25. marts 1856

Avisreportage

Anna Nielsens forestilling på Hofteatret

– Hoftheatret. Mad. Nielsens Benefice i Tirsdags blev givet for næsten udsolgt Huus. Eftersom de tvende Stykker, der ved denne Leilighed gik over Scenen, allerede tidligere have været omtalte, ville vi indskrænke os til den korte Bemærkning, at saavel ”en fornem Svigersøn” som ”Altfor smuk” heelt igjennem bleve fortræffeligt udførte, men at man, naar man vil anstille Sammenligninger angaaende disse 2 dramatiske Arbeider, kommer til den gamle Erfaringssætning: ”at ligesom ved nærmere Bekjendtskab det Fortrinlige bestandig maa vinde, saaledes maa altid det Middelmaadige tabe ved nærmere Bekjendtskab. Den til Slutning af Beneficiantinden fremsagte Epilog: ”Epilogen” af Andersen, hvori Digteren har søgt at skildre Naturens og Livets forskjellige Epiloger, havde efter vor Formening nærmest det Fortrin, at den gav Mad. Nielsen Leilighed til at vise, at hun til Fuldkommenhed forstod, med Tænksomhed og Smag at foredrage et Digt, der i saa Henseende var yderst vanskeligt. – Beneficiantinden blev modtaget med levende Acclamation og efter det første Stykke fremkaldt; da hun traadte frem paa Scenen, for at fremsige Epilogen, blev hun atter modtaget med stormende Bifald eg Blomsterbouquetter; og endeligen maatte hun, efter Teppets Fald endnu engang vise sig under levende Bifaldsyttringer fra alle Sider.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kiøbenhavnsposten, 27. marts 1856, s. 3

Læs også