige, at Admiralinde Gad atter ved denne Lejlighed staar i Spidsen med sin Energi og Idérigdom. Foreløbig har Brandvæsenet Sagen til Overvejelse. Klares dette Skær, tør Planen betragtes som sikret.
Det elegante lille Teater kan uden videre Vanskelighed sættes i brugbar Stand. Saadan som det staar, med sin nemme lille Scene, synes det som skabt til intimt Teater i gammeldags Begreb. Og netop dette skulde det være. Paa samme Maade, som Max Reinhardt bar opført Moliére og Shakespeare paa Kammerspiele i gammeldags stiliseret Indfatning, er det Meningen at opføre gammel, dansk Komedie ved Tællelys (hvad der er saa meget rimeligere, som der hverken findes Gas eller Elektricitet i Hofteatret) og netop saa naivt iscenesat, som vore Forfædre glædede sig ved det.
Hr. Poul Reumert skal være Direktør – men for Resten har adskillige af vort Teaters bærende Talenter tilsagt deres Bistand. Direktoratet kommer kun til at omfatte tre Forestillinger, hvis Program bliver en lille Holbergsk Komedie, helst af de mindst spillede – f. Eks. ”Melampe” – en af vore ældste Balletter og og en af de gamle Sommerkomedier fra den Rahbekske Periode. Altsammen genskabt i en Stil med Lavendlers Duft og Spinetters sprøde Klang.
Nu er det ganske vist, at det gammeldags Udstyr ikke vil blive urimelig kostbart. Men helt billigt kan det heller ikke faas. Derfor maatte Prisen sættes til en halv Snes Kroner pr. Billet. Men det Hele skulde jo ogsaa være en ekstrafin Teater-Begivenhed – som aldrig – aldrig vilde kunne gentages!
Der er altsaa kun Vanskelighederne med Brandvæsenet tilbage. De kan desværre blive bitre nok. Tællelys er mere brandfarlige end elektriske Blus – og Hofteatret staar ikke i høj Kurs hos vort Brandvæsen. Brandinspektør Friis, som indtil videre har Sagen til Behandling, har stillet kraftige Foranstaltninger i Udsigt: bl. a. ekstra Udgang gennem nye Huller i Muren med en udvendig Balkon . . .
Nu vil altsaa vort teaterinteresserede Publikum kunne gaa rundt i Spænding. Bliver der Hofteater-Komedie sidst i Maj? Spørgsmaalet er brændende – – Indtil Inspektør Friis giver – sit Samtykke eller brutalt slukker det nytændte Haab.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 14. februar 1913. s. 1

Læs også