7. august 1832

Bekendtgørelse

-

Det Kongelige Theater.

I Overeensstemmelse med den Kongelige Resolution af 11te Juni 1810, afholdes Mandagen den 13de August og paafølgende Dage, om Formiddagen Kl. 10, i Salen ved Hoftheatret, offentlig Auction, hvorved det Kongelige Theaters Loger bortabonneres til de Høistbydende for Saisonnen fra 1ste September 1832 til 31te Mai 1833.
Auctions-Conditionerne, tilligemed Fortegnelsen over Logerne, og det trykte Schema over samtlige Forestillingsdage, erholdes otte Dage forinden Auctionen, hver Formiddag fra Kl. 9 til 12, paa Theater-Comptoiret i Christiansborg Slots Sidebygning.
Logerne ere til Eftersyn Søndagen den 12te, fra Kl. 11 til 2, og paavises af de i Theatrets Vestibule værende Betiente.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Den til Forsendelse med de Kongelige Rideposter privilegerede Danske Statstidende, 7. august 1832, s. 2

Læs også