1. april 1816

Bekendtgørelse

-

Ligesom Administrationen allerede har bekiendtgiort at det til Onsdagen den 3die d. M. i det Kongelige Hoftheater bestemte Bal en masqve, formedelst indtrufne Fonhindringer, ei gives, saaledes bekiendtgiøres end videre herved, at et saadant Bal en masque bliver for sidste Gang i denne Vinter, givet anden Paaskedag, eller Mandagen den 15de April førstkommende paa ovennævnte Sted.
– Entree-Billetter kunne behageligst forud afhentes i Politiets Leiligheder paa Raad- og Domhuset Mandagen den 8de, Tirsdagen den 9de og Onsdagen den 10de, samt Løverdagen den 13de April, fra Kl. 9 Formiddag til Kl. 2 alle nævnte Dage, imod Erlæggelse af 4 Rddlr. N. V. for hver Billet.
Den, der med saadan Billet er forsynet, og derhos med Maske bærer Karacteerdragt eller Domino, samt uden Maske anstændig Baldragt med Skoe og Strømper, eller Uniform, tilstædes Adgang.
Hvad der iøvrigt til Ordens Holdelse bliver at iagttage, bekiendtgiøres som sædvanlig, nærmere i Aviserne herfra.
Kiøbenhavn, den 1ste April 1816.
Administrationen for de offentlige Baller og Concerter m. m. paa det Kongelige Hoftheater.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Den til Forsendelse med de Kongelige Rideposter privilegerede Danske Statstidende, 1. april 1816, s. 3

Læs også